strona główna


2018-05-09 

Ocalić od zapomnienia – renowacja starego cmentarza
w Węglewicach

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Węglewic „ Biała Góra” rozpoczął realizację projektu „Ocalić od zapomnienia – renowacja starego cmentarza w Węglewicach”, który jest operacją w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata 2014 – 2020, w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

Celem projektu jest renowacja nieużytkowanego starego cmentarza w Węglewicach, udostępnienie go wszystkim zainteresowanym, a przede wszystkim zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Na starym cmentarzu znajdują się nagrobki i drzewostan o wartości historycznej, są liczne ślady historii naszej wsi. Chcemy ocalić to od zapomnienia. Projekt powstał z inicjatywy społeczności lokalnej.

  więcej >>


2018-04-23 

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

ZAPROSZENIE 

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 „Między Prosną a Wartą” – LGD zaprasza na

spotkanie informacyjno – konsultacyjne na temat zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD

Spotkanie będzie poświęcone zasadom oceny i wyboru grantobiorców, którzy będą realizować zadania w ramach projektu grantowego.

Miejsce spotkania: Wieruszów, ul. Rynek 1-7, sala nr 27 (Sala Sesji).

Termin: 27.04.2018 r. o godz. 900.

Tematyka spotkania:

  1. Omówienie zasad wypełniania Wniosku o powierzenie grantu
  2. Omówienie załączników do wniosku
  3. Omówienie zasad weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  4. Omówienie zasad oceniania i wyboru grantobiorców (w tym zasad przyznawania punktów za spełnienie kryteriów wyboru)

W spotkaniu mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane złożeniem wniosku o powierzenie grantu w ramach LSR „Między Prosną a Wartą”.

Do pobrania: Zaproszenie w formacie pdf2018-04-19 

LGD ogłasza kolejny nabór wniosków

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że od 7.05.2018r. do 21.05.2018r. będą przyjmowane wnioski o pomoc w ramach pierwszego naboru grantowego nr 1/2018/G w  zakresie Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej (Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej).

Ogłoszenie2018-04-19 

Podpisane zostały kolejne umowy o przyznaniu pomocy w ramach PROW 2014-2020

W  dniu 17 kwietnia 2018 r. w Wieruszowie odbyło się spotkanie zorganizowane dla beneficjentów „Między Prosną a Wartą” – Lokalnej Grupy Działania z przedstawicielami i pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wraz  z marszałkiem Witoldem Stępniem.

Głównym celem spotkania było podpisanie umów na realizację projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich złożonych w ramach naborów ogłoszonych w LGD. Ciekawe pomysły i duże zainteresowanie środkami PROW nie tylko przez samorządy, ale przede wszystkim przez organizacje pozarządowe, ochotnicze straże pożarne jak również przedsiębiorców to efekt szeregu przeprowadzonych konsultacji społecznych i powstania Lokalnej Strategii Rozwoju stworzonej przez zespół pod kierownictwem pana Andrzeja Szymanka – Starosty Wieruszowskiego, ówczesnego Prezesa LGD. Wsparcie merytoryczne dla składających wnioski świadczyła  Lokalna Grupa Działania ”Między Prosną i Wartą” pod kierownictwem pani Marzeny Kaczmarek.

  więcej >>


2018-04-18 

Dokumenty aplikacyjne

W zakładce Dokumenty aplikacyjne (formularze wniosków) znajdują się informacje o dokumentach związanych z ubieganiem się o grant, w tym formularze wniosków.

Zapraszamy do zapoznania się z tymi dokumentami wszystkich, którzy planują wystąpić o grant do naszej LGD.2018-04-13 

W maju kolejne nabory wniosków

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w maju 2018 r. zostanie przeprowadzony przez naszą LGD pierwszy nabór grantobiorców w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W okresie od 7.05.2018r. do 21.05.2018r. zaplanowano przyjmowanie wniosków w ramach pierwszego naboru grantowego nr 1/2018/G w  zakresie Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej (Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej).

W zakładce Dokumenty aplikacyjne (formularze wniosków) znajdują się informacje o dokumentach związanych z ubieganiem się o grant, w tym formularze wniosków.2018-03-29 

Informacja o Lokalnej Strategii Rozwoju

Od 2016 roku „Między Prosną a Wartą” - LGD realizuje Lokalną Strategię Rozwoju w ramach PROW 2014-20120 w zakresie działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Przypominamy informację o Lokalnej Strategii Rozwoju, jej głównych celach zasadach przyznawania dofinansowania, typach projektów oraz przedstawiamy informację o aktualnym stanie realizacji budżetu naszej Lokalnej Grupy Działania.

Zobacz informację

Pobierz informację w formacie pdf2018-03-15 

Uwaga - Urząd Marszałkowski ogłosił nabory wniosków

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” oraz operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.

Wnioski należy składać w dniach od dnia 3 kwietnia 2018 r. do 30 maja 2018 r. w Departamencie Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

  więcej >>


2018-03-13 

Wyniki styczniowych naborów

12 marca br. Rada oceniła i wybrała do finansowania złożone wnioski. Niestety w ramach naboru w zakresie rozwoju działaności gospodarczej nie wystarczyło środków dla wszystkich chetnych. W zakładce Wyniki naborów są zamieszczone listy operacji wybranych do finansowania w ramach naszej LSR. Wszyscy wnioskodawcy otrzymają pisemną informację o ocenie, w tym o liczbie punktów uzyskanych w ramach każdego kryterium.2018-03-01 

Zmieniają się przepisy związane z konkurencyjnym trybem wyboru wykonawców

6 lutego br. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311). Ustawa wchodzi w życie 21 lutego 2018 r. Ustawa ta zmienia między innymi przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zmianie ulegają przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców, między innymi zwiększeniu ulega próg wartości zamówienia, od którego obowiązują zasady konkurencyjności z kwoty 20 000 zł do równowartości 30 000 euro, możliwe będzie także ustalenie jednego kryterium oceny ofert (ceny lub kosztu). Zmian jest jednak dużo więcej, dlatego zachęcamy do zapoznania się z zapisami ustawy, w tym przepisami przejściowymi określonymi w art. 8 ust. 2.

Ponadto Informujemy o wejściu w życie z dniem 21 lutego br. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396).

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 106), które utraciło moc z dniem 21 lutego 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311).2018-02-16 

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania informuje, że 21 lutego br. przeprowadzi spotkanie w formie warsztatu refleksyjnego, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą”.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 21 lutego 2018 r. w Sali Sesji (sala nr 27) Urzędu Miasta i Gminy Wieruszów o godz. 10.00.

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu i członków Rady „Między Prosną a Wartą” – LGD, a także wnioskodawców, beneficjentów. Mając na uwadze interesariuszy naszej LSR, w szczególności zapraszamy osoby związane z organizacjami pozarządowymi, władzą publiczną, sektorem prywatnym, jak również członków lokalnej społeczności.

Aby wziąć udział w warsztacie prosimy dokonać zgłoszenia telefonicznie lub mailowo. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania (gminę) oraz określić swoje powiązanie z realizacją LSR (wnioskodawca, beneficjent, członek LGD), a także wskazać, do której grupy interesariuszy należy zgłaszający.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 19 lutego br.

Mail: lgd.wieruszow@wp.pl, tel. 601 616 560,  62 78 13 929

Do pobrania:

Informacja o warsztacie (pdf)

Zaproszenie na warsztat (pdf)2018-02-01 

Kolejne nabory wniosków zostały zakończone

W dniu 31 stycznia br. zostały zakończone kolejne nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W terminie 45 dni od zakończenia naborów LGD dokona oceny wszystkich wniosków, a także wyboru operacji, które otrzymają pomoc. Listy wniosków złożonych oraz wyniki oceny i wyboru operacji objętych tymi wnioskami będą zamieszczane na naszej stronie internetowej w zakładce „Wyniki naborów”.

znalezionych: 402 na 34 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
piątek 21  lutego  2020Ta strona przeglądana była 1957193 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS