Między prosną a Wartą
strona główna
Kontakt z nami:

Aby otrzymać odpowiedź
proszę wpisać adres e-mail
(pole nie obowiązkowe):

Poniżej prosimy wpisać
wynik działania 2+3

Strategia dla rozwoju2014-08-25 

Mixer Regionalny 2014

W słoneczną sobotę pracownicy biura naszej LGD w towarzystwie dwóch osób z wydziału promocji Starostwa Powiatowego udali się do Sieradza na  Mixer Regionalny 2014. Pod tą nazwą kryje się impreza promocyjna, której głównym celem jest prezentacja tego, co dzieje się w województwie łódzkim. Gminy oraz różnorodne organizacje, a także przedsiębiorcy mają okazję zainteresować szerokie grono osób swoją działalnością. Powstaje w ten sposób żywy obraz województwa łódzkiego, regionu ludzi aktywnych wykorzystujących lokalne zasoby dla rozwoju lokalnego.

  więcej >>


2014-08-20 

Nasza LGD w TVP 1

W ślad za programem „Klimaty i Smaki” mającym emisję 25 listopada 2013 r. realizowanym na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działalność Stowarzyszenia „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania na terenach objętych Lokalną Strategią Rozwoju została zauważona i doceniona przez publiczną stację telewizyjną. W dniu 23 sierpnia 2014 r. (tj. sobota) Prezes Stowarzyszenia „Między Prosną a Wartą” – LGD, Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek oraz Kierownik Biura – Marzena Kaczmarek – na zaproszenie TVP 1 wezmą udział w  programie transmitowanym „na żywo” pt. „Dzień dobry w sobotę”, realizowanym przez Telewizję Polską Programu Pierwszego (TVP 1) o godz. 8.00. Program ten stawia za zadanie przedstawienie oryginalności i dorobku Lokalnej Grupy Działania, bogactwa regionalnego, tradycji oraz pokazanie inwestycji dokonanych dzięki środkom finansowym dostępnym w programie LEADER. W Programie zaprezentuje się również lokalna Orkiestra Dęta z Łubnic. Wzięcie udziału w programie „Dzień dobry w sobotę”  jest niebywałą okazją do promocji obszaru „Między Prosną a Wartą” – LGD, a jednocześnie całego Powiatu Wieruszowskiego.

 

Obejrzyj program "Klimaty i Smaki" z udziałem naszej LGD.2014-08-06 

Lato w rytmie marsza

W dniach 1-3 sierpnia br. miało miejsce ciekawe wydarzenie kulturalne. 6 orkiestr z całej Polski uczestniczyło w przedsięwzięciu  pt. „Lato na marszową nutę”. Jest to projekt o charakterze szkoleniowym, który powstał z inicjatywy Orkiestry Dętej w Dzietrzkowicach i nawiązuje do cyklu koncertów „Lato na marszową nutę” organizowanych przez tę orkiestrę od wielu lat. Inicjatywa ta została rozwinięta w gronie samorządowców oraz członków organizacji pozarządowych z Pułtuska, Wieruszowa, Ogrodzieńca, Żytna i Krasocina.
Projekt odpowiada na potrzeby amatorskich orkiestr dętych w zakresie doskonalenia warsztatu muzycznego instrumentalistów oraz umiejętności choreograficznych mażoretek. Z uwagi na ponadregionalny charakter przedsięwzięcia projekt został sfinansowany ze środków Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Uznano, że projekt „Lato na marszową nutę” w istotny sposób wspiera działania na rzecz zachowania i ochrony tradycji oraz dziedzictwa i krajobrazu kulturowego wsi.

Wniosek do KSOW opracowała i złożyła Lokalna Grupa Działania „Między Prosną a Wartą”, która od wielu lat skutecznie inicjuje i realizuje projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zajęcia warsztatowe odbywały się w Wieruszowie, Oleśnicy i Ostrowie Wlkp., a koncert finałowy miał miejsce w Dzietrzkowicach.

Zobacz relację filmową

  więcej >>


2014-07-28 

Zapytania o cenę - rozstrzygnięcie

W związku z ogłoszonymi przez „Między Prosną a Wartą” zapytaniami o cenę urządzeń biurowych w dniu 28.07.2014 r. zebrała się komisja złożona z przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą” w celu wybrania najkorzystniejszych ofert. Komisja wybrała oferty, które spełniły wymagania zapytań ofertowych oraz były najkorzystniejsze cenowo.

Po analizie ofert na zakup niszczarki, komisja wybrała ofertę:

F.H.U. KRAWO Wojciech Chanulak, Posądza 64, 32-104 Koniusza.

 

Po analizie ofert na zakup laminatora, komisja wybrała ofertę:

Correct E. Mikas, J. Mikas, Sp.j., ul. Lawendowa 12/14, 98-220 Zduńska Wola.


Po analizie ofert na zakup dysku do archiwizacji danych, komisja wybrała ofertę:

KOM – PAP Office Partners, Niepołomicka 6, 93-467 Łódź.


Po analizie ofert na zakup aparatu fotograficznego z kartą pamięci, komisja wybrała ofertę:

DRAGON Sandra Szymczak, ul. Osiedlowa 13b/1, 41-710 Ruda Śląska.


Po analizie ofert na zakup programu kadrowo - płacowego, komisja wybrała ofertę:

Computer Center Marek Domagała, ul. Jerzego Waszyngtona 59, 42-200 Częstochowa.

 

Wszystkim, którzy zechcieli złożyć swoje oferty bardzo dziękujemy.2014-07-14 

Konkurs Krzyżówka z nagrodą

Krzyżówka z nagrodą

Serdecznie zachęcemy do licznego udział w konkursie Krzyżówka z nagrodą, który zostanie ogłoszony w najnowszym Biuletynie "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania. Na zwycięsce czeka cenna nagroda - aparat fotograficzny. Na listy z rozwiązaniami czekamy do 30 listopada br. Powodzenia:)

Poniżej zamieszczamy regulamin wyżej wymienionego konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU

- Krzyżówka z nagrodą

A. Postanowienia ogólne.

1. Konkurs Krzyżówka z nagrodą jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez „Między Prosną a Wartą” - Lokalną Grupę Działania z siedzibą w Wieruszowie ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów (zwaną dalej "Organizatorem"). Niniejszy regulamin ustala zasady organizacji Konkursu Krzyżówka z nagrodą, zwanej dalej konkursem.

2. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne z wyłączeniem:

a. pracowników Organizatora;

b. członków Zarządu oraz Rady Organizatora;

c. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

d. osób najbliższych wobec osób wymienionych w ust. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem.

3. Konkurs dotyczy wiedzy o funkcjonowaniu LGD „Między Prosną a Wartą” i ma na celu propagowanie wiedzy o LGD i pozyskiwanych przez LGD funduszach.

B. Czas trwania Konkursu.

Konkurs jest powoływany przez Organizatora jednorazowo. Czas trwania Konkursu określony został przez Organizatora w Biuletynie „Między Prosną a Wartą – Lokalna Grupa Działania  (publikacji wydawanej przez Organizatora) na okres od wydania publikacji do 30 listopada 2014r.

C. Komisja Konkursowa.

Nad prawidłową organizacją i przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa złożona z dwóch osób (pracowników Biura LGD „Między Prosną a Wartą). Do Komisji Konkursowej w szczególności należy dokonanie oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienie osoby nagrodzonej. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D. Nagrody.

1. W Konkursie przewidziane jest nagroda – 1 aparat fotograficzny (wraz z kartą pamięci) oraz upominki dla pozostałych uczestników konkursu – słuchawki.

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w pieniądzu.

3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę ani o jej powielenie.

4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

E. Przebieg konkursu.

I. Zgłoszenie do konkursu

1. W czasie trwania Konkursu uczestnicy rozwiązują krzyżówkę, a rozwiązanie (tylko hasło) wraz z podaniem imienia, nazwiska i dokładnego adresu zgłaszają poprzez wysłanie listu na adres: „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów.

2. Koszt wysłania listu jest zgodny ze stawkami operatorów pocztowych, z których usług korzysta uczestnik.

3. Wysłanie rozwiązania krzyżówki wraz z danymi jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w konkursie i oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.

4. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie.

5. Zgłoszenia, które nie zawierają wszystkich wymaganych informacji, nie będą brały udziału w losowaniu.

6. Przy weryfikacji czy zgłoszenie zostało złożone w terminie, liczy się data stempla pocztowego.

II. Wyłonienie zwycięzców

1. Wśród prawidłowych zgłoszeń Komisja Konkursowa wyłania poprzez losowanie laureata. Wyłanianie laureata odbywa się po zakończeniu terminu nadsyłania zgłoszeń w Konkursie.

2. Komisja protokołuje wyniki Konkursu, tworząc Protokół Konkursu.

F. Odbiór Nagród.

1. Rozwiązanie konkursu jest publikowane na stronie internetowej www.lgd-wieruszow.pl wraz z imieniem, nazwiskiem i nazwą miejscowości w której mieszka laureat w terminie do 16 grudnia 2014 roku.

2. Nagrody oraz upominki dla uczestników konkursu:

  • z terenu funkcjonowania „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania zostaną dostarczone do uczestników przez pracowników biura LGD,
  • natomiast w przypadku uczestników z poza tego terenu  zostaną wysłane za pośrednictwem poczty,

w ciągu 30 dni od chwili ogłoszenia rozwiązania Konkursu.

3. Nie odebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

G. Postanowienia końcowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

2. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu oraz wydania Nagród oraz w celach sprawozdawczych wynikających z umów podpisanych przez Organizatora z Instytucją Wdrażającą. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

3. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

a. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej;

b. nie doręczenie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem;

c. świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.

5. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania operatorów usług telekomunikacyjnych, Internetowych a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez uczestników konkursów zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie, spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.

7. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na witrynie www.lgd-wieruszow.pl oraz do wglądu w siedzibie Organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.

 

 2014-07-09 

Nowe zapytania ofertowe

Zapraszamy do składania ofert cenowych na urządzenia biurowe oraz program kadrowo-płacowy. Z zaproszeniami można zapoznać się TUTAJ .

Do składania ofert zapraszamy podmioty zajmujące się sprzedażą sprzętu biurowego.

Odnośnik do zapytań - menu z lewej strony pozycja "Zapytania ofertowe".2014-06-17 

XXXV WOJEWÓDZKI RAJD ROWEROWY ZAKOŃCZONY

W dniach 13 – 14 czerwca 2014 r. na szlakach rowerowych prowadzących przez powiat wieruszowski i nie tylko, spotkało się 175 osób – uczestników XXXV Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego. Rowerowa forma turystyki cieszy się zainteresowaniem wśród różnych grup wiekowych. Na mecie Rajdu mieszczącej się na stadionie „WKS Prosna" w  Wieruszowie zobaczyć można było młodych rowerzystów, jak również osoby przeżywające kolejną wiosnę życia, którym można pozazdrościć wspaniałej kondycji.

  więcej >>


2014-06-05 

Niedługo XXXV Rajd Rowerowy !!

Ponownie zapraszamy na XXXV Wojewódzki Rajd Rowerowy tradycyjnie organizowany przez "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania. 

Wszystkich uczestników Rajdu zachęcamy do udziału w konkursie krajoznawczym.

Zagadnienia, którym będzie poświęcony tegoroczny konkurs są TUTAJ

Więcej informacji o rajdzie XXXV RAJD2014-06-02 

Rada oceniła wnioski

W dniu 30.05.2014 r. Rada "Między Prosną a Wartą" - LGD oceniła wnioski o dofinansowanie operacji w ramach Osi 4 LEADER PROW 2007-2014 złożone w naborze majowym. Wpłynęły 32 "małe projekty" oraz 1 wniosek w ramach "Odnowy i rozwoju wsi".

Wyniki oceny są zamieszczone w zakładce "Finansowanie operacji w ramach LEADER-a" - Listy rankingowe.

Link bezpośredni - TUTAJ

Zamieszczone listy prezentują ocenę zgodności operacji z LSR oraz ocenę punktową wg lokalnych kryteriów. Przypominamy, że wnioskodawcom przysługuje odwołanie od decyzji Rady. Wszyscy wnioskodawcy otrzymają pisma informujące o miejscu wniosku na liście rankingowej oraz o sposobie złożenia odwołania.2014-05-16 

Wybrano dostawców sprzętu komputerowego

W dniach 22.04 – 05.05.2014 r. na stronie internetowej lgd-wieruszow.pl oraz przed siedzibą biura Stowarzyszenia zamieszczono zapytanie ofertowe na zakup komputera stacjonarnego z monitorem i oprogramowaniem biurowym oraz na zakup laptopa z systemem operacyjnym z torbą i oprogramowaniem biurowym dla „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania. W celu wybrania dostawcy została ustanowiona specjalna komisja. W dniu 09.05.2014 r. komisja wybrała oferty, które spełniły wymagania zapytania ofertowego oraz były najkorzystniejsze cenowo.

Po analizie ofert na zakup komputera stacjonarnego z monitorem i oprogramowaniem biurowym Komisja wybrała ofertę:

BKH – SYSTEM Jolanta Lis – Gajewska, ul. Długa 1-1a-1b/1U-2U, 68-100 Żagań

Po analizie ofert na zakup laptopa z systemem operacyjnym z torbą i oprogramowaniem biurowym Komisja wybrała ofertę:

BKH – SYSTEM Jolanta Lis – Gajewska, ul. Długa 1-1a-1b/1U-2U, 68-100 Żagań

znalezionych: 293 na 30 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
sobota 27  listopada  2021Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona Internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Copyright © 2007-2010 by WS