strona główna

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych nr:  4/2017/K

Data ogłoszenia:  19.06.2017

Podstawa konsultacji:  Procedura Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Przedmiot konsultacji:  zmiany LSR

Zmieniane dokumenty:  Lokalna Strategia Rozwoju

Opis zmian i uzasadnienie:

„Między Prosną a Wartą” – LGD dokonała zmian treści lokalnej Strategii Rozwoju. Zmiany  są konieczne z uwagi na dostosowanie zapisów LSR do wcześniejszych zmian dokumentów:

  • Kryteria wyboru operacji innych niż operacje grantowe, a także procedury ustalania i zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania
  • Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR (innych niż granty)

Dokonano również zmian w Planie komunikacji, z uwagi na przesunięcie terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – premie 50 tys. zł na II półrocze 2017 r.

Opis zmian:

1. Na skutek wykreślenia kryteriów:

  • „Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska - uzasadnienie wnioskodawcy” 
  • „Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie klimatu - uzasadnienie wnioskodawcy” 

dokonano odpowiednich zmian we fragmentach LSR odnoszących się do tych kryteriów.

2. Z uwagi na rezygnację z przyjmowania przez Radę przed wyborem operacji podejścia do oceny innowacyjności dokonano wykreślenia odpowiednich  fragmentów LSR.

3. Zaktualizowano opis odnoszący się do operacji własnych LGD.

4. Zaktualizowano Plan komunikacji poprzez dodanie odpowiednich wpisów w kolumnach: Nazwa działania komunikacyjnego i Środki przekazu w wierszu dotyczącym II poł. 2017 r.

Zmian dokonano na stronach 54, 55 i 56 oraz w załączniku nr 5 do LSR - Plan Komunikacji str.77

Do pobrania:  Tutaj jest do pobrania zmieniony dokument.

(widoczne również w oknie poniżej)

Prosimy o zgłaszanie uwag do istniejących zapisów lub zaproponowanie zapisów dodatkowych.
Uwagi można przesłać za pomocą formularza, który znajduje się niżej lub za pośrednictwem naszej poczty e-mail - lgd.wieruszow@wp.pl.
Można również zgłaszać uwagi bezpośrednio w biurze LGD.

Uwaga! Konsultacje trwały do godz. 24.00 dnia 22.06.2017 r.

Konsultacje zostały zakończone

Formularz jest nieaktywny.

 

Temat:
Widomość:
Gmina:
W przypadku gdy widomość dotyczy w szczególny sposób jednej gminy prosimy o wypełnienie tego pola.
e-mail:
Tylko w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomosci z serwisu
 Ta strona przeglądana była 2103157 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS