Między prosną a Wartą
strona główna
Kontakt z nami:

Aby otrzymać odpowiedź
proszę wpisać adres e-mail
(pole nie obowiązkowe):

Poniżej prosimy wpisać
wynik działania 2+3

"Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa DziałaniaStowarzyszenie "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania, powstało z przekształcenia istniejącego wcześniej stowarzyszenia "Forum Inicjatyw Ziemi Wieruszowskiej".
Pierwotne stowarzyszenie zostało powołane uchwałą Walnego Zgromadzenia członków w dniu 10 maja 2004r, a formalnie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 5 stycznia 2005r. Stowarzyszenie skupiało w swoich szeregach przede wszystkim ludzi młodych, posiadających wyższe wykształcenie i wykazujących się dużym potencjałem intelektualnym pozostających jednak bez pracy. Za swe główne cele organizacja przyjęła szeroko pojęte działania na rzecz osób bezrobotnych, działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw lokalnych.

Od początku swego istnienia stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w życiu społecznym Powiatu Wieruszowskiego. Przedstawiciel stowarzyszenia w osobie Prezesa został w dniu 24 stycznia 2005r. desygnowany do udziału w pracach Powiatowej Rady Zatrudnienia przy Staroście Wieruszowskim. Stowarzyszenie brało również udział w Konwencie Organizacji Pozarządowych, podczas którego przedstawiciele Stowarzyszenia zostali wytypowani do prac w Zespole Konsultacyjno-Doradczym.

Członkowie stowarzyszenia w dniach 15-16.06.2005r. uczestniczyli również w szkoleniu zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego przy Fundacji Inkubator, na temat "Jak aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego". Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia o jego ukończeniu. Sporządzono również wniosek do programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013. Niestety wniosek nie uzyskał dofinansowania.

Od stycznia 2006r. trwały formalne przygotowania do przystąpienia do Schematu II działania 2.7."Pilotażowy Program Leader+" i do przekształcenia stowarzyszenia "Forum Inicjatyw Ziemi Wieruszowskiej"w stowarzyszenie "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania. Dnia 20 kwietnia 2006r. uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków dokonano odpowiednich zmian w statucie , mocą których powstało stowarzyszenie "Między Prosną a Wartą" - LGD. Stowarzyszenie to jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, o celach niezarobkowych.Głównym celem działania stowarzyszenia jest rozwój obszarów wiejskich, a w szczególności organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym (seminaria, szkolenia, narady, wizyty studyjne), imprez kulturalnych ( festiwale, przeglądy, plenery, targi).Ponadto do głównych celów stowarzyszenia należą działania mające na celu rozwój turystyki, promocję środowiska naturalnego, zasobów kulturowych, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

Warunkiem uzyskania dofinsowania do realizacji projektu w ramach Schematu II działania 2.7."Pilotażowy Program Leader+" było opracowanie Zintegrowanej Strategii Obszarów Wiejskich (ZSROW) dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Gziałania. Prace nad strategią zakończyły się w czerwcu 2006 r.Zintegrowana Strategia Obszarów Wiejskich (ZSROW) "Między Prosną a Wartą" opracowana została zgodnie z wytycznymi dla programu Leader+ w Polsce. Obszar jaki objęty jest strategią obejmuje 9 gmin (Bolesławiec, Czastary, Galewice, Klonowa, Lututów, Łubnice, Sokolniki, Wieruszów i Złoczew). Obszar ten zamieszkany jest przez ponad 53 tys. ludzi i zajmuje powierzchnię 789 km2, w całości zlokalizowanych w województwie łódzkim.
Działania zmierzajace do przystąpienia do Schematu II działania 2.7."Pilotażowy Program Leader+" zakończyły sie sukcesem. Od lutego 2007 Stowarzyszenie realizowało projekt "Rozwój obszarów wiejskich obszaru "Między Prosną a Wartą" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Złożony został ostateczny wniosek o płatność, który został przyjęty przez instytucję wdrażającą.

W latach 2008 i 2009 Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania opracowała Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru obejmującego gminy: Czastary, Bolesławiec, Galewice, Lututów, Łubnice, Klonowa, Sokolniki i Wieruszów. 18 czerwca 2009 roku pomiędzy naszą LGD a Urzędem Marszałkowskim w Łodzi została podpisana Umowa o Warunkach i Sposobie Realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego działaniem „Między Prosną a Wartą”-LGD. Od tego dnia nasze stowarzyszenie rozpoczęło działania w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie te zakończą się w połowie 2015 roku, kiedy to złożony zostanie ostateczny wniosek o płatność. Formalnie realizacja LEADER-a zakończy się z chwilą zatwierdzenia wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Już od końca 2014 roku „Między Prosną a Wartą” – LGD przygotowuje się do podjęcia działań w ramach PROW 2014-2020. Lokalni liderzy oraz pracownicy biura i przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w szkoleniach dotyczących nowego okresu programowania. W 2015 roku rozpoczęły się prace zmierzające do przygotowania nowej lokalnej strategii rozwoju, która będzie podstawą do uczestnictwa nasze LGD w działaniach objętych PROW 2014-20120 w zakresie działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Już niedługo rozpoczną się spotkania z lokalną społecznością, a także przedsiębiorcami i samorządowcami mające na celu identyfikację problemów i określenie działań prowadzących do rozwiązywania tych problemów. Zidentyfikowane podczas tych spotkań najważniejsze problemy będą podstawą stworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, która będzie realizowana na obszarze „Między Prosną a Wartą”. Lokalna Strategia Rozwoju (w skrócie LSR) jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020(PROW). Istota LSR polega na wskazaniu kierunków rozwoju obszaru objętego LSR.

Rozpoczęcie działań w ramach PROW 2014-2020 planujemy na początek 2016 roku. Obecnie nie ma jeszcze szczegółowych przepisów regulujących te działania.

NEWSLETTER
 
 
środa 12  czerwca  2024Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona Internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Copyright © 2007-2010 by WS