strona główna
2016-06-07 

Obowiązujące akty prawne


Warunki i zasady przyznawania pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Ważne informacje są również w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (ustawa rlks)

W tych dokumentach zawarte są wszystkie regulacje dotyczące wszystkich zakresów operacji wspieranych w ramach naborów prowadzonych przez lokalne grupy działania. Zakresy te są wymienione w par. 2. ust 1  Rozporządzenia. W dalszej części dokumentu opisane są warunki i zasady udzielania wsparcia w ramach poszczególnych zakresów.

Pobierz rozporządzenie (9 kwietnia 2019)

Pobierz zmiany do rozporządzenia (2 września 2020)

Uwaga. Od 2 września 2017 roku weszły w życie zmiany Ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność. Zmiany zostały wprowadzone przez Ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawę o rlks).

Pobierz obowiązującą ustawę o rozwoju lokalnym

Zasady i warunki udzielania pomocy na rzecz rolnictwa w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pobierz PROW 2014-2020


NEWSLETTER
 
 
wtorek 23  lipca  2024Copyright © 2007-2010 by WS