strona główna


2017-10-16 

Zaproszenie na szkolenie

Szanowni Państwo

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zaprasza na szkolenie skierowane do rolników, członków LGD, Kół Gospodyń Wiejskich oraz liderów środowiska wiejskiego.

Tematyka szkolenia obejmuje wiele zagadnień przydatnych w trakcie podejmowania działań na rzecz środowiska wiejskiego.

Szczegóły TUTAJ.2017-10-05 

Zaproszenie na Posiedzenie Rady LGD

Członkowie Rady
„Między Prosną a Wartą”
– Lokalna Grupa Działania

Zapraszam na posiedzenie Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania, którego celem będzie wybór operacji do dofinansowania przez Organ Decyzyjny LGD. Otwarcie posiedzenia odbędzie się w dniu 9 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w siedzibie „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, sala nr 27 (tzw. sala sesji).

Z poważaniem

Zenon Mruc
Przewodniczący Rady2017-10-02 

Nasza propozycja do Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 to przedsięwzięcie, którego celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania o przeznaczeniu części budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na wybrane przez nich zadania.  Z inicjatywy „Między Prosną a Wartą” – LGD została zgłoszona do realizacji propozycja zadania p.t.: ”Cudze chwalicie, swojego nie znacie”.

  więcej >>


2017-10-02 

Uwaga - znaleziono kurtkę!!!

Po uroczystym podpisaniu umów w dniu 29 września 2017 r. w sali bankietowej Restauracji Floriańska znaleziono kurtkę. Właściciela zguby prosimy o jej odbiór w biurze LGD.2017-10-02 

Podpisywanie pierwszych umów z Beneficjentami w ramach poddziałania 19.2

W dniu 29 września 2017 r. w Wieruszowie gościliśmy Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, Dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosława Radwańskiego oraz Przedstawicieli Wydziału Wdrażania i Kontroli oraz Wydziału Płatności tego departamentu.

Podczas spotkania zostały podpisane umowy przyznania pomocy na projekty objęte inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

- Budowy lub przebudowy Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej,

- Zachowania dziedzictwa lokalnego,

- Podejmowania działalności gospodarczej,

- Rozwijania działalności gospodarczej.

Elementem spotkania było również szkolenie poświęcone rozliczaniu powyższych operacji.

  więcej >>


2017-09-18 

Nabory wniosków o pomoc w ramach PROW 2014-2020 zakończone

Zakończyły się kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata  2014-2020.

W naborze nr 7/2017 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego – wydarzenia złożono 4 wnioski.

W naborze nr 8/2017 - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna złożono 7 wniosków.

W naborze nr 9/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej - premie 50 tys. zł złożono 4 wnioski.

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za aktywność i wkład pracy włożony w przygotowanie wniosków.

Zgodnie z obowiązującą procedurą Rada dokona oceny i wyboru operacji, które otrzymają dofinansowanie.

Przypominamy, że od 2 września 2017 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność, która stanowi, że w razie konieczności LGD wezwie podmiot ubiegający się o wsparcie o złożenie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia.2017-09-14 

Zmiany w ustawie o rozwoju lokalnym

Uwaga. Od 2 września 2017 roku weszły w życie zmiany Ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (ustawy o rlks). 

Zmiany zostały wprowadzone przez Ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawę o rlks).

Nowe brzmienie ustawy o rlks wprowadza zmiany istotne dla przebiegu procesu oceny i wyboru wniosków o pomoc finansową w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata  2014-2020.

  więcej >>


2017-09-04 

Zmiany w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 – opublikowana została na stronie MRiRW tutaj (plik „Zaktualizowana Księga..”).

Zmiany w Księdze polegały na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne.

„Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020” zawiera informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).2017-08-18 

Operacja własna LGD

Informacja
o planowanej do realizacji operacji własnej LGD

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania (LGD) realizując realizując Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Treść informacji2017-08-09 

Uwaga Beneficjenci! Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji

W związku z planowanymi kolejnymi naborami wniosków, informujemy, iż zmianie uległy lokalne kryteria wyboru operacji stanowiące podstawę do oceny i wyboru operacji przez Radę. Zmienione kryteria znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce kryteria wyboru operacji.2017-08-04 

Kolejne nabory już we wrześniu

Uprzejmie informujemy, że we wrześniu 2017 r. zostaną przeprowadzone przez naszą LGD kolejne nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W miesiącu tym zaplanowano przyjmowanie wniosków w następujących zakresach:

Nabór nr 7/2017 - Zachowania dziedzictwa lokalnego – wydarzenia (operacje duże/nie granty)
(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia LSR* – zachowanie dziedzictwa lokalnego.)

Nabór nr 8/2017 - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna (operacje duże/nie granty)
(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR* – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.)

Nabór nr 9/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej - premie 50 000,00 zł
(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.2a Rozporządzenia LSR* - podejmowanie działalności gospodarczej.)
2017-06-30 

Informacja o naborach

Przypominamy, że w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Warta” są przewidziane dwie kategorie operacji:

  1. operacje „ogólne” o wartości większej niż 50 tys. zł; wnioski o pomoc są rozpatrywane przez Zarząd Województwa Łódzkiego,
  2. operacje o wartości nie większej niż 50 tys. zł – „granty”; wnioski o pomoc są rozpatrywane przez Lokalną Grupę Działania.

Nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie:

  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez organizację wydarzeń („granty” i operacje „ogólne”)
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez:
    • doposażenie podmiotów działających na rzecz dziedzictwa lokalnego(„granty” i operacje „ogólne”),
    • działania mające na celu utrzymanie i zachowanie dziedzictwa materialnego („granty i operacje „ogólne”),
  • Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna („granty” i operacje „ogólne”),

  • Podejmowanie działalności gospodarczej – premie 50 tys. zł.

odbędą się w II półroczu 2017 roku.

W I półroczu 2018 roku odbędzie się nabór wniosków o przyznanie pomocy w formie grantów w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez organizację wydarzeń.

Odnośnik do Harmonogramu naborów.

 

znalezionych: 396 na 33 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
wtorek 12  listopada  2019Ta strona przeglądana była 1931704 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS