Między prosną a Wartą
strona główna
Kontakt z nami:

Aby otrzymać odpowiedź
proszę wpisać adres e-mail
(pole nie obowiązkowe):

Poniżej prosimy wpisać
wynik działania 2+3

2014-04-29 

Małe projekty wersja 8


Zarzad Województwa Łódzkiego

na wniosek

 "Między Prosną a Wartą" -  Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania za pośrednictwem "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:
operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

      - termin składania wniosków:  05.05.2014  r. - 19.05.2014 r.

      - limit dostępnych środków:   533 493,06 zł.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie  "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania, ul. Rynek 1-7, 98400 Wieruszów, pok.26 lub 26A w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 800 – 1400.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji, które zostały określone w LSR i kryteria wyboru operacji przez LGD, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR dostępne będą w siedzibie oraz na stronie internetowej  "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania: www.lgd-wieruszow.pl, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: www.lodzkie.pl  .

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD – uzyskanie minimum14 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju "Między Prosną a Wartą".

Uwaga!

Od 31 stycznia 2013 roku obowiązuje zmienione rozporządzenie dotyczące "małych projektów". Rozporządzenie zwiększa kwotę dofinansowania do 50 000,00 zł !!!

O 5 maja 2014 roku obowiązuje nowa wersja wniosku o przyznanie pomocy na "małe projekty".

Obowiązujące przepisy prawne


Formularz Wniosku o przyznanie pomocy - działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów nowa wersja !

Wersja 8z - Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania, obowiązuje dla naborów, które rozpoczynają się po 4 maja 2014 r.


Uwaga !!!

Wnioski należy przygotować w trzech egzeplarzach, z których dwa składa się w LGD,
a jeden z potwierdzeniem złożenia pozostaje u wnioskodawcy.


Uwaga! Pierwsza strona wniosku jest wypełniona i  zawiera informacje o LGD. Nie należy jej zmieniać.

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Adobe Readera w wersji X (10.1.2) lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com  .

  • WoPP Adobe Reader do edycji (.pdf) - wersja 8z - pobierz
  • Instrukcja do wersji 8z - pobierz  

W celu pobrania pliku należy najechać kursorem na napis „pobierz”, kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję „Zapisz element docelowy jako…”. Następnie zapisać plik w wybranym folderze swojego komputera.

Uwaga! Zmiany w instrukcji związane są w szczególności z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 roku, str. 1).

  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - do edycji (format Word) - pobierz  
  • Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis - do edycji (format Excel) - pobierz  

Uwaga! W związku ze zmianami w zasadach przyznawania pomocy de minimis wynikającymi z wprowadzenia w życie ww. Rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013 - niezbędne będzie złożenie przez Wnioskodawcę będącego podmiotem gospodarczym dodatkowego załącznika - Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje zawiera instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

  • Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - do edycji (format Excel) - pobierz  
Uwaga! W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2014 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549?607) zmianie uległy m.in. regulacje w zakresie konieczności zapewnienia publikacji danych Beneficjentów pomocy.
W związku z powyższym wszyscy Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia z wnioskiem dodatkowego załącznika Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Informacji udzielają: 

Kierownik biura  LGD tel.:  62 78 13 928 i kom 601 616 560
Pracownicy biura
 LGD tel.:  62 78 13 929 i kom. 601 861 060
Można korzystać również z pośrednictwa poczty internetowej lgd.wieruszow@wp.pl .


wróć
NEWSLETTER
 
 
piątek 23  lutego  2024Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona Internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Copyright © 2007-2010 by WS