strona główna
2022-04-27 

2 maja biuro zamknięte

W dniu 2 maja 2022r. (poniedziałek)

biuro "Między Prosną a Wartą" - LGD będzie nieczynne.2022-04-26 

Nasze kulinarne dziedzictwo

"Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w przeglądzie kulinarnym "Nasze kulinarne dziedzictwo". Konkurs jest sierowany do KGW z obszaru "Między Prosną a Wartą" widniejących w rejestrach KRS lub w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskicj prowadzonym przez ARiMR na dzień 30.11.2022 r.

Dla wszystkich uczestników przwidziane są nagrody w formie talonu o wartości 5 500 zł do realizacji we wskazanym sklepie AGD.

Zapraszamy do udziału !

Więcej informacji: TUTAJ2022-04-11 

Zaproszenie na webinarium

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Młodzi z POWERem. Fundusze Europejskie dla osób do 29. roku życia”. Celem webinarium jest zapoznanie Uczestników z możliwością wzięcia udziału m.in. w projektach współfinansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Podczas spotkania omówione zostaną formy dofinansowania działalności gospodarczej i staży zawodowych. Spotkanie online odbędzie się:

  • 11 maja 2022 roku w godz. 10:00 – 11:00 (rekrutacja do 09.05.2022 r.)
  więcej >>


2022-04-01 

Podpisano umowę na ponad milion złotych - będzie się działo

W dniu 30.03.2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego przedstawiciele partnerskich LGD tj.: Stowarzyszenia „Długosz Królewski Zbigniew Słodowy - Prezes Zarządu oraz Małgorzata Bloch - Skarbnik: oraz naszej LGD Pani Teresa Piotrowicz - Prezes Zarządu podpisali umowę na realizację projekt współpracy pn. „Ekologiczna Kraina Obszaru Bab Aktywnych i Kreatywnych”, akronim EKOBAIK w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego PROW na lata 2014-2020.

Wartość przyznanego dofinansowania to 1 295 469 zł.  w tym:

  • dla „Między Prosną a Wartą” – Lokalnej Grupy Działania – 694 999 zł;
  • dla Stowarzyszenia „Długosz Królewski” – 600 470 zł.

W ramach projektu przewidziano szereg działań, które sukcesywnie będą realizowane na terenie partnerskich LGD. Będzie to m.in. montaż 64 sztuk nowoczesnych lamp solarnych typu hybryda, organizacja i przeprowadzenie przeglądu kulinarnego dla KGW, wydanie folderu, stworzenie filmu promocyjnego, organizacja konkursów oraz wiele, wiele innych działań towarzyszących.

Zakończenie realizacji projektu przewidziano na wrzesień br.

Szczegóły już wkrótce! :)  2022-03-25 

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich - nabór ARiMR

Nabór wniosków od dnia 28 lutego do dnia 28 kwietnia 2022 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in.

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

b) ma ukończone 18 lat w dniu składnia wniosku o przyznanie pomocy;

c)  podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

 

O premię może starać się również beneficjent albo małżonek beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014-2020, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi.

Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz w wysokości przez niego wnioskowanej uzależnionej od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:

  • 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
  • 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
  • 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.
  więcej >>


2022-03-25 

Modernizacja gospodarstw: dwa nabory w ARiMR

Od 29 marca 2022 r. będzie się można ubiegać o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadniania w gospodarstwie. Wnioski będą przyjmowane przez ARiMR do 27 maja 2022 r.

  więcej >>


2022-03-17 

Informacja związana z sytuacją w Ukrainie

N prośbę Biura Wojewody Łódzkiego przekazujemy informację związaną z sytuacją osób przybywających do Polski z Ukrainy.

"Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi."

Więcej informacji znajduje się TUTAJ2022-03-11 

Wnioski o finansowanie operacji zostały ocenione przez LGD

10 marca 2022 Rada LGD oceniła i wybrała do finansowania wnioski o finansowanie operacji złożone w naborach 1/2022 i 2/2022. Wyniki oceny i wyboru znajdują się w zakładce  Wyniki naborów w menu po lewej stronie.

Uwaga!! Limit naboru ustalony jest w walucie EUR, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa Łódzkiego po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Z uwagi na to liczba wniosków mieszczących się w limicie dostępnych środków prawdopodobnie zostanie zwiększona o 2 lub 3 wnioski.

Złożone w naborze wnioski zostaną przekazane do Urzędu marszałkowskiego w Łodzi gdzie będą ocenione pod względem merytorycznym.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom.2022-02-01 

LGD zakończyła nabory wniosków

Wczoraj zakończyły się nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nabory trwały od 10 do 31 stycznia 2022 r.  

W naborze nr 1/2022 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wpłynęło aż  - 36 wniosków, natomiast w naborze 2/2022 w zakresie - infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna - 11 wniosków.

 Listy złożonych wniosków dostępne są w zakładce "Wyniki naborów".2021-12-29 

7 stycznia biuro nieczynne

W dniu 7 stycznia 2022r. (piątek)

biuro "Między Prosną a Wartą" - LGD będzie nieczynne.2021-12-12 

Nabory wniosków

„Mię­dzy Pro­sną a War­tą” – Lo­kal­na Gru­pa Dzia­ła­nia  ogło­siła na­bo­ry wnio­sków o przy­zna­nie po­mo­cy w ra­mach pod­dzia­ła­nia 19.2 „Wspar­cie na wdra­ża­nie ope­ra­cji w ra­mach stra­te­gii roz­wo­ju lo­kal­ne­go kie­ro­wa­ne­go przez spo­łecz­ność” w ra­mach dzia­ła­nia „Wspar­cie dla roz­wo­ju lo­kal­ne­go w ra­mach ini­cja­ty­wy LE­ADER” ob­ję­te­go Pro­gra­mem Roz­wo­ju Ob­sza­rów Wiej­skich na la­ta 2014-2020.

Za­kre­sy te­ma­tycz­ne na­bo­rów:

  • po­dej­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej - pre­mie 70 000,00 zł.
  • roz­wój ogól­no­do­stęp­nej i nie­ko­mer­cyj­nej in­fra­struk­tu­ry tu­ry­stycz­nej lub re­kre­acyj­nej, lub kul­tu­ral­nej .

Ter­min skła­da­nia wnio­sków – od 10 do 31 stycz­nia 2022 r.

Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje i ak­tu­al­ne do­ku­men­ty apli­ka­cyj­ne do­stęp­ne są TUTAJ2021-12-03 

Wkrótce nabory wniosków o dofinansowanie

„Mię­dzy Pro­sną a War­tą” – Lo­kal­na Gru­pa Dzia­ła­nia in­for­mu­je, że w grud­niu 2021r. ogło­si na­bo­ry wnio­sków o przy­zna­nie po­mo­cy w ra­mach pod­dzia­ła­nia 19.2 „Wspar­cie na wdra­ża­nie ope­ra­cji w ra­mach stra­te­gii roz­wo­ju lo­kal­ne­go kie­ro­wa­ne­go przez spo­łecz­ność” w ra­mach dzia­ła­nia „Wspar­cie dla roz­wo­ju lo­kal­ne­go w ra­mach ini­cja­ty­wy LE­ADER” ob­ję­te­go Pro­gra­mem Roz­wo­ju Ob­sza­rów Wiej­skich na la­ta 2014-2020.

Za­kre­sy te­ma­tycz­ne na­bo­rów:

  • po­dej­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej - pre­mie 70 000,00 zł.
  • roz­wój ogól­no­do­stęp­nej i nie­ko­mer­cyj­nej in­fra­struk­tu­ry tu­ry­stycz­nej lub re­kre­acyj­nej, lub kul­tu­ral­nej .

Ter­min skła­da­nia wnio­sków – od 10 do 31 stycz­nia 2022 r.

Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje i ak­tu­al­ne do­ku­men­ty apli­ka­cyj­ne do­stęp­ne bę­dą na stro­nie www.​lgd-wieruszow.​pl od 13 grud­nia 2021r.

Obec­nie moż­na za­po­znać się z do­ku­men­ta­mi i za­sa­da­mi udzie­la­nia wspar­cia obo­wią­zu­ją­cy­mi we wcze­śniej­szych na­bo­rach - od­no­śnik Ogło­sze­nia o na­bo­rach.

znalezionych: 335 na 28 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
poniedziałek 27  maja  2024Copyright © 2007-2010 by WS