strona główna
2019-05-13 

PRZYZNANO PÓŁ MILIONA

W  ubiegły czwartek odbyło się uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantów w ramach dwóch projektów grantowych:

 • projektu grantowego w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej pt. „Infrastruktura kulturalna na terenie gmin: Czastary, Galewice, Klonowa, Lututów”.
 • projektu grantowego w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego pt.: „Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego na terenie gmin: Bolesławiec, Łubnice, Klonowa, Sokolniki i Wieruszów”.

Umowy podpisywali grantobiorcy z Prezesem Naszej LGD Panią Teresą Piotrowicz. W spotkaniu uczestniczyli rownież: Andrzej Szymanek – Wiceprezes LGD, Piotr Zawada – Sekretarz LGD ,  Andrzej Górczyński - członek zarządu województwa łódzkiego oraz Pani Edyta Michalska - dyrektor departamentu funduszu rozwoju obszarów wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Łącznie na terenie powiatu wieruszowskiego oraz Gminy Klonowa zostało rozdysponowane prawie PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH.

  więcej >>


2019-04-30 

PÓŁ MILIONA na kulturę i dziedzictwo lokalne - 9 maja podpisujemy umowy

W dniu 9 maja 2019 r. o godz. 1500 odbędzie się uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantów w ramach dwóch projektów grantowych:

 • projektu grantowego w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej pt. „Infrastruktura kulturalna na terenie gmin: Czastary, Galewice, Klonowa, Lututów”.
 • projektu grantowego w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego pt.: „Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego na terenie gmin: Bolesławiec, Łubnice, Klonowa, Sokolniki i Wieruszów”.

Podpisanie umów odbędzie się w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów (I piętro).

Na podpisanie umów zapraszamy osoby upoważnione do reprezentacji wszystkich 18-stu Grantobiorców, którym zostało przyznane dofinansowanie.

Łącznie na terenie naszej LGD zostanie rozdysponowane prawie PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH.

  więcej >>


2019-04-29 

Drugiego biuro nieczynne

W dniu 2 maja 2019 r. (tj. czwartek) biuro
"Między Prosną a Wartą" - Lokalnej Grupy Działania
będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.2019-04-26 

Nowe boisko i siłownia w Swobodzie

12 kwietnia w Swobodzie zostało otwarte nowe boisko do piłki siatkowej oraz siłownia zewnętrzna. Operacja pn.: „Budowa boiska do piłki siatkowej i siłowni zewnętrznej w Swobodzie” została zrealizowana w ramach PROW 2014-2020 przez Stowarzyszenie Ekorozwoju wsi Swoboda. Środki na realizację operacji stowarzyszenie otrzymało za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania. Beneficjentowi przyznano pomoc w ramach budżetu „Między Prosną a Wartą” – LGD w wysokości 57000 zł. Wkład własny nie był wymagany.

Czas realizacji operacji: do 30 listopada 2018 r.

Celem projektu jest: Zapewnienie mieszkańcom wsi Swoboda oraz przyległym miejscowościom tj. Kłoniczki i Bielawy dostępu do infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska do piłki siatkowej i siłowni zewnętrznej w Swobodzie.

Projekt powstał z inicjatywy społeczności lokalnej. Problemem mieszkańców Swobody i innych okolicznych miejscowości był brak miejsc służących rekreacji. Zrealizowana operacja w znacznym stopniu łagodzi ten problem. We wsi Swoboda powstało boisko do piłki siatkowej oraz siłownia zewnętrzna. Realizacja operacji przyczyniła się również do wzrostu aktywności lokalnej społeczności. Stanowi inspirację do podejmowania kolejnych inicjatyw.

 

  więcej >>


2019-04-26 

Sewing zakupił nowe maszyny i urządzenia ze środków LEADER

Firma ZPHU SEWING ROBERT KMIECIK otrzymała pomoc w ramach budżetu „Między Prosną a Wartą” – LGD w wysokości 49 619 zł na realizację operacji pt.: „Zakup innowacyjnych urządzeń i maszyn do krojowni i szwalni”.

W ramach operacji przedsiębiorca zakupił: 2 maszyny do ciężkiego szycia, ploter, stanowisko komputerowe stacjonarne z oprogramowaniem oraz zestaw do fotodigitalizacji zintegrowany z aparatem fotograficznym i stanowiskiem komputerowym.

  więcej >>


2019-04-26 

Spotkanie dla przedsiębiorców

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Przedsiębiorco, zadbaj o rozwój swojej firmy, czyli jak pozyskać środki na szkolenia”.

Najbliższe spotkanie informacyjne odbędzie się w następującym terminie:

 • 8 maja 2019 r. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 9:45), sala konferencyjna Lokalnego Punktu Informacyjnego w Sieradzu, ul. Rynek 14.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do 30 kwietnia 2019. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3401-spotkanie-informacyjne-pn-przedsiebiorco-zadbaj-o-rozwoj-swojej-firmy-czyli-jak-pozyskac-srodki-na-szkolenia  


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu ul. Rynek 14, 98-200 Sieradz
tel. 43 678 40 80, 43 822 89 25

 2019-04-19 

Zaproszenie do konsultacji

W trakcie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” zaszły następujące okoliczności powodujące konieczność zmian w zapisach Lokalnej Strategii Rozwoju i załącznikach do strategii:

 1. W wyniku oceny przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stopnia realizacji lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy działania możliwe stało się podwyższenie budżetów niektórych LGD. Dzięki dobrym wynikom wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą" – LGD uzyskała bonus w postaci dodatkowych środków, które mogą zostać przeznaczone na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Kwota bonusu wynosi 620 000,00 zł. Planowane jest przeznaczenie tej kwoty na wsparcie operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Wsparcie w tym zakresie zostało przewidziane w LSR i wynika z diagnozy obszaru objętego działaniem LGD.

 2. W związku z oceną wstępnych wyników wdrażania i postępu w realizacji LSR, a także na podstawie prognozowanych wyników jednego z projektów grantowych stwierdzono, że w ramach przedsięwzięcia  1.1.2  Zachowanie dziedzictwa lokalnego przekroczony został wskaźnik Liczba podmiotów należących/działających w sferze kultury, które zostały ulepszone/wyposażone, a jednocześnie pozostały niewykorzystane środki na wsparcie operacji. W celu wykorzystania tych środków planowane jest ogłoszenie naboru wniosków na wsparcie operacji w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego – operacje inwestycyjne.
Aby umożliwić ogłoszenie kolejnych naborów na wsparcie operacji w ramach PROW 2014-2020 w oparciu o LSR konieczne jest uaktualnienie LSR co wiąże się z przeprowadzeniem konsultacji dotyczącech proponowanych zmian. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zapisami w LSR i zgłoszenie swoich uwag.


2019-03-28 

Informacja o LGD

Stowarzyszenie „Między Prosną a Wartą” posiada status lokalnej grupy działania. Przedstawiamy podstawowe informacje o podmiotach tego rodzaju.

„Lokalna Grupa Działania (w skrócie „LGD”) – rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich. W Polsce podstawą prawną funkcjonowania LGD są ustawy: o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz o stowarzyszeniach.

Członkami tych organizacji mogą być m.in. przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, parafii, organizacji i stowarzyszeń działających na danym terenie, firm, spółdzielni itp., a w stowarzyszeniach także zwykli mieszkańcy. LGD najczęściej zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenia (rzadziej jako fundacje lub związki stowarzyszeń), posiadają statut i wybrane władze: radę, zarząd i komisję rewizyjną. Najważniejszym gremium decyzyjnym LGD jest zgromadzenie członków. Obecnie w radach LGD przedstawiciele sektora publicznego nie mogą stanowić więcej niż 50% składu.” (źródło: Wikipedia).

1. Więcej informacji o nas

2. Do pobrania - prezentacja z warsztatu refleksyjnego oceniającego dotychczasowy postęp procesu wdrażania naszej Lokalnej Strategii Rozwoju2019-03-28 

Informacja o PROW 2014-2020

Informacja o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego.

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

  więcej >>


2018-12-11 

Renowacja cmentarza w Węglewicach zakończona

Za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Węglewic „ Biała Góra” otrzymało środki na realizację operacji: „Ocalić od zapomnienia – renowacja starego cmentarza w Węglewicach”.

Beneficjent otrzymał pomoc w ramach budżetu „Między Prosną a Wartą” – LGD w wysokości 96 500 zł. Stanowi to 100% kosztów poniesionych przez beneficjenta. Wkład własny nie był wymagany.

Czas realizacji operacji: od września 2017 r. do października 2018 r.

W ramach operacji zostały zrealizowane zadania:

 1. Renowacja drzewostanu o wartości historycznej,
 2. Renowacja nagrobków o wartości historycznej,
 3. Odtworzenie traktów pieszych i nasadzenia zieleni,
 4. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych.
  więcej >>


2018-12-11 

Wstępne efekty wdrażania i postęp w realizacji LSR

Wstępne efekty wdrażania i postęp w realizacji

Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą”

Od 2016 roku „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania wdraża Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) w ramach PROW 2014-20120 w zakresie działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Z końcem tego roku upływa pierwszy etap wdrażania strategii. W związku z tym LGD dokonała wstępnej oceny postępu wdrażania LSR.

Wynik tej oceny jest dostępny jako dokument pdf (do pobrania TUTAJ)2018-12-10 

Apel o terminowe realizowanie operacji i składanie wniosków o płatność

W trosce o pełne wykorzystanie budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich zwraca się z apelem o terminowe realizowanie projektów w ramach ww. Programu oraz składanie w wyznaczonych terminach wniosków o płatność. 
Powyższa prośba wynika z potrzeby okresowego rozliczania się z założonych zobowiązań budżetowych dla ww. Programu, co regulują m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej (…) oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 (…).

  więcej >>
znalezionych: 396 na 33 stronach
<<< poprzednia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
niedziela 24  października  2021Copyright © 2007-2010 by WS