strona główna2018-01-01 

Nabory wniosków zostały ogłoszone

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że ogłoszone zostały kolejne nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (na operacje duże/nie granty).

W okresie od 17.01.2018 r. do 31.01.2018 r. LGD będzie przyjmować wnioski w następujących zakresach:

Nabór nr 1/2018 - Wzmocnienia kapitału społecznego
Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia LSR* – wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Nabór nr 2/2018 - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna
Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR*rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Nabór nr 3/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej
Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.2c Rozporządzenia LSR* - rozwijanie działalności gospodarczej.

TUTAJ SĄ DOSTEPNE OGŁOSZENIA O NABORACH

*) Rozporządzenie LSR - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. zmianami.2017-12-15 

Uwaga – do składanych wniosków o płatność

Drodzy Wnioskodawcy, w związku z płynącymi z Samorządu Województwa Łódzkiego informacjami przypominamy, że warunkiem sprawnej wypłaty pomocy przez agencje płatniczą (tj. ARiMR) jest posiadanie numeru rachunku bankowego, który musi być zgłoszony w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jeśli na etapie składania wniosku o wpis do ewidencji producentów/nadanie numeru indentyfikacyjnego pola dotyczące numeru rachunku bankowego nie zostały przez Państwa wypełnione, należy w biurze powiatowym ARiMR złożyć zmianę do wniosku o wpis do ewidencji producentów i uzupełnić te dane.

Brak numeru rachunku bankowego we wpisie w ARiMR skutkuje cofnięciem zlecenia płatności przez agencję i w znacznym stopniu wydłuża termin wypłaty środków.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o uzupełnienie danych w jak najszybszym terminie.2017-12-13 

Kolejne nabory wniosków już w styczniu

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w styczniu 2018 r. zostaną przeprowadzone przez naszą LGD kolejne nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (na operacje duże/nie granty).

W okresie od 17.01.2018r. do 31.01.2018r. zaplanowano przyjmowanie wniosków w następujących zakresach:

Nabór nr 1/2018 - Wzmocnienia kapitału społecznego
Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia LSR – wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Nabór nr 2/2018 - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna
Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Nabór nr 3/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej
Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.2c Rozporządzenia LSR - rozwijanie działalności gospodarczej.

Ogłoszenia o naborach ukażą się na stronie LGD tuż po nowym roku.

Rozporządzenie LSR - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. zmianami.2017-12-13 

Zmiany procedury, kryteriów i harmonogramu

„Między Prosną a Wartą” – LGD dokonała zmian Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Powodem zmian jest dostosowanie procedury do aktualnych przepisów regulujących zasady przeprowadzania naborów operacji w ramach PROW 2014-2020.

Odnośnik do aktualnej procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Zmieniono również Kryteria wyboru operacji innych niż operacje grantowe - dotyczy to tylko operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Zmiany mają na celu uproszczenie oceny wniosków poprzez usunięcie kryteriów dotyczących ochrony środowiska i klimatu, a także wprowadzenie bardziej jednoznacznego kryterium w zakresie innowacyjności. Doprecyzowano też opisy kryteriów poprzez wskazanie źródła informacji o spełnieniu kryterium.

Odnośnik do aktualnych kryteriów wyboru operacji innych niż operacje grantowe.

Zaktualizowano także Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR „Między Prosną a Wartą”

Odnośnik do aktualnego harmonogramu2017-11-30 

Konsultacje społeczne

LGD dostosowała kryteria wyboru grantobiorców oraz kryteria wyboru operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej do aktualnych warunków realizacji LSR. W szczególności zmieniono kryterium dotyczące innowacyjności oraz usunięto kryteria związane z ochroną środowiska i klimatu. Uszczegółowiono też zapisy w kolumnie; DODATKOWE OPISY/DEFINICJE.

Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi zmianami2017-11-22 

Odbyło się szkolenie dla beneficjentów

W dniu 20 listopada 2017 roku odbyło się szkolenie dla osób, które uzyskały dofinansowanie do swoich przedsięwzięć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Osoby te złożyły wnioski o dofinansowanie w naborach przeprowadzonych przez „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w styczniu 2017 r. W styczniowym naborze wybrano do dofinansowania 10 operacji z zakresu rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej i zachowania dziedzictwa lokalnego. Wnioskodawcami w tych zakresach były stowarzyszenia działające na naszym terenie oraz gminy.

Dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem naszej LGD nowe mundury otrzymają muzycy orkiestr dętych w Wieruszowie i Łubnicach. Orkiestra w Łubnicach wzbogaci się dodatkowo o nowe instrumenty muzyczne. Zachowaniu naszego dziedzictwa lokalnego służyć będą przedsięwzięcia polegające na renowacji starego cmentarza w Węglewicach oraz wymiana drzwi w zabytkowym kościele w Łubnicach.

Powstaną również nowe i zostaną zmodernizowane istniejące obiekty rekreacyjne na terenie gmin Klonowa i Sokolniki oraz wyremontowana będzie świetlica w Czastarach.

Dofinansowanie do swoich przedsięwzięć otrzyma również 20 przedsiębiorców. Są wśród nich osoby prowadzące już firmy oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej.

  więcej >>


2017-11-21 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłaszamy konsultacje społeczne związane ze zmianami LSR i załaczników do stratrgii.

Zmiany są spowodowane nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inną przyczyną zmian, dotyczy to załączników do LSR, jest dostosowanie dokumentów do zmieniających się uwarunkowań wdrażania strategii.

Zapraszamy do przesyłania swoich uwag.

Konsultacje społeczne2017-11-20 

Uwaga - zmiany w formularzach wniosków

Szanowni Państwo


Informujemy, że ARiMR opracował poprawione wersje formularzy wniosków o przyznaniu pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy. Poprawie uległy kwestie techniczne na wcześniej obowiązujących wersjach formularzy. Zmianie nie uległy wersje obowiązujących formularzy. Nowe wersje formularzy dostępne są na stronach internetowych  www.arimr.gov.pl oraz www.lodzkie.pl/prow.2017-11-09 

Ważna informacja dot. naborów wniosków!

W związku:

- ze zmianą ustawy z dnia 20 lutego 2015 o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378; z 2017 r. poz. 5 i poz. 1475), które weszły w życie 2 września 2017 roku oraz 

- z wydaniem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata, 2014–2020” (Dz.U. 2017 poz. 1588) oraz

- z wejściem w życie w dn. 02.10.2017r. Wytycznych nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania poprzez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW na lata 2014-2020,

LGD zobowiązana jest w pierwszej kolejności dostosować swoje procedury konkursowe do nowych przepisów legislacyjnych.

Terminy kolejnych naborów wniosków (w tym grantów) zostaną ogłoszone po akceptacji przez Urząd Marszałkowski w Łodzi wprowadzonych zmian do procedur. Prosimy śledzić naszą stronę. 2017-10-24 

Ostatnia szansa oddania głosu na budżet obywatelski

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 to przedsięwzięcie, którego celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania o przeznaczeniu części budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na wybrane przez nich zadania.  Z inicjatywy „Między Prosną a Wartą” – LGD została zgłoszona do realizacji propozycja zadania p.t.: ”Cudze chwalicie, swojego nie znacie”.

 

Uwaga! Na obecnym etapie można głosować już tylko elektronicznie. Swój głos można oddać na stronie internetowej: https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/ .

Zapraszamy również do biura LGD - Wieruszów, Rynek 1-7 pok. 26 lub 26A (budynek Urzedu Miasta), gdzie można oddać swój głos.

 

 

 

  więcej >>


2017-10-16 

Zaproszenie na szkolenie

Szanowni Państwo

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zaprasza na szkolenie skierowane do rolników, członków LGD, Kół Gospodyń Wiejskich oraz liderów środowiska wiejskiego.

Tematyka szkolenia obejmuje wiele zagadnień przydatnych w trakcie podejmowania działań na rzecz środowiska wiejskiego.

Szczegóły TUTAJ.2017-10-05 

Zaproszenie na Posiedzenie Rady LGD

Członkowie Rady
„Między Prosną a Wartą”
– Lokalna Grupa Działania

Zapraszam na posiedzenie Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania, którego celem będzie wybór operacji do dofinansowania przez Organ Decyzyjny LGD. Otwarcie posiedzenia odbędzie się w dniu 9 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w siedzibie „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, sala nr 27 (tzw. sala sesji).

Z poważaniem

Zenon Mruc
Przewodniczący Rady

znalezionych: 396 na 33 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
sobota 08  maja  2021Copyright © 2007-2010 by WS