strona główna


2018-02-01 

Kolejne nabory wniosków zostały zakończone

W dniu 31 stycznia br. zostały zakończone kolejne nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W terminie 45 dni od zakończenia naborów LGD dokona oceny wszystkich wniosków, a także wyboru operacji, które otrzymają pomoc. Listy wniosków złożonych oraz wyniki oceny i wyboru operacji objętych tymi wnioskami będą zamieszczane na naszej stronie internetowej w zakładce „Wyniki naborów”.2018-01-03 

Informacja dla wnioskodawców

W związku z zapytaniami dotyczącymi zasad udzielania pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej prezentujemy najważniesze informacje na ten temat:

DO POBRANIA - OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA POMOCY - ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2018-01-01 

Nabory wniosków zostały ogłoszone

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że ogłoszone zostały kolejne nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (na operacje duże/nie granty).

W okresie od 17.01.2018 r. do 31.01.2018 r. LGD będzie przyjmować wnioski w następujących zakresach:

Nabór nr 1/2018 - Wzmocnienia kapitału społecznego
Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia LSR* – wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Nabór nr 2/2018 - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna
Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR*rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Nabór nr 3/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej
Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.2c Rozporządzenia LSR* - rozwijanie działalności gospodarczej.

TUTAJ SĄ DOSTEPNE OGŁOSZENIA O NABORACH

*) Rozporządzenie LSR - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. zmianami.2017-12-15 

Uwaga – do składanych wniosków o płatność

Drodzy Wnioskodawcy, w związku z płynącymi z Samorządu Województwa Łódzkiego informacjami przypominamy, że warunkiem sprawnej wypłaty pomocy przez agencje płatniczą (tj. ARiMR) jest posiadanie numeru rachunku bankowego, który musi być zgłoszony w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jeśli na etapie składania wniosku o wpis do ewidencji producentów/nadanie numeru indentyfikacyjnego pola dotyczące numeru rachunku bankowego nie zostały przez Państwa wypełnione, należy w biurze powiatowym ARiMR złożyć zmianę do wniosku o wpis do ewidencji producentów i uzupełnić te dane.

Brak numeru rachunku bankowego we wpisie w ARiMR skutkuje cofnięciem zlecenia płatności przez agencję i w znacznym stopniu wydłuża termin wypłaty środków.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o uzupełnienie danych w jak najszybszym terminie.2017-12-13 

Kolejne nabory wniosków już w styczniu

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w styczniu 2018 r. zostaną przeprowadzone przez naszą LGD kolejne nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (na operacje duże/nie granty).

W okresie od 17.01.2018r. do 31.01.2018r. zaplanowano przyjmowanie wniosków w następujących zakresach:

Nabór nr 1/2018 - Wzmocnienia kapitału społecznego
Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia LSR – wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Nabór nr 2/2018 - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna
Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Nabór nr 3/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej
Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.2c Rozporządzenia LSR - rozwijanie działalności gospodarczej.

Ogłoszenia o naborach ukażą się na stronie LGD tuż po nowym roku.

Rozporządzenie LSR - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. zmianami.2017-12-13 

Zmiany procedury, kryteriów i harmonogramu

„Między Prosną a Wartą” – LGD dokonała zmian Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Powodem zmian jest dostosowanie procedury do aktualnych przepisów regulujących zasady przeprowadzania naborów operacji w ramach PROW 2014-2020.

Odnośnik do aktualnej procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Zmieniono również Kryteria wyboru operacji innych niż operacje grantowe - dotyczy to tylko operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Zmiany mają na celu uproszczenie oceny wniosków poprzez usunięcie kryteriów dotyczących ochrony środowiska i klimatu, a także wprowadzenie bardziej jednoznacznego kryterium w zakresie innowacyjności. Doprecyzowano też opisy kryteriów poprzez wskazanie źródła informacji o spełnieniu kryterium.

Odnośnik do aktualnych kryteriów wyboru operacji innych niż operacje grantowe.

Zaktualizowano także Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR „Między Prosną a Wartą”

Odnośnik do aktualnego harmonogramu2017-11-30 

Konsultacje społeczne

LGD dostosowała kryteria wyboru grantobiorców oraz kryteria wyboru operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej do aktualnych warunków realizacji LSR. W szczególności zmieniono kryterium dotyczące innowacyjności oraz usunięto kryteria związane z ochroną środowiska i klimatu. Uszczegółowiono też zapisy w kolumnie; DODATKOWE OPISY/DEFINICJE.

Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi zmianami2017-11-22 

Odbyło się szkolenie dla beneficjentów

W dniu 20 listopada 2017 roku odbyło się szkolenie dla osób, które uzyskały dofinansowanie do swoich przedsięwzięć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Osoby te złożyły wnioski o dofinansowanie w naborach przeprowadzonych przez „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w styczniu 2017 r. W styczniowym naborze wybrano do dofinansowania 10 operacji z zakresu rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej i zachowania dziedzictwa lokalnego. Wnioskodawcami w tych zakresach były stowarzyszenia działające na naszym terenie oraz gminy.

Dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem naszej LGD nowe mundury otrzymają muzycy orkiestr dętych w Wieruszowie i Łubnicach. Orkiestra w Łubnicach wzbogaci się dodatkowo o nowe instrumenty muzyczne. Zachowaniu naszego dziedzictwa lokalnego służyć będą przedsięwzięcia polegające na renowacji starego cmentarza w Węglewicach oraz wymiana drzwi w zabytkowym kościele w Łubnicach.

Powstaną również nowe i zostaną zmodernizowane istniejące obiekty rekreacyjne na terenie gmin Klonowa i Sokolniki oraz wyremontowana będzie świetlica w Czastarach.

Dofinansowanie do swoich przedsięwzięć otrzyma również 20 przedsiębiorców. Są wśród nich osoby prowadzące już firmy oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej.

  więcej >>


2017-11-21 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłaszamy konsultacje społeczne związane ze zmianami LSR i załaczników do stratrgii.

Zmiany są spowodowane nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inną przyczyną zmian, dotyczy to załączników do LSR, jest dostosowanie dokumentów do zmieniających się uwarunkowań wdrażania strategii.

Zapraszamy do przesyłania swoich uwag.

Konsultacje społeczne2017-11-20 

Uwaga - zmiany w formularzach wniosków

Szanowni Państwo


Informujemy, że ARiMR opracował poprawione wersje formularzy wniosków o przyznaniu pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy. Poprawie uległy kwestie techniczne na wcześniej obowiązujących wersjach formularzy. Zmianie nie uległy wersje obowiązujących formularzy. Nowe wersje formularzy dostępne są na stronach internetowych  www.arimr.gov.pl oraz www.lodzkie.pl/prow.2017-11-09 

Ważna informacja dot. naborów wniosków!

W związku:

- ze zmianą ustawy z dnia 20 lutego 2015 o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378; z 2017 r. poz. 5 i poz. 1475), które weszły w życie 2 września 2017 roku oraz 

- z wydaniem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata, 2014–2020” (Dz.U. 2017 poz. 1588) oraz

- z wejściem w życie w dn. 02.10.2017r. Wytycznych nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania poprzez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW na lata 2014-2020,

LGD zobowiązana jest w pierwszej kolejności dostosować swoje procedury konkursowe do nowych przepisów legislacyjnych.

Terminy kolejnych naborów wniosków (w tym grantów) zostaną ogłoszone po akceptacji przez Urząd Marszałkowski w Łodzi wprowadzonych zmian do procedur. Prosimy śledzić naszą stronę. 2017-10-24 

Ostatnia szansa oddania głosu na budżet obywatelski

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 to przedsięwzięcie, którego celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania o przeznaczeniu części budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na wybrane przez nich zadania.  Z inicjatywy „Między Prosną a Wartą” – LGD została zgłoszona do realizacji propozycja zadania p.t.: ”Cudze chwalicie, swojego nie znacie”.

 

Uwaga! Na obecnym etapie można głosować już tylko elektronicznie. Swój głos można oddać na stronie internetowej: https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/ .

Zapraszamy również do biura LGD - Wieruszów, Rynek 1-7 pok. 26 lub 26A (budynek Urzedu Miasta), gdzie można oddać swój głos.

 

 

 

  więcej >>
znalezionych: 396 na 33 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
wtorek 12  listopada  2019Ta strona przeglądana była 1931692 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS