strona główna2019-04-19 

Zaproszenie do konsultacji

W trakcie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” zaszły następujące okoliczności powodujące konieczność zmian w zapisach Lokalnej Strategii Rozwoju i załącznikach do strategii:

 1. W wyniku oceny przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stopnia realizacji lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy działania możliwe stało się podwyższenie budżetów niektórych LGD. Dzięki dobrym wynikom wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą" – LGD uzyskała bonus w postaci dodatkowych środków, które mogą zostać przeznaczone na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Kwota bonusu wynosi 620 000,00 zł. Planowane jest przeznaczenie tej kwoty na wsparcie operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Wsparcie w tym zakresie zostało przewidziane w LSR i wynika z diagnozy obszaru objętego działaniem LGD.

 2. W związku z oceną wstępnych wyników wdrażania i postępu w realizacji LSR, a także na podstawie prognozowanych wyników jednego z projektów grantowych stwierdzono, że w ramach przedsięwzięcia  1.1.2  Zachowanie dziedzictwa lokalnego przekroczony został wskaźnik Liczba podmiotów należących/działających w sferze kultury, które zostały ulepszone/wyposażone, a jednocześnie pozostały niewykorzystane środki na wsparcie operacji. W celu wykorzystania tych środków planowane jest ogłoszenie naboru wniosków na wsparcie operacji w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego – operacje inwestycyjne.
Aby umożliwić ogłoszenie kolejnych naborów na wsparcie operacji w ramach PROW 2014-2020 w oparciu o LSR konieczne jest uaktualnienie LSR co wiąże się z przeprowadzeniem konsultacji dotyczącech proponowanych zmian. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zapisami w LSR i zgłoszenie swoich uwag.


2019-03-28 

Informacja o LGD

Stowarzyszenie „Między Prosną a Wartą” posiada status lokalnej grupy działania. Przedstawiamy podstawowe informacje o podmiotach tego rodzaju.

„Lokalna Grupa Działania (w skrócie „LGD”) – rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich. W Polsce podstawą prawną funkcjonowania LGD są ustawy: o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz o stowarzyszeniach.

Członkami tych organizacji mogą być m.in. przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, parafii, organizacji i stowarzyszeń działających na danym terenie, firm, spółdzielni itp., a w stowarzyszeniach także zwykli mieszkańcy. LGD najczęściej zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenia (rzadziej jako fundacje lub związki stowarzyszeń), posiadają statut i wybrane władze: radę, zarząd i komisję rewizyjną. Najważniejszym gremium decyzyjnym LGD jest zgromadzenie członków. Obecnie w radach LGD przedstawiciele sektora publicznego nie mogą stanowić więcej niż 50% składu.” (źródło: Wikipedia).

1. Więcej informacji o nas

2. Do pobrania - prezentacja z warsztatu refleksyjnego oceniającego dotychczasowy postęp procesu wdrażania naszej Lokalnej Strategii Rozwoju2019-03-28 

Informacja o PROW 2014-2020

Informacja o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego.

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

  więcej >>


2018-12-11 

Renowacja cmentarza w Węglewicach zakończona

Za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Węglewic „ Biała Góra” otrzymało środki na realizację operacji: „Ocalić od zapomnienia – renowacja starego cmentarza w Węglewicach”.

Beneficjent otrzymał pomoc w ramach budżetu „Między Prosną a Wartą” – LGD w wysokości 96 500 zł. Stanowi to 100% kosztów poniesionych przez beneficjenta. Wkład własny nie był wymagany.

Czas realizacji operacji: od września 2017 r. do października 2018 r.

W ramach operacji zostały zrealizowane zadania:

 1. Renowacja drzewostanu o wartości historycznej,
 2. Renowacja nagrobków o wartości historycznej,
 3. Odtworzenie traktów pieszych i nasadzenia zieleni,
 4. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych.
  więcej >>


2018-12-11 

Wstępne efekty wdrażania i postęp w realizacji LSR

Wstępne efekty wdrażania i postęp w realizacji

Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą”

Od 2016 roku „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania wdraża Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) w ramach PROW 2014-20120 w zakresie działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Z końcem tego roku upływa pierwszy etap wdrażania strategii. W związku z tym LGD dokonała wstępnej oceny postępu wdrażania LSR.

Wynik tej oceny jest dostępny jako dokument pdf (do pobrania TUTAJ)2018-12-10 

Apel o terminowe realizowanie operacji i składanie wniosków o płatność

W trosce o pełne wykorzystanie budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich zwraca się z apelem o terminowe realizowanie projektów w ramach ww. Programu oraz składanie w wyznaczonych terminach wniosków o płatność. 
Powyższa prośba wynika z potrzeby okresowego rozliczania się z założonych zobowiązań budżetowych dla ww. Programu, co regulują m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej (…) oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 (…).

  więcej >>


2018-11-23 

Konsultacje w sprawie przyszłości Europy

Przywódcy UE dążą do tego, aby Europa przynosiła rzeczywiste rezultaty w kwestiach, które mają największe znaczenie dla społeczeństwa. Zobacz, jak możesz aktywnie pomóc w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej.

Mając na uwadze specjalny szczyt UE w Sybinie (Rumunia) i przyszłe wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r., przywódcy krajów UE przyjęli Agendę przywódców dotyczącą pilnych problemów i wyzwań, którym należy stawić czoła.

Możesz udzielić odpowiedzi w ramach konsultacji online opracowanych przez obywateli UE, przejrzeć białą księgę w sprawie przyszłości Europy i wypowiedzieć się na jej temat, a także wziąć udział w dialogach obywatelskich organizowanych przez Komisję Europejską lub w innych debatach organizowanych w Twoim kraju.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety: konsultacji online

Ankieta dotyczy kwestii kluczowych dla wszystkich obywateli, m.in. imigracji, opieki zdrowotnej i edukacji. Zależy nam, aby nadzieje i oczekiwania dużej grupy Polaków zostały usłyszane przez liderów UE.

Liczymy na Państwa zaangażowanie.2018-09-20 

Zaproszenie do konsultacji

„Między Prosną a Wartą” – LGD planuje dokonanie zmian treści Lokalnej Strategii Rozwoju oraz załączników do tego dokumentu. W związku z tym zapraszamy do zapoznania się ze zmianami i wyrażenia swojej opinii w ramach konsultacji społecznych.

KONSULTACJE - odnośnik2018-09-20 

Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

W imieniu Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu zapraszam na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Konsultacje odbędą się: 26 września 2018 r. w godz.12:30 – 15:00, Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, sala Klubu Pracy, parter;

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in.:

 • środki na otwarcie działalności gospodarczej,
 • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
 • środki na przedsięwzięcia organizacji pozarządowych,
 • wstępne założenia wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • konsultacje na etapie przygotowania projektu,
 • konsultacje na etapie realizacji projektu,
 • konsultacje dotyczące wsparcia z Funduszy na rzecz oświaty, usług społecznych, organizacji pozarządowych, ekologii itp.


2018-08-24 

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

ZAPROSZENIE 

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 „Między Prosną a Wartą” – LGD zaprasza na

spotkanie informacyjno – konsultacyjne na temat zasad oceniania i wyboru grantobiorców przez LGD

Spotkanie będzie poświęcone zasadom oceny i wyboru grantobiorców, którzy będą realizować zadania w ramach projektów grantowych.

Miejsce spotkania: Wieruszów, ul. Rynek 1-7, sala nr 27 (Sala Sesji).

Termin: 30.08.2018 r. o godz. 900.

Tematyka spotkania:

 1. Omówienie zasad wypełniania Wniosku o powierzenie grantu
 2. Omówienie załączników do wniosku
 3. Omówienie zasad weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 4. Omówienie zasad oceniania i wyboru grantobiorców (w tym zasad przyznawania punktów za spełnienie kryteriów wyboru)

W spotkaniu mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane złożeniem wniosku o powierzenie grantu w ramach LSR „Między Prosną a Wartą”.

Do pobrania: Zaproszenie w formacie pdf2018-08-21 

Bezpłatny wyjazd studyjny w ramach realizacji operacji pn. "Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór

Łódzka Sieć Lokalnych Grup Działania bierze udział w realizacji operacji pn. "Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór".

Bezpłatna wizyta studyjna na teren Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Ducha Gór" odbędzie się w dniach 4-7.09. 2018 r.  

Operacja pn. „Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór" jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja  Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Formularz zgłoszeniowy, który jest warunkiem uczestnictwa w wyjeździe, należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na adres lgdpodkowa@gmail.com. Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 sierpnia 2018 r.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20202018-08-16 

Nowe nabory zostały ogłoszone

Szanowni Państwo

Informujemy, że od 3.09.2018r. do 17.09.2018r. będą przyjmowane wnioski o pomoc w ramach naborów grantowych:

 • nr 2/2018/G w zakresie Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej (Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR*)
 • nr 3/2018/G w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego kulturalnej (Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia LSR*)

OGŁOSZENIA

*) Rozporzadzenie LSR - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. zmianami.

znalezionych: 406 na 34 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
poniedziałek 23  listopada  2020Ta strona przeglądana była 2118696 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS