strona główna

2022-03-11 

Wnioski o finansowanie operacji zostały ocenione przez LGD

10 marca 2022 Rada LGD oceniła i wybrała do finansowania wnioski o finansowanie operacji złożone w naborach 1/2022 i 2/2022. Wyniki oceny i wyboru znajdują się w zakładce  Wyniki naborów w menu po lewej stronie.

Uwaga!! Limit naboru ustalony jest w walucie EUR, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa Łódzkiego po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Z uwagi na to liczba wniosków mieszczących się w limicie dostępnych środków prawdopodobnie zostanie zwiększona o 2 lub 3 wnioski.

Złożone w naborze wnioski zostaną przekazane do Urzędu marszałkowskiego w Łodzi gdzie będą ocenione pod względem merytorycznym.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom.2022-02-01 

LGD zakończyła nabory wniosków

Wczoraj zakończyły się nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nabory trwały od 10 do 31 stycznia 2022 r.  

W naborze nr 1/2022 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wpłynęło aż  - 36 wniosków, natomiast w naborze 2/2022 w zakresie - infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna - 11 wniosków.

 Listy złożonych wniosków dostępne są w zakładce "Wyniki naborów".2021-12-29 

7 stycznia biuro nieczynne

W dniu 7 stycznia 2022r. (piątek)

biuro "Między Prosną a Wartą" - LGD będzie nieczynne.2021-12-12 

Nabory wniosków

„Mię­dzy Pro­sną a War­tą” – Lo­kal­na Gru­pa Dzia­ła­nia  ogło­siła na­bo­ry wnio­sków o przy­zna­nie po­mo­cy w ra­mach pod­dzia­ła­nia 19.2 „Wspar­cie na wdra­ża­nie ope­ra­cji w ra­mach stra­te­gii roz­wo­ju lo­kal­ne­go kie­ro­wa­ne­go przez spo­łecz­ność” w ra­mach dzia­ła­nia „Wspar­cie dla roz­wo­ju lo­kal­ne­go w ra­mach ini­cja­ty­wy LE­ADER” ob­ję­te­go Pro­gra­mem Roz­wo­ju Ob­sza­rów Wiej­skich na la­ta 2014-2020.

Za­kre­sy te­ma­tycz­ne na­bo­rów:

  • po­dej­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej - pre­mie 70 000,00 zł.
  • roz­wój ogól­no­do­stęp­nej i nie­ko­mer­cyj­nej in­fra­struk­tu­ry tu­ry­stycz­nej lub re­kre­acyj­nej, lub kul­tu­ral­nej .

Ter­min skła­da­nia wnio­sków – od 10 do 31 stycz­nia 2022 r.

Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje i ak­tu­al­ne do­ku­men­ty apli­ka­cyj­ne do­stęp­ne są TUTAJ2021-12-03 

Wkrótce nabory wniosków o dofinansowanie

„Mię­dzy Pro­sną a War­tą” – Lo­kal­na Gru­pa Dzia­ła­nia in­for­mu­je, że w grud­niu 2021r. ogło­si na­bo­ry wnio­sków o przy­zna­nie po­mo­cy w ra­mach pod­dzia­ła­nia 19.2 „Wspar­cie na wdra­ża­nie ope­ra­cji w ra­mach stra­te­gii roz­wo­ju lo­kal­ne­go kie­ro­wa­ne­go przez spo­łecz­ność” w ra­mach dzia­ła­nia „Wspar­cie dla roz­wo­ju lo­kal­ne­go w ra­mach ini­cja­ty­wy LE­ADER” ob­ję­te­go Pro­gra­mem Roz­wo­ju Ob­sza­rów Wiej­skich na la­ta 2014-2020.

Za­kre­sy te­ma­tycz­ne na­bo­rów:

  • po­dej­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej - pre­mie 70 000,00 zł.
  • roz­wój ogól­no­do­stęp­nej i nie­ko­mer­cyj­nej in­fra­struk­tu­ry tu­ry­stycz­nej lub re­kre­acyj­nej, lub kul­tu­ral­nej .

Ter­min skła­da­nia wnio­sków – od 10 do 31 stycz­nia 2022 r.

Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje i ak­tu­al­ne do­ku­men­ty apli­ka­cyj­ne do­stęp­ne bę­dą na stro­nie www.​lgd-wieruszow.​pl od 13 grud­nia 2021r.

Obec­nie moż­na za­po­znać się z do­ku­men­ta­mi i za­sa­da­mi udzie­la­nia wspar­cia obo­wią­zu­ją­cy­mi we wcze­śniej­szych na­bo­rach - od­no­śnik Ogło­sze­nia o na­bo­rach.2021-12-03 

W wigilię biuro będzie nieczynne

W dniu 24 grudnia 2021r. (wigilia) biuro "Między Prosną a Wartą" - LGD będzie nieczynne.2021-11-09 

Zmiany w LSR i w załaczniku do LSR - konsultacje społeczne

„Między Prosną a Wartą” – LGD dokonała zmian w treści LSR oraz w załączniku nr 3 do LSR Plan działania. Zmiany zostały dokonane w związku z aktualizacją wysokości dostępnych środków na realizację LSR.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami2021-11-04 

Zaproszenie do udziału w konkursie

Przekazujemy informację o konkursie „Nasz zabytek”.

Jest to konkurs organizowany przez Fundację Most the Most dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć TUTAJ

  więcej >>


2021-10-29 

Czym jest program LEADER i wdrażające go Lokalne Grupy Działania?

W Polsce działa prawie 300 Lokalnych Grup Działania. Członkami tych organizacji są przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, organizacji i stowarzyszeń działających na danym terenie, firm, spółdzielni i co najważniejsze - w stowarzyszeniach także zwykli mieszkańcy gmin, na których obszarze działa dany LGD. Chcesz zmienić Polskę od środka? Dołącz do jednej z naszych grup na swoim terenie. Chcesz wiedzieć co przez ostatnie lata udało nam się wspólnie osiągnąć w ramach programu LEADER, który realizowany w Polsce jest już od 15 lat?

  więcej >>


2021-10-06 

Kolejna firma dofinansowana ze środków LGD

W dniu 5 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego podpisano kolejną umowę w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z unijnych środków dofinasowanie otrzyma Pani Bożena Świtek na działalność gospodarczą, polegająca na stworzeniu kompleksowej i konkurencyjnej firmy, która świadczyć będzie usługi gastronomiczne. Nowa firma będzie funkcjonować na terenie gminy Wieruszów na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą”. Przyznana kwota pomocy wynosi 70 000,00 zł.2021-09-21 

Są pieniądze na infrastrukturę rekreacyjną i kulturalną

7 podmiotów z obszaru działania naszej LGD otrzyma środki na realizację zadań w zakresie rozwoju infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej. Są to grantobiorcy wybrani w ramach projektu grantowego Infrastruktura kulturalna i rekreacyjna na terenie LGD "Między Prosną a Wartą”. Projekt grantowy realizuje Stowarzyszenie „Między Prosną a Wartą” – LGD w ramach swojej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Więcej o projekcie grantowym znajduje się TUTAJ2021-08-26 

Webinarium dla przedsiębiorców

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Przedsiębiorco, inwestuj w firmę! – instrumenty zwrotne dla MŚP”. Celem webinarium jest przedstawienie wybranych form wsparcia zwrotnego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego.

Najbliższe webinarium odbędzie się w następującym terminie:

  • 7 września 2021 roku w godz. 10:00 – 11:00 (rekrutacja do 2.09.2021 r.) – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu;

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ   pod przyciskiem "Weż udział"
Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu

ul. Rynek 14, 98-200 Sieradz

tel. +48/ 43 678 40 80, +48/ 43 822 89 25

Godziny otwarcia:

poniedziałek w godz. 8:00-18:00

wtorek - piątek w godz. 8:00-16:00

LPISieradz@lodzkie.pl

www.rpo.lodzkie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

znalezionych: 389 na 33 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
środa 06  lipca  2022Copyright © 2007-2010 by WS