strona główna
2018-07-24 

Klazula RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W „MIĘDZY PROSNĄ A WARTĄ” – LOKALNA GRUPA DZAŁANIA

- informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych
od osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w 98-400 Wieruszowie ul. Rynek 1-7.
 2. Dane osobowe przetwarzane przez „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania pozyskane zostały z dokumentów związanych z działalnością prowadzoną przez stowarzyszenie.
 3. Cele przetwarzania danych osobowych:
 4. a. Dane osobowe członków stowarzyszenia przetwarzane są w celach realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie i regulaminach, a także powszechnie obowiązujących przepisach prawa związanych z działalnością stowarzyszeń (m. in. USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

  b. Dane osobowe uczestników zadań publicznych realizowanych przez „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa związane z realizacją przez stowarzyszenia zadań publicznych (m. in.  USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

  c. Dane osobowe osób objętych działaniami w ramach realizacji przez „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 (w tym osób uzyskujących doradztwo, wnioskodawców, beneficjentów) przetwarzane są w celu osiągnięcia założeń określonych w tej strategii. Podstawę prawną stanowią przepisy prawa regulujące działania w tym zakresie (m.in. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020)

  d. Dane osobowe osób objętych działaniami w ramach realizacji przez „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007 – 2013 (w tym osób uzyskujących doradztwo, wnioskodawców, beneficjentów) przetwarzane są w celu wykonania zobowiązań w zakresie okresu przechowywania dokumentów związanych z realizacją operacji. Podstawę prawną stanowią dokumenty określające zasady realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

  e. Dane osobowe osób objętych działaniami w ramach realizacji przez „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przetwarzane są w celu wykonania zobowiązań w zakresie okresu przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektów. Podstawę prawną stanowią dokumenty określające zasady realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów, które wskażą podstawę prawną i interes prawny.
 6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Osoby, których dane podlegają przetwarzaniu mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich prostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Osoby, których dane podlegają przetwarzaniu mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Administrator nie będzie podejmował żadnych zautomatyzowanych form przetwarzania danych osobowych, w tym będących wynikiem profilowania.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 11. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 12. Powyższe informacje mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.


Copyright © 2007-2010 by WS