strona główna
2016-10-28 

Materiały pomocnicze


Obszary wparcia i typy projektów w ramach LSR „Między Prosną a Wartą”
Zasady i warunki udzielania wsparcia

LSR „Między Prosną a Wartą” wyznacza dwa obszary wsparcia.

I. Pierwszy obszar jest nakierowany na wzrost przedsiębiorczości obejmuje pomoc na operacje w zakresie:

 1. Podejmowania działalności gospodarczej
 2. Rozwijania działalności gospodarczej

Beneficjentami pomocy mogą być osoby fizyczne planujące podjęcie działalności gospodarczej lub prowadzące już taką działalność.

II. Drugi obszar jest nakierowany na wspieranie operacji służących poprawie życia lokalnej społeczności. Przewiduje się dofinansowanie operacji w zakresach:

 1. Wzmocnienia kapitału społecznego
 2. Zachowania dziedzictwa lokalnego,
  • poprzez organizację wydarzeń
  • poprzez inwestycje
 3. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Pomoc będzie kierowana głownie do stowarzyszeń, samorządów, a także podmiotów nieposiadających osobowości prawnej  znajdujących się w strukturze instytucji uprawnionych do otrzymania wsparcia.

W celu aplikowania o pomoc należy złożyć wniosek w ramach naborów. Harmonogram naborów jest zamieszczony na naszej stronie internetowej pod odnośnikiem menu: Harmonogram naborów.

Złożone projekty operacji ocenione zostaną przez Radę „Między Prosną a Wartą” z uwzględnieniem przyjętych kryteriów - odnośnik menu: Kryteria wyboru operacji

Aktualne procedury obowiązujące w procesie oceny i wyboru operacji znajdują się pod odnośnikiem menu: Strategia rozwoju lokalnego 2014-2020

LSR przewiduje dwa typy projektów:

 1. Ogólne – wnioskodawcy złożą projekty operacji, z których Rada wybierze operacje do finansowania i skieruje do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Proces realizacji i rozliczenia operacji prowadzony będzie przez Urząd Marszałkowski.
 2. Granty – cały proces oceny, wyboru i rozliczenia operacji prowadzony będzie przez „Między Prosną a Wartą” – LGD.

Szczegółowe zasady i warunki udzielania pomocy regulują akty prawne, które znajdują się na naszej stronie internetowej pod odnośnikiem menu: Obowiązujące akty prawne.

W poniższych punktach zamieszczamy ogólny opis zasad i warunków pomocy oraz materiały do wykorzystania przy przygotowaniu wniosku o przyznanie pomocy. Wskazane jest zapoznanie się z tymi materiałami przez przystąpieniem do wypełniania dokumentów aplikacyjnych.

 1. Ogólne zasady przyznawania pomocy na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej
 2. Ogólne zasady przyznawania pomocy na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej
 3. Rozwój przedsiębiorczości - prezentacja
 4. Biznesplany w w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej,
 5. Interpretacje i wyjaśnienia.


Copyright © 2007-2010 by WS