strona główna
2022-06-07 

Projekt współpracy


„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania i Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski” realizują projekt współpracy pn. „Ekologiczna Kraina Obszaru Bab Aktywnych i Kreatywnych”.

Celem projektu jest: Wzmocnienie kapitału społecznego wśród mieszkańców obszarów partnerskich LGD w zakresie ochrony środowiska oraz członkiń KGW w zakresie kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów kulinarnych w terminie do końca grudnia 2022 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

W ramach operacji planowana jest realizacja 3 głównych zadań realizowanych symetrycznie przez wszystkich partnerów projektu współpracy oraz 2 zadań indywidulanych, odmiennych w swym zakresie od zadań realizowanych przez pozostałych partnerów odrębnie. Podnadto w ramach operacji przewidziano koszty zarządzania projektem oraz ogólne.
Budżet projektu zakłada proporcjonalny i racjonalny podział kosztów między partnerów projektu.
W dalszej części wniosku stosuje się skróty: MPaW - "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania, SDK - Stowarzyszenie Długosz Królewski.

Wartość projektu współpracy to 1 295 469 zł.  z tego otrzymują:

  • „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania – 694 999 zł;
  • Stowarzyszenie „Długosz Królewski” – 600 470 zł.

Zadanie nr 1: Podniesienie wiedzy w zakresie ochrony środowiska poprzez zakup lamp solarnych
W wyniku realizacji operacji na obszarach partnerskich LGD zostaną zamontowane 64 lampy hybrydowe, które będą stanowić dobrą praktykę w zakresie ochrony środowiska. Planowany jest montaż 40 lamp na obszarze "Między Prosną a Wartą" - LGD (po 5 lamp na terenie każdej z 8 gmin) oraz 24 lamp na obszarze Stowarzyszenia Długosz Królewski (po 6 lamp na terenie każdej gminy). Planuje się zakup lamp hybrydowych zasilanych panelem fotowoltaicznym oraz turbiną wiatrową. Zastosowanie takiego rozwiązania będzie miało nowatorski charakter na naszym terenie i pozwoli na nowatorskie wykorzystanie posiadanych zasobów odnawialnych tj. energii słonecznej i wiatrowej. Wprawdzie na obszarach partnerskich LGD były już montowane podobne lampy, niemniej jednak nigdy nie był prowadzone takie prace symetrycznie i na taką skalę na całym obszarze, zatem projekt będzie miał charakter innowacyjny.

Na każdej z zakupionych lamp zostanie zamieszczona naklejka promocyjno-informacyjnych zawierająca m.in. kod QR, pozwalający na przekierowanie na stronę internetową zawierającą informacje o zasadach działania lampy i jej pozytywnym wpływie na ochronę środowiska.  Ponadto nalepka zawierać będzie informacje o pomocy otrzymanej z EFROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020.  Lampy zostaną zamontowane na terenie każdej z gmin, przez co społeczność lokalna bezpośrednio odczuje pozytywny wpływ stosowania tego typu ekologicznych i innowacyjnych rozwiązań.

Podjęcie i pokazanie działania, które przyniosło konkretne, pozytywne rezultaty, zawiera w sobie pewien potencjał innowacji, jest trwałe i powtarzalne oraz możliwe do zastosowania w podobnych warunkach w innym miejscu przez inne podmioty, będzie stanowić niezwykłą lekcję ekologii dla mieszkańców naszego obszaru, przez co wpłynie na wzmocnienie kapitału społecznego w zakresie ochrony środowiska wśród mieszkańców obszarów partnerskich LGD.  Miejsca montażu lamp nie będą przypadkowe, lecz celem wzmocnienia oddziaływania projektu, planuje się montaż lamp w bliskości infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, a przez to jej rozwój. Zatem realizacja operacja przyczyni się do realizacji więcej niż 1 celu szczegółowego LSR, wszystkich LGD uczestniczących w realizacji projektu współpracy.

Zadanie realizowane symetrycznie, przez wszystkich partnerów projektu współpracy.


Zadanie nr 2: Wzmocnienie kapitału społecznego KGW poprzez przeprowadzenie przeglądu kulinarnego
Zakres: w ramach przeglądu każde KGW dostarczy do biura LGD, na którego terenie działa formularz uczestnictwa, który składał się będzie z dwóch części. Pierwsza cześć dotyczyć będzie samego KGW (opis KGW + 5 zdjęć KGW/z działalności KGW) a druga potrawy kulinarnej (opis/przepis + 5 zdjęć potrawy). Formularze zostaną przygotowane przez poszczególne KGW, podczas spotkań przeprowadzonych przez każde KGW osobno w dogodnej dla siebie lokalizacji (w związku z pandemią covid-19, nie planuje się przeprowadzania przeglądu w tradycyjnej formule). Każde KGW podczas spotkania wybierze i przygotuje 1 potrawę na przegląd, wykona zdjęcia i niezbędne opisy, zgłębi historie i dokonania swojego KGW, co przełoży się na wzmocnienie kapitału społecznego wśród członkiń KGW w zakresie kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów kulinarnych. Ponadto materiał wypracowany podczas spotkań zostanie opublikowany w folderze promocyjno - informacyjnego (zadanie 4) oraz częściowo wypromowane w filmie promocyjno - informacyjny (zadanie 3).

Tytuł: Przegląd kulinarny "Nasze Kulinarne Dziedzictwo"

Termin: kwiecień - wrzesień 2022 r. lokalizacja: ze względu na trwająca epidemie covid-19 planuje się, że każde KGW będzie pracować w dogodnej dla siebie lokalizacji. Zatem nie można wskazać lokalizacji zadania.

Czas trwania w podziale na liczbę dni i liczbę godzin: przegląd będzie wydarzeniem ciągłym, trwającym w okresie od kwietnia do września 2022 r., dlatego nie ma możliwości wskazania czasu trwania zadania w podziale na liczbę dni i godzin.

Grupa docelowa: 94 koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w KRS oraz w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR na dzień 30 listopada 2021 r. Planowany jest udział 39 KGW z obszaru „Między Prosną a Wartą" - LGD oraz 55 KGW z obszaru Stowarzyszenia Długosz Królewski.

Zasady uczestnictwa: ze względu na konieczność oszacowania ilości talonów przewidziano, że w przeglądzie mogą wsiąść udział tylko KGW widniejące w rejestrach KRS oraz ARiMR w dniu 30 listopada 2021 r. tj. na etapie pisania Wopp. Udział w przeglądzie jest bezpłatny i dobrowolny.

Program: opracowanie regulaminu przeglądu, przekazanie informacji do mediów, rozesłanie informacji od KGW, przyjmowanie formularzy uczestnictwa w przeglądzie, zakup talonów dla wszystkich KGW uczestniczących w przeglądzie, wykonanie tabliczek promocyjnych, wręczanie talonów i tabliczek promocyjnych uczestnikom przeglądu, przygotowanie na podstawie formularzy uczestnictwa w przeglądzie materiałów do folderu promocyjno - informacyjnego.

Kryteria i sposób wyłaniania osób realizujących zadanie: brak, zadanie realizowane przez LGD

Promocja: każde KGW uprawnione do udziału w przeglądzie kulinarnym zostanie pisemnie zaproszone do udziału w przeglądzie, ponadto przewidziano emisje ogłoszeń w lokalnych mediach. Informacje te będą zawierać zapisy o pomocy otrzymanej z EFROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020.   Ponadto zostanie opracowany regulamin przeglądu oraz formularz uczestnictwa.

Zadanie realizowane symetrycznie, przez wszystkich partnerów projektu współpracy.


Zadanie nr 3: Film promocyjno - informacyjny
W ramach zadania planowane jest nagranie filmu promocyjno - informacyjnego. Celem wzmacniania kapitału społecznego mieszkańców obszarów partnerskich LGD w filmie zostanie zaprezentowane wykorzystanie innowacyjnych lamp hybrydowych zamontowanych w ramach zadania 1, wykorzystujących energie ze źródeł odnawialnych. Ponadto celem wzmocnienia kapitału społecznego wśród przede wszystkim członkiń KGW w zakresie kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów kulinarnych w filmie zostanie zaprezentowany również dorobek kilku KGW.

Film będzie zawierał informacje o pomocy otrzymanej z EFROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020. Film zostanie udostępniony na stronach internetowych partnerskich LGD. Ponadto film będzie udostępniany nieodpłatnie każdej zainteresowanej instytucji czy osobie.

Zadanie realizowane symetrycznie, przez wszystkich partnerów projektu współpracy.


Zadanie nr 4: Wydanie folderu promocyjno - informacyjnego oraz zakup innych rzeczy promujących projekt
W ramach zadania planuje się wydanie folderu promocyjno - informacyjnego, w którym znajdzie się:

  • informacja o realizowanych projekcie współpracy;
  • informacja o zasadach działania lamp hybrydowych i ich pozytywnym wpływie na ochronę środowiska;
  • lista KGW biorących udział w przeglądzie kulinarnym;
  • prezentacja dorobku oraz potrwa wszystkich KGW z terenu "Między Prosną a Wartą" - uczestniczących w przeglądzie kulinarnym;
  • informacja o pomocy otrzymanej z EFROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020.

Folder będzie bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych. Folder będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych w biurze LGD.  Dystrybucja folderów nastąpi również podczas targów turystycznych i innych wydarzeń. Ponadto planowane jest również przekazanie folderu do wszystkich gmin członkowskich z obszaru działania partnera 1, celem udostępniania go mieszkańcom.
Zadanie jest realizowane celem wzmacniania kapitału społecznego mieszkańców obszarów partnerskich LGD w zakresie ochrony środowiska oraz celem wzmocnienia kapitału społecznego wśród przede wszystkim członkiń KGW w zakresie kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów kulinarnych. 
Zadanie odmienne w swym zakresie od zadań realizowanych przez pozostałych partnerów, realizowane tylko przez 1 partnera - "Między Prosną a Wartą" - Lokalną Grupę Działania. Dzięki czemu projekt współpracy jest zintegrowany.

Materiały promocyjno - informacyjne prezentujemy TUTAJ


Zadanie nr 5: Organizacja konkursu fotograficznego o tematyce ekologicznej oraz konkursu na najciekawszy plakat na temat "Ziemia - planeta ludzi" lub "Mieszkańcy lasu".
W ramach zadania planuje się organizację dwóch konkursów dla uczniów szkół z terenu LGD Długosz Królewski" Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3 zaplanowano organizację konkursu na najciekawszy plakat na temat "Ziemia - planeta ludzi" lub "Mieszkańcy lasu". Dla uczniów klas 4-8 planuje się zorganizowanie konkursu fotograficznego o tematyce ekologicznej - promowanie najciekawszych miejsc przyrodniczych w województwie łódzki i wielkopolskim. Działania te mają na celu szerzenie od najmłodszych lat postaw proekologicznych, pokazywanie poprzez zabawę, ale też naukę jak można we własnym zakresie chronić środowisko przyrodnicze. Efekty prac zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Stowarzyszenia, w mediach społecznościowych oraz w albumie. Ponadto w ramach zadania, dla każdej gminy członkowskiej Stowarzyszenie "Długosz Królewski" planuje zakupić pojemnik serce na zużyte nakrętki, a dla każdej szkoły biorącej udział w konkursie pojemniki na zużyte baterie. Podsumowaniem tych działań będzie zorganizowana wystawa zdjęć i plakatów złożonych w konkursach wraz z wręczeniem nagród. Zadanie będzie odrębne, realizowane tylko na obszarze Stowarzyszenia "Długosz Królewski".

Zarówno organizację konkursu fotograficznego oraz konkursu na najciekawszy plakat zaplanowano w tym samym czasie. Składanie prac konkursowych przewidziano na termin maj-czerwiec 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w terminie do 30 sierpnia 2022 r. Wszystkie prace będą składane w Biurze LGD i oceniane przez Jury składające się z przedstawicieli wszystkich gmin członkowskich. Konkursy będą ogólnodostępne dla wszystkich uczniów szkół gmin członkowskich LGD. Uczestnicy z tego tytułu nie będą ponosić żadnych dodatkowych opłat.

Rekrutacja do obydwu konkursów będzie polegała na złożeniu w Biurze LGD karty zgłoszenia do udziału w konkursie, która będzie dostępna do pobrania zarówno w Biurze LGD jak i na stronie internetowej Stowarzyszenia www.dlugoszkrolewski.org.pl. Wcześniej jednak zostaną wysłane do wszystkich szkół pisma informujące o konkursie wraz z plakatami z prośbą o udostępnienie i jednoczesny udział w konkursach. W załączeniu przekazujemy regulaminy planowanych konkursów.

Całe zadanie będzie realizowane i koordynowane przez pracowników Biura LGD we własnym zakresie, poprzez przygotowanie wszystkich jego elementów. W ramach zadania zaplanowano opracowanie i wydruk 100 sztuk plakatów informacyjnych, które będą przekazane do wszystkich szkół i urzędów gmin i wywieszone w miejscach ogólnodostępnych.

Ponadto zaplanowano zakup nagród rzeczowych dla uczniów, którzy zajmą I, II i III miejsce w konkursie. Dla pozostałych uczestników konkursów, tych młodszych i nieco starszych zaplanowano zakup materiałów promocyjnych, ekologicznych do codziennego użytku, tak, aby, na co dzień promować proekologiczne zachowania od najmłodszych lat. Wszystkie materiały uczniowie będą mogli wykorzystać w szkole, podczas nauki. Zaplanowano zakup lunchboxów, notesów, długopisów, toreb ekologicznych, kredek, puzzli, worków ze sznurkiem czy małych zgniatarek do plastiku (puszek, butelek), które używamy na co dzień. Podsumowanie całego zadania będzie organizacja uroczystej wystawy prac złożonych w konkursach, którą zaplanowano na wrzesień 2022r. Wystawę zaplanowano w dużej i przestronnej sali OSP Brzeziny. W ramach organizacji wystawy zaplanowano również poniesienie kosztów wydruku zdjęć na dużym formacie (zdjęć złożonych w konkursie), wyżywienia dla uczestników wystawy oraz zakupu sztalug na prace.

Zadanie odmienne w swym zakresie od zadań realizowanych przez pozostałych partnerów, realizowane tylko przez 2 partnera - Stowarzyszenie Długosz Królewski.  Dzięki czemu projekt współpracy jest zintegrowany.

 

 

 Copyright © 2007-2010 by WS