strona główna


2017-09-18 

Nabory wniosków o pomoc w ramach PROW 2014-2020 zakończone

Zakończyły się kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata  2014-2020.

W naborze nr 7/2017 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego – wydarzenia złożono 4 wnioski.

W naborze nr 8/2017 - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna złożono 7 wniosków.

W naborze nr 9/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej - premie 50 tys. zł złożono 4 wnioski.

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za aktywność i wkład pracy włożony w przygotowanie wniosków.

Zgodnie z obowiązującą procedurą Rada dokona oceny i wyboru operacji, które otrzymają dofinansowanie.

Przypominamy, że od 2 września 2017 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność, która stanowi, że w razie konieczności LGD wezwie podmiot ubiegający się o wsparcie o złożenie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia.2017-09-14 

Zmiany w ustawie o rozwoju lokalnym

Uwaga. Od 2 września 2017 roku weszły w życie zmiany Ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (ustawy o rlks). 

Zmiany zostały wprowadzone przez Ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawę o rlks).

Nowe brzmienie ustawy o rlks wprowadza zmiany istotne dla przebiegu procesu oceny i wyboru wniosków o pomoc finansową w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata  2014-2020.

  więcej >>


2017-09-04 

Zmiany w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 – opublikowana została na stronie MRiRW tutaj (plik „Zaktualizowana Księga..”).

Zmiany w Księdze polegały na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne.

„Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020” zawiera informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).2017-08-18 

Operacja własna LGD

Informacja
o planowanej do realizacji operacji własnej LGD

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania (LGD) realizując realizując Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Treść informacji2017-08-10 

Informacja

W dniu 14.08.2017 r. (poniedziałek) 
biuro „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania
będzie nieczynne.2017-08-09 

Uwaga Beneficjenci! Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji

W związku z planowanymi kolejnymi naborami wniosków, informujemy, iż zmianie uległy lokalne kryteria wyboru operacji stanowiące podstawę do oceny i wyboru operacji przez Radę. Zmienione kryteria znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce kryteria wyboru operacji.2017-08-04 

Kolejne nabory już we wrześniu

Uprzejmie informujemy, że we wrześniu 2017 r. zostaną przeprowadzone przez naszą LGD kolejne nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W miesiącu tym zaplanowano przyjmowanie wniosków w następujących zakresach:

Nabór nr 7/2017 - Zachowania dziedzictwa lokalnego – wydarzenia (operacje duże/nie granty)
(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia LSR* – zachowanie dziedzictwa lokalnego.)

Nabór nr 8/2017 - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna (operacje duże/nie granty)
(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR* – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.)

Nabór nr 9/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej - premie 50 000,00 zł
(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.2a Rozporządzenia LSR* - podejmowanie działalności gospodarczej.)
2017-07-25 

Informacja

W dniach 26 – 27.07.2017 r. biuro „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania
będzie nieczynne
z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie.

Za utrudnienia przepraszamy.2017-06-30 

Informacja o naborach

Przypominamy, że w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą”  są przewidziane dwie kategorie operacji:

  1. operacje „ogólne”  o wartości co najmniej 50 tys. zł.;  wnioski o pomoc są rozpatrywane przez Zarząd Województwa Łódzkiego,
  2. operacje o wartości nie większej niż 50 tys. zł. – „granty”;  wnioski o pomoc są rozpatrywane przez Lokalną Grupę Działania.

Nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie:

  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez organizację wydarzeń („granty” i operacje „ogólne”),
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez:
    • doposażenie podmiotów działających na rzecz dziedzictwa lokalnego („granty” i operacje „ogólne”),
    • działania mające na celu utrzymanie i zachowanie dziedzictwa materialnego („granty” i operacje „ogólne”),
  • Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna („granty” i operacje „ogólne”),
  • Podejmowanie działalności gospodarczej – premie 50 tys. zł.

odbędą się w II półroczu 2017 roku.

W I półroczu 2018 roku odbędzie się nabór wniosków o przyznanie pomocy w formie grantów w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez organizację wydarzeń.

Odnośnik do Harmonogramu naborów2017-06-14 

Informacja

W dniu 16 czerwca 2017 roku

Biuro LGD będzie nieczynne.2017-05-12 

Zaproszenie na rajd rowerowy

W tym roku, już po raz 38 spotkamy się na trasach „Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego”. Dzięki 37-letniej tradycji Rajd zjednał sobie wielu sympatyków, którzy wpisali udział w tej imprezie do kalendarza swoich wypraw turystycznych. Jesteśmy przekonani, że i w tym roku nas nie zawiodą. Tegoroczną imprezę organizuje Powiat Wieruszowski w partnerstwie z „Między Prosną a Wartą” – Lokalną Grupą Działania w dniu 10 czerwca 2017 r.

  więcej >>


2017-04-28 

Konsultacje społeczne

Ogłaszamy konsultacje społeczne związane ze zmianą kryteriów wyboru operacji. Zmiany wynikają z analizy procesu oceny i wyboru operacji w ramach przeprowadzonych naborów wniosków o przyznanie pomocy.

Zapraszmy do przesyłania swoich uwag.

Konsultacje społeczne

znalezionych: 340 na 29 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
wtorek 19  września  2017Ta strona przeglądana była 840146 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS