strona główna2019-03-28 

Informacja o PROW 2014-2020

Informacja o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego.

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

  więcej >>


2018-12-11 

Renowacja cmentarza w Węglewicach zakończona

Za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Węglewic „ Biała Góra” otrzymało środki na realizację operacji: „Ocalić od zapomnienia – renowacja starego cmentarza w Węglewicach”.

Beneficjent otrzymał pomoc w ramach budżetu „Między Prosną a Wartą” – LGD w wysokości 96 500 zł. Stanowi to 100% kosztów poniesionych przez beneficjenta. Wkład własny nie był wymagany.

Czas realizacji operacji: od września 2017 r. do października 2018 r.

W ramach operacji zostały zrealizowane zadania:

 1. Renowacja drzewostanu o wartości historycznej,
 2. Renowacja nagrobków o wartości historycznej,
 3. Odtworzenie traktów pieszych i nasadzenia zieleni,
 4. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych.
  więcej >>


2018-12-11 

Wstępne efekty wdrażania i postęp w realizacji LSR

Wstępne efekty wdrażania i postęp w realizacji

Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą”

Od 2016 roku „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania wdraża Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) w ramach PROW 2014-20120 w zakresie działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Z końcem tego roku upływa pierwszy etap wdrażania strategii. W związku z tym LGD dokonała wstępnej oceny postępu wdrażania LSR.

Wynik tej oceny jest dostępny jako dokument pdf (do pobrania TUTAJ)2018-12-10 

Apel o terminowe realizowanie operacji i składanie wniosków o płatność

W trosce o pełne wykorzystanie budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich zwraca się z apelem o terminowe realizowanie projektów w ramach ww. Programu oraz składanie w wyznaczonych terminach wniosków o płatność. 
Powyższa prośba wynika z potrzeby okresowego rozliczania się z założonych zobowiązań budżetowych dla ww. Programu, co regulują m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej (…) oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 (…).

  więcej >>


2018-11-23 

Konsultacje w sprawie przyszłości Europy

Przywódcy UE dążą do tego, aby Europa przynosiła rzeczywiste rezultaty w kwestiach, które mają największe znaczenie dla społeczeństwa. Zobacz, jak możesz aktywnie pomóc w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej.

Mając na uwadze specjalny szczyt UE w Sybinie (Rumunia) i przyszłe wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r., przywódcy krajów UE przyjęli Agendę przywódców dotyczącą pilnych problemów i wyzwań, którym należy stawić czoła.

Możesz udzielić odpowiedzi w ramach konsultacji online opracowanych przez obywateli UE, przejrzeć białą księgę w sprawie przyszłości Europy i wypowiedzieć się na jej temat, a także wziąć udział w dialogach obywatelskich organizowanych przez Komisję Europejską lub w innych debatach organizowanych w Twoim kraju.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety: konsultacji online

Ankieta dotyczy kwestii kluczowych dla wszystkich obywateli, m.in. imigracji, opieki zdrowotnej i edukacji. Zależy nam, aby nadzieje i oczekiwania dużej grupy Polaków zostały usłyszane przez liderów UE.

Liczymy na Państwa zaangażowanie.2018-09-20 

Zaproszenie do konsultacji

„Między Prosną a Wartą” – LGD planuje dokonanie zmian treści Lokalnej Strategii Rozwoju oraz załączników do tego dokumentu. W związku z tym zapraszamy do zapoznania się ze zmianami i wyrażenia swojej opinii w ramach konsultacji społecznych.

KONSULTACJE - odnośnik2018-09-20 

Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

W imieniu Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu zapraszam na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Konsultacje odbędą się: 26 września 2018 r. w godz.12:30 – 15:00, Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, sala Klubu Pracy, parter;

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in.:

 • środki na otwarcie działalności gospodarczej,
 • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
 • środki na przedsięwzięcia organizacji pozarządowych,
 • wstępne założenia wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • konsultacje na etapie przygotowania projektu,
 • konsultacje na etapie realizacji projektu,
 • konsultacje dotyczące wsparcia z Funduszy na rzecz oświaty, usług społecznych, organizacji pozarządowych, ekologii itp.


2018-08-24 

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

ZAPROSZENIE 

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 „Między Prosną a Wartą” – LGD zaprasza na

spotkanie informacyjno – konsultacyjne na temat zasad oceniania i wyboru grantobiorców przez LGD

Spotkanie będzie poświęcone zasadom oceny i wyboru grantobiorców, którzy będą realizować zadania w ramach projektów grantowych.

Miejsce spotkania: Wieruszów, ul. Rynek 1-7, sala nr 27 (Sala Sesji).

Termin: 30.08.2018 r. o godz. 900.

Tematyka spotkania:

 1. Omówienie zasad wypełniania Wniosku o powierzenie grantu
 2. Omówienie załączników do wniosku
 3. Omówienie zasad weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 4. Omówienie zasad oceniania i wyboru grantobiorców (w tym zasad przyznawania punktów za spełnienie kryteriów wyboru)

W spotkaniu mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane złożeniem wniosku o powierzenie grantu w ramach LSR „Między Prosną a Wartą”.

Do pobrania: Zaproszenie w formacie pdf2018-08-21 

Bezpłatny wyjazd studyjny w ramach realizacji operacji pn. "Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór

Łódzka Sieć Lokalnych Grup Działania bierze udział w realizacji operacji pn. "Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór".

Bezpłatna wizyta studyjna na teren Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Ducha Gór" odbędzie się w dniach 4-7.09. 2018 r.  

Operacja pn. „Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór" jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja  Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Formularz zgłoszeniowy, który jest warunkiem uczestnictwa w wyjeździe, należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na adres lgdpodkowa@gmail.com. Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 sierpnia 2018 r.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20202018-08-16 

Nowe nabory zostały ogłoszone

Szanowni Państwo

Informujemy, że od 3.09.2018r. do 17.09.2018r. będą przyjmowane wnioski o pomoc w ramach naborów grantowych:

 • nr 2/2018/G w zakresie Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej (Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR*)
 • nr 3/2018/G w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego kulturalnej (Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia LSR*)

OGŁOSZENIA

*) Rozporzadzenie LSR - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. zmianami.2018-07-04 

Wyniki naboru nr 1/2018/G

W dniu dzisiejszym Rada oceniła i wybrała do finansowania wnioski złożone w ramach naboru wniosków nr 1/2018/G. W zakładce Wyniki naborów są zamieszczone listy zadań wybranych do finansowania w ramach naszej LSR. Wszyscy wnioskodawcy otrzymają informację o ocenie, w tym o liczbie punktów uzyskanych w ramach każdego kryterium.2018-06-20 

Zmiany w informacji pomocniczej przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu (dotyczy podjęcia działalności gospodarczej)

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie  podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uaktualniła Informację pomocniczą przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji. 

Ww. formularz został udostępniony na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

znalezionych: 392 na 33 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
niedziela 22  maja  2022Copyright © 2007-2010 by WS