strona główna
2020-11-30 

Łubnickie przyczynki do 100 - lecia niepodległości


Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu grantowego "Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego". Grantodawcą była Lokalna Grupa Działania "Między prosną a Wartą".

Projekt grantowy został zrealizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opisane zadanie stanowi tzw. „dobrą praktykę” oznacza to, że może być inspiracją dla innych organizacji oraz lokalnych społeczności do podjęcia działań na rzecz identyfikowania i rozwiązywania problemów.

Grantobiorca: Stowarzyszenie Klub Seniora 50+

Tytuł zadania:  Łubnickie przyczynki do 100 - lecia niepodległości

Kwota grantu:19 680,00 zł

Realizacja zdania miało na celu złagodzenie problemów zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Łubnice na spotkaniach z przedstawicielami Stowarzyszenia Klub Seniora 50+. Problemy te to między innymi:  mała oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, mała możliwość zdobywania nowych umiejętności o rozwijania talentów, a także niski stopień zaangażowania mieszkańców w lokalne inicjatywy. Problemem jest również mała integracja międzypokoleniowa, co prowadzi do przerwania łańcucha powiązań pomiędzy osobami młodymi a starszymi. Powiązania takie są istotnym elementem w przekazywaniu (a także zachowaniu) lokalnego dziedzictwa.

Zadanie zakładało przeprowadzenie następujących działań:

-        cykl spotkań o charakterze seminaryjnym o tematyce dotyczącej kultury i historii,

-        wyjazd integracyjny do Krakowa,

-        wycieczka integracyjna szlakiem miejsc i obiektów ważnych dla lokalnej kultury i historii,

-        warsztaty literacko – teatralne,

-        warsztaty plastyczne,

-        warsztaty muzyczne.

Spotkania o charakterze seminaryjnym o tematyce dotyczącej kultury i historii

Zadanie zostało zrealizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Łubnicach.

Spotkania były adresowane do dwóch grup uczestników wyjazdu do Krakowa i uczestników wycieczki lokalnej.

Celem spotkań było przygotowanie uczestników do aktywnego uczestniczenia w wyjeździe do Krakowa i w lokalnej wycieczce integracyjnej poprzez przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu historii i kultury w kontekście 100-lecia odzyskania niepodległości. Omówione były miejsca i fakty historyczne dotyczące miejsc, które zostaną odwiedzone w trakcie wyjazdów.

Spotkania przeprowadziła osoba posiadająca kompetencje w zakresie popularyzacji historii.

Wyjazd integracyjny do Krakowa

Wyjazd jednodniowy, termin – sierpień 2019 roku. Uczestnicy  - 30 osób starszych i 30 osób w wieku szkolnym.

Celem zadania było ukazanie uczestnikom bogactwa kulturowego Krakowa, jako wartości wspólnej wszystkich Polaków.

Wycieczka integracyjna szlakiem miejsc i obiektów ważnych dla lokalnej kultury i historii

Wyjazd jednodniowy, termin – sierpień 2019 roku. Uczestnicy  - 30 osób starszych i 30 osób w wieku szkolnym..

Była to wycieczka integracyjna szlakiem miejsc i obiektów ważnych dla lokalnej kultury i historii.

Celem zadania było ukazanie uczestnikom miejsc i obiektów ważnych dla lokalnej kultury i historii. Wpłynęło to na wzrost poczucia tożsamości lokalnej uczestników, a przez to wpłynęło na zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Warsztaty artystyczne

Celem działania było poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu oraz zdobycie nowych umiejętności przez dzieci i młodzież w Gminie Łubnice.

Wszystkie zadania zrealizowano w Gminnym Ośrodku Kultury w Łubnicach w lipcu 2019 roku.

Warsztaty literacko-teatralne

Warsztaty były adresowane do osób w wieku szkolnym zainteresowanych literaturą i teatrem.

Na zajęciach uczestnicy mogli wzbogacić i pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu  literatury, a w szczególności w zakresie analizy utworów stanowiących sztuki teatralne. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami sztuki aktorskiej poprzez odgrywanie scenek teatralnych. 

Warsztaty plastyczne

Warsztaty były adresowane do osób w wieku szkolnym zainteresowanych sztukami plastycznymi. Na zajęciach osoby te mogły wzbogacić i pogłębić swoje umiejętności z rysunku i malarstwa. Uczestnicy zostali zapoznani z podstawami rysunku i malarstwa poprzez wykonanie prac artystycznych pod kierunkiem instruktora. Tematem przewodnim warsztatów było 100-lecie odzyskania niepodległości.

Warsztaty muzyczne

Warsztaty były adresowane do osób w wieku szkolnym zainteresowanych muzyką. Na zajęciach uczestnicy mogli wzbogacić i pogłębić swoje umiejętności z muzyki. Uczestnicy zapoznali się z podstawami gry na instrumencie muzycznym poprzez grę  pod kierunkiem instruktora. Tematem przewodnim warsztatów było 100-lecie odzyskania niepodległości.


  

Copyright © 2007-2010 by WS