strona główna
2018-12-10 

Apel o terminowe realizowanie operacji i składanie wniosków o płatność

W trosce o pełne wykorzystanie budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich zwraca się z apelem o terminowe realizowanie projektów w ramach ww. Programu oraz składanie w wyznaczonych terminach wniosków o płatność. 
Powyższa prośba wynika z potrzeby okresowego rozliczania się z założonych zobowiązań budżetowych dla ww. Programu, co regulują m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej (…) oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 (…).

  więcej >>


2018-11-23 

Konsultacje w sprawie przyszłości Europy

Przywódcy UE dążą do tego, aby Europa przynosiła rzeczywiste rezultaty w kwestiach, które mają największe znaczenie dla społeczeństwa. Zobacz, jak możesz aktywnie pomóc w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej.

Mając na uwadze specjalny szczyt UE w Sybinie (Rumunia) i przyszłe wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r., przywódcy krajów UE przyjęli Agendę przywódców dotyczącą pilnych problemów i wyzwań, którym należy stawić czoła.

Możesz udzielić odpowiedzi w ramach konsultacji online opracowanych przez obywateli UE, przejrzeć białą księgę w sprawie przyszłości Europy i wypowiedzieć się na jej temat, a także wziąć udział w dialogach obywatelskich organizowanych przez Komisję Europejską lub w innych debatach organizowanych w Twoim kraju.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety: konsultacji online

Ankieta dotyczy kwestii kluczowych dla wszystkich obywateli, m.in. imigracji, opieki zdrowotnej i edukacji. Zależy nam, aby nadzieje i oczekiwania dużej grupy Polaków zostały usłyszane przez liderów UE.

Liczymy na Państwa zaangażowanie.2018-09-20 

Zaproszenie do konsultacji

„Między Prosną a Wartą” – LGD planuje dokonanie zmian treści Lokalnej Strategii Rozwoju oraz załączników do tego dokumentu. W związku z tym zapraszamy do zapoznania się ze zmianami i wyrażenia swojej opinii w ramach konsultacji społecznych.

KONSULTACJE - odnośnik2018-09-20 

Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

W imieniu Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu zapraszam na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Konsultacje odbędą się: 26 września 2018 r. w godz.12:30 – 15:00, Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, sala Klubu Pracy, parter;

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in.:

 • środki na otwarcie działalności gospodarczej,
 • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
 • środki na przedsięwzięcia organizacji pozarządowych,
 • wstępne założenia wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • konsultacje na etapie przygotowania projektu,
 • konsultacje na etapie realizacji projektu,
 • konsultacje dotyczące wsparcia z Funduszy na rzecz oświaty, usług społecznych, organizacji pozarządowych, ekologii itp.


2018-08-24 

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

ZAPROSZENIE 

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 „Między Prosną a Wartą” – LGD zaprasza na

spotkanie informacyjno – konsultacyjne na temat zasad oceniania i wyboru grantobiorców przez LGD

Spotkanie będzie poświęcone zasadom oceny i wyboru grantobiorców, którzy będą realizować zadania w ramach projektów grantowych.

Miejsce spotkania: Wieruszów, ul. Rynek 1-7, sala nr 27 (Sala Sesji).

Termin: 30.08.2018 r. o godz. 900.

Tematyka spotkania:

 1. Omówienie zasad wypełniania Wniosku o powierzenie grantu
 2. Omówienie załączników do wniosku
 3. Omówienie zasad weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 4. Omówienie zasad oceniania i wyboru grantobiorców (w tym zasad przyznawania punktów za spełnienie kryteriów wyboru)

W spotkaniu mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane złożeniem wniosku o powierzenie grantu w ramach LSR „Między Prosną a Wartą”.

Do pobrania: Zaproszenie w formacie pdf2018-08-21 

Bezpłatny wyjazd studyjny w ramach realizacji operacji pn. "Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór

Łódzka Sieć Lokalnych Grup Działania bierze udział w realizacji operacji pn. "Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór".

Bezpłatna wizyta studyjna na teren Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Ducha Gór" odbędzie się w dniach 4-7.09. 2018 r.  

Operacja pn. „Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór" jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja  Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Formularz zgłoszeniowy, który jest warunkiem uczestnictwa w wyjeździe, należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na adres lgdpodkowa@gmail.com. Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 sierpnia 2018 r.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20202018-08-16 

Nowe nabory zostały ogłoszone

Szanowni Państwo

Informujemy, że od 3.09.2018r. do 17.09.2018r. będą przyjmowane wnioski o pomoc w ramach naborów grantowych:

 • nr 2/2018/G w zakresie Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej (Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR*)
 • nr 3/2018/G w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego kulturalnej (Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia LSR*)

OGŁOSZENIA

*) Rozporzadzenie LSR - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. zmianami.2018-07-04 

Wyniki naboru nr 1/2018/G

W dniu dzisiejszym Rada oceniła i wybrała do finansowania wnioski złożone w ramach naboru wniosków nr 1/2018/G. W zakładce Wyniki naborów są zamieszczone listy zadań wybranych do finansowania w ramach naszej LSR. Wszyscy wnioskodawcy otrzymają informację o ocenie, w tym o liczbie punktów uzyskanych w ramach każdego kryterium.2018-06-20 

Zmiany w informacji pomocniczej przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu (dotyczy podjęcia działalności gospodarczej)

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie  podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uaktualniła Informację pomocniczą przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji. 

Ww. formularz został udostępniony na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html2018-06-19 

XXXIX Wojewódzki Rajd Rowerowy i konkurs krajoznawczy - podsumowanie

W dniu 9 czerwca 2018 r. na szlakach rowerowych prowadzących przez powiat wieruszowski spotkali się uczestnicy XXXIX Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego. Rowerowa forma turystyki cieszy się zainteresowaniem wśród różnych grup wiekowych. Na mecie rajdu mieszczącej się na wieruszowskim rynku zobaczyć można było młodych rowerzystów, jak również osoby przeżywające kolejną wiosnę życia, którym można pozazdrościć wspaniałej kondycji.
Do rajdu zostało zgłoszonych 10 drużyn i 2 osoby indywidualne. Łaczna liczba urzestników tegorocznego rajdu to 119 osób.

W konkursie krajoznawczym pt. ,,Walory kulturowe i krajoznawcze Województwa Łódzkiego” 2018 będącym elementem imprezy, wszyscy chętni mogli sprawdzić swoją wiedzę o regionie łódzkim. W konkursie wzięło udział 87 osób.

  więcej >>


2018-06-12 

Odnowione Centrum Kultury w Czastarach

Z wielką radością informujemy iż, zakończone zostały prace związane z realizacją zadania pn.  Przebudowa Centrum Kultury w Czastarach. Odbioru prac dokonano 11.05.2018r.

Całkowity koszt realizacji tego zadania wynosi 313 420,37 zł w tym 173 790,00 zł dofinansowano ze środków Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. w ramach podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  w ramach działania  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

  więcej >>


2018-06-12 

Gabinet opieki nad zwierzętami domowymi.

Operacja została zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opisana operacja stanowi tzw. „dobrą praktykę” oznacza to, że może być inspiracją dla innych organizacji oraz lokalnych społeczności do podjęcia działań na rzecz identyfikowania i rozwiązywania problemów.

 

Za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania osoba fizyczna nieprowadzaca działalności gospodarczej  otrzymała środki na realizację operacji: „Otwarcie usługowej działalności gospodarczej w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi”.

Beneficjent otrzymał pomoc w ramach budżetu „Między Prosną a Wartą” – LGD w wysokości 70 000 zł. Kwota ta stanowi tzw. "premię" do wykorzystania przez przez beneficjenta. Wkład własny nie był wymagany.

Czas realizacji operacji: od września 2017 r. do kwietnia 2018 r.

W ramach operacji założona została działalność gospodarcza. Zakupiono wyposażenie i materiały niezbędne do prowadzenia działalności. Beneficjent prowadzi działalność w zakresie zabiegów higienicznych dla zwierząt domowych.

  więcej >>
znalezionych: 339 na 29 stronach
<<< poprzednia -   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
wtorek 23  lipca  2024Copyright © 2007-2010 by WS