strona główna
2017-05-31 

Informacja o LGD


Stowarzyszenie „Między Prosną a Wartą” posiada status lokalnej grupy działania. Przedstawiamy podstawowe informacje o podmiotach tego rodzaju.

„Lokalna Grupa Działania (w skrócie „LGD”) – rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich. W Polsce podstawą prawną funkcjonowania LGD są ustawy: o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz o stowarzyszeniach.

Członkami tych organizacji mogą być m.in. przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, parafii, organizacji i stowarzyszeń działających na danym terenie, firm, spółdzielni itp., a w stowarzyszeniach także zwykli mieszkańcy. LGD najczęściej zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenia (rzadziej jako fundacje lub związki stowarzyszeń), posiadają statut i wybrane władze: radę, zarząd i komisję rewizyjną. Najważniejszym gremium decyzyjnym LGD jest zgromadzenie członków. Obecnie w radach LGD przedstawiciele sektora publicznego nie mogą stanowić więcej niż 50% składu.” (źródło: Wikipedia).

Informacja o "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania, powstało z przekształcenia istniejącego wcześniej stowarzyszenia "Forum Inicjatyw Ziemi Wieruszowskiej".

Pierwotne stowarzyszenie zostało powołane uchwałą Walnego Zgromadzenia członków w dniu 10 maja 2004 r, a formalnie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 5 stycznia 2005r. Stowarzyszenie skupiało w swoich szeregach przede wszystkim ludzi młodych, posiadających wyższe wykształcenie i wykazujących się dużym potencjałem intelektualnym pozostających jednak bez pracy. Za swe główne cele organizacja przyjęła szeroko pojęte działania na rzecz osób bezrobotnych, działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw lokalnych.

Od początku swego istnienia stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w życiu społecznym Powiatu Wieruszowskiego. Przedstawiciel stowarzyszenia w osobie Prezesa został w dniu 24 stycznia 2005r. desygnowany do udziału w pracach Powiatowej Rady Zatrudnienia przy Staroście Wieruszowskim. Stowarzyszenie brało również udział w Konwencie Organizacji Pozarządowych, podczas którego przedstawiciele Stowarzyszenia zostali wytypowani do prac w Zespole Konsultacyjno-Doradczym.

Członkowie stowarzyszenia w dniach 15-16.06.2005r. uczestniczyli również w szkoleniu zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego przy Fundacji Inkubator, na temat "Jak aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego". Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia o jego ukończeniu. Sporządzono również wniosek do programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013. Niestety wniosek nie uzyskał dofinansowania.

Od stycznia 2006r. trwały formalne przygotowania do przystąpienia do Schematu II działania 2.7."Pilotażowy Program Leader+" i do przekształcenia stowarzyszenia "Forum Inicjatyw Ziemi Wieruszowskiej" w stowarzyszenie "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania. Dnia 20 kwietnia 2006r. uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków dokonano odpowiednich zmian w statucie, mocą których powstało stowarzyszenie "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania. Stowarzyszenie to jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, o celach niezarobkowych. Głównym celem działania stowarzyszenia jest rozwój obszarów wiejskich, a w szczególności organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym (seminaria, szkolenia, narady, wizyty studyjne), imprez kulturalnych ( festiwale, przeglądy, plenery, targi).Ponadto do głównych celów stowarzyszenia należą działania mające na celu rozwój turystyki, promocję środowiska naturalnego, zasobów kulturowych, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

Warunkiem uzyskania dofinasowania do realizacji projektu w ramach Schematu II działania 2.7."Pilotażowy Program Leader+" było opracowanie Zintegrowanej Strategii Obszarów Wiejskich (ZSROW) dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania. Prace nad strategią zakończyły się w czerwcu 2006 r. Zintegrowana Strategia Obszarów Wiejskich (ZSROW) "Między Prosną a Wartą" opracowana została zgodnie z wytycznymi dla programu Leader+ w Polsce. Obszar jaki objęty jest strategią obejmuje 9 gmin (Bolesławiec, Czastary, Galewice, Klonowa, Lututów, Łubnice, Sokolniki, Wieruszów i Złoczew). Obszar ten zamieszkany jest przez ponad 53 tys. ludzi i zajmuje powierzchnię 789 km2, w całości zlokalizowanych w województwie łódzkim.

Działania zmierzające do przystąpienia do Schematu II działania 2.7."Pilotażowy Program Leader+" zakończyły się sukcesem. Od lutego 2007 Stowarzyszenie realizowało projekt "Rozwój obszarów wiejskich obszaru "Między Prosną a Wartą" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Złożony został ostateczny wniosek o płatność, który został przyjęty przez instytucję wdrażającą.

W latach 2008 i 2009 Między Prosną a Wartą - Lokalna Grupa Działania opracowała Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru obejmującego gminy: Czastary, Bolesławiec, Galewice, Lututów, Łubnice, Klonowa, Sokolniki i Wieruszów. Obszar ten ma powierzchnię 672 km kw. i wg stanu na 31.12.2013 zamieskiwało tu 45 242 osób.

18 czerwca 2009 roku pomiędzy naszą LGD a Urzędem Marszałkowskim w Łodzi została podpisana Umowa o Warunkach i Sposobie Realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego działaniem „Między Prosną a Wartą” - LGD. Od tego dnia nasze stowarzyszenie rozpoczęło działania w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie te zakończyły się w połowie 2015 roku, kiedy to złożony został ostateczny wniosek o płatność.

Już od końca 2014 roku „Między Prosną a Wartą” - LGD przygotowywała się do podjęcia działań w ramach PROW 2014-2020. Lokalni liderzy oraz pracownicy biura i przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w szkoleniach dotyczących nowego okresu programowania. W 2015 roku rozpoczęły się prace zmierzające do przygotowania nowej lokalnej strategii rozwoju, która stanowi podstawę do uczestnictwa nasze LGD w działaniach objętych PROW 2014-20120 w zakresie działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Przeprowadzono wiele spotkań z lokalną społecznością, a także przedsiębiorcami i samorządowcami mających na celu identyfikację problemów i określenie działań prowadzących do rozwiązywania tych problemów. Zidentyfikowane podczas tych spotkań najważniejsze problemy stały się podstawą stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju, która obecnie jest realizowana na obszarze „Między Prosną a Wartą”.

Lokalna Strategia Rozwoju (w skrócie LSR) jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020(PROW). Istota LSR polega na wskazaniu kierunków rozwoju obszaru objętego LSR.

Od 18 czerwca 2016 roku, kiedy to podpisano z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, nasza LGD realizuje działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej o naszej Lokalnej Strategii Rozwoju można przeczytać TUTAJ.Copyright © 2007-2010 by WS