strona główna
2018-03-13 

Wyniki styczniowych naborów

12 marca br. Rada oceniła i wybrała do finansowania złożone wnioski. Niestety w ramach naboru w zakresie rozwoju działaności gospodarczej nie wystarczyło środków dla wszystkich chetnych. W zakładce Wyniki naborów są zamieszczone listy operacji wybranych do finansowania w ramach naszej LSR. Wszyscy wnioskodawcy otrzymają pisemną informację o ocenie, w tym o liczbie punktów uzyskanych w ramach każdego kryterium.2018-03-01 

Zmieniają się przepisy związane z konkurencyjnym trybem wyboru wykonawców

6 lutego br. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311). Ustawa wchodzi w życie 21 lutego 2018 r. Ustawa ta zmienia między innymi przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zmianie ulegają przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców, między innymi zwiększeniu ulega próg wartości zamówienia, od którego obowiązują zasady konkurencyjności z kwoty 20 000 zł do równowartości 30 000 euro, możliwe będzie także ustalenie jednego kryterium oceny ofert (ceny lub kosztu). Zmian jest jednak dużo więcej, dlatego zachęcamy do zapoznania się z zapisami ustawy, w tym przepisami przejściowymi określonymi w art. 8 ust. 2.

Ponadto Informujemy o wejściu w życie z dniem 21 lutego br. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396).

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 106), które utraciło moc z dniem 21 lutego 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311).2018-02-16 

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania informuje, że 21 lutego br. przeprowadzi spotkanie w formie warsztatu refleksyjnego, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą”.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 21 lutego 2018 r. w Sali Sesji (sala nr 27) Urzędu Miasta i Gminy Wieruszów o godz. 10.00.

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu i członków Rady „Między Prosną a Wartą” – LGD, a także wnioskodawców, beneficjentów. Mając na uwadze interesariuszy naszej LSR, w szczególności zapraszamy osoby związane z organizacjami pozarządowymi, władzą publiczną, sektorem prywatnym, jak również członków lokalnej społeczności.

Aby wziąć udział w warsztacie prosimy dokonać zgłoszenia telefonicznie lub mailowo. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania (gminę) oraz określić swoje powiązanie z realizacją LSR (wnioskodawca, beneficjent, członek LGD), a także wskazać, do której grupy interesariuszy należy zgłaszający.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 19 lutego br.

Mail: lgd.wieruszow@wp.pl, tel. 601 616 560,  62 78 13 929

Do pobrania:

Informacja o warsztacie (pdf)

Zaproszenie na warsztat (pdf)2018-02-01 

Kolejne nabory wniosków zostały zakończone

W dniu 31 stycznia br. zostały zakończone kolejne nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W terminie 45 dni od zakończenia naborów LGD dokona oceny wszystkich wniosków, a także wyboru operacji, które otrzymają pomoc. Listy wniosków złożonych oraz wyniki oceny i wyboru operacji objętych tymi wnioskami będą zamieszczane na naszej stronie internetowej w zakładce „Wyniki naborów”.2018-01-03 

Informacja dla wnioskodawców

W związku z zapytaniami dotyczącymi zasad udzielania pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej prezentujemy najważniesze informacje na ten temat:

DO POBRANIA - OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA POMOCY - ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2018-01-01 

Nabory wniosków zostały ogłoszone

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że ogłoszone zostały kolejne nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (na operacje duże/nie granty).

W okresie od 17.01.2018 r. do 31.01.2018 r. LGD będzie przyjmować wnioski w następujących zakresach:

Nabór nr 1/2018 - Wzmocnienia kapitału społecznego
Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia LSR* – wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Nabór nr 2/2018 - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna
Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR*rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Nabór nr 3/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej
Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.2c Rozporządzenia LSR* - rozwijanie działalności gospodarczej.

TUTAJ SĄ DOSTEPNE OGŁOSZENIA O NABORACH

*) Rozporządzenie LSR - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. zmianami.2017-12-15 

Uwaga – do składanych wniosków o płatność

Drodzy Wnioskodawcy, w związku z płynącymi z Samorządu Województwa Łódzkiego informacjami przypominamy, że warunkiem sprawnej wypłaty pomocy przez agencje płatniczą (tj. ARiMR) jest posiadanie numeru rachunku bankowego, który musi być zgłoszony w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jeśli na etapie składania wniosku o wpis do ewidencji producentów/nadanie numeru indentyfikacyjnego pola dotyczące numeru rachunku bankowego nie zostały przez Państwa wypełnione, należy w biurze powiatowym ARiMR złożyć zmianę do wniosku o wpis do ewidencji producentów i uzupełnić te dane.

Brak numeru rachunku bankowego we wpisie w ARiMR skutkuje cofnięciem zlecenia płatności przez agencję i w znacznym stopniu wydłuża termin wypłaty środków.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o uzupełnienie danych w jak najszybszym terminie.2017-12-13 

Kolejne nabory wniosków już w styczniu

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w styczniu 2018 r. zostaną przeprowadzone przez naszą LGD kolejne nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (na operacje duże/nie granty).

W okresie od 17.01.2018r. do 31.01.2018r. zaplanowano przyjmowanie wniosków w następujących zakresach:

Nabór nr 1/2018 - Wzmocnienia kapitału społecznego
Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia LSR – wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Nabór nr 2/2018 - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna
Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Nabór nr 3/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej
Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.2c Rozporządzenia LSR - rozwijanie działalności gospodarczej.

Ogłoszenia o naborach ukażą się na stronie LGD tuż po nowym roku.

Rozporządzenie LSR - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. zmianami.2017-12-13 

Zmiany procedury, kryteriów i harmonogramu

„Między Prosną a Wartą” – LGD dokonała zmian Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Powodem zmian jest dostosowanie procedury do aktualnych przepisów regulujących zasady przeprowadzania naborów operacji w ramach PROW 2014-2020.

Odnośnik do aktualnej procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Zmieniono również Kryteria wyboru operacji innych niż operacje grantowe - dotyczy to tylko operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Zmiany mają na celu uproszczenie oceny wniosków poprzez usunięcie kryteriów dotyczących ochrony środowiska i klimatu, a także wprowadzenie bardziej jednoznacznego kryterium w zakresie innowacyjności. Doprecyzowano też opisy kryteriów poprzez wskazanie źródła informacji o spełnieniu kryterium.

Odnośnik do aktualnych kryteriów wyboru operacji innych niż operacje grantowe.

Zaktualizowano także Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR „Między Prosną a Wartą”

Odnośnik do aktualnego harmonogramu2017-11-30 

Konsultacje społeczne

LGD dostosowała kryteria wyboru grantobiorców oraz kryteria wyboru operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej do aktualnych warunków realizacji LSR. W szczególności zmieniono kryterium dotyczące innowacyjności oraz usunięto kryteria związane z ochroną środowiska i klimatu. Uszczegółowiono też zapisy w kolumnie; DODATKOWE OPISY/DEFINICJE.

Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi zmianami2017-11-22 

Odbyło się szkolenie dla beneficjentów

W dniu 20 listopada 2017 roku odbyło się szkolenie dla osób, które uzyskały dofinansowanie do swoich przedsięwzięć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Osoby te złożyły wnioski o dofinansowanie w naborach przeprowadzonych przez „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w styczniu 2017 r. W styczniowym naborze wybrano do dofinansowania 10 operacji z zakresu rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej i zachowania dziedzictwa lokalnego. Wnioskodawcami w tych zakresach były stowarzyszenia działające na naszym terenie oraz gminy.

Dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem naszej LGD nowe mundury otrzymają muzycy orkiestr dętych w Wieruszowie i Łubnicach. Orkiestra w Łubnicach wzbogaci się dodatkowo o nowe instrumenty muzyczne. Zachowaniu naszego dziedzictwa lokalnego służyć będą przedsięwzięcia polegające na renowacji starego cmentarza w Węglewicach oraz wymiana drzwi w zabytkowym kościele w Łubnicach.

Powstaną również nowe i zostaną zmodernizowane istniejące obiekty rekreacyjne na terenie gmin Klonowa i Sokolniki oraz wyremontowana będzie świetlica w Czastarach.

Dofinansowanie do swoich przedsięwzięć otrzyma również 20 przedsiębiorców. Są wśród nich osoby prowadzące już firmy oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej.

  więcej >>


2017-11-21 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłaszamy konsultacje społeczne związane ze zmianami LSR i załaczników do stratrgii.

Zmiany są spowodowane nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inną przyczyną zmian, dotyczy to załączników do LSR, jest dostosowanie dokumentów do zmieniających się uwarunkowań wdrażania strategii.

Zapraszamy do przesyłania swoich uwag.

Konsultacje społeczne

znalezionych: 339 na 29 stronach
<<< poprzednia -   12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
wtorek 23  lipca  2024Copyright © 2007-2010 by WS