Między prosną a Wartą
strona główna
Kontakt z nami:

Aby otrzymać odpowiedź
proszę wpisać adres e-mail
(pole nie obowiązkowe):

Poniżej prosimy wpisać
wynik działania 2+3

Obecnie najważniejszym zadaniem Stowarzyszenia "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania jest opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru objętego działaniem naszej LGD.
Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące
Lokalnej Strategii Rozwoju.

Proszę kliknąć na pytanie

1. Co to jest Lokalna Strategia Rozwoju ?
Lokalna Strategia Rozwoju (w skrocie LSR) jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach Programu Rozwoju Obszarow wiejskich na lata 2007-2013(PROW).
Istota LSR polega na wskazaniu kierunków rozwoju obszaru objętego LSR. Zasadniczym celem przacy nad strategią jest poszukiwanie i zdefiniowanie tych kierunków.
2. W jaki sposób jest opracowywana Lokalna Strategia Rozwoju ?
LSR jest dokumentem, ktory opracowuje Lokalna Grupa Działania. Podstawą dla LSR są szerokie konsultacje społeczne, w których udział wezmą podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze. Niezwykle istotne jest właczenie do konsultacji jak największej liczby mieszkańców obszaru objętego LSR. W trakcie tych konsultacji zostanę zidentyfikowane potrzeby lokalnego środowiska, a także uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, które wytyczą kerunki rozwoju obszaru objętego LSR.
3. Jakie metody moga być stosowane w prowadzeniu konsultacji społecznych ?
Inicjatorzy opracowania strategi powinni zastosować formy konsultacji umożliwiajace jak najlicznieszy udzial mieszkańców w procesie tworzenia strategii.
Stosowane zostana następujace metody:
 • sondaże społeczne
 • wywiady
 • spotkania i seminaria
 • spotkania w grupach tematycznych
 • punkty informacyjno-konsultacyjne
 • ankiety internetowe
 • dyskusje na specjalnych forach internetowych
4. Na czym polega wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju ?
Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju polega na dofinansowaniu przedsięwzieć gospodarczych (w LSR zwanych operacjami) realizowanych na terenie objętym LSR.
5. Z jakiego funduszu jest finansowane wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju ?
Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju jest finansowane przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Funkcję płatniczą w ramach realizacji LSR pełni Agencja Płatnicza.
6. Jakie obszary moga być objęte Lokalną Strategią Rozwoju ?
Obszar objęty LSR może obejmować:
 • gminy wiejskie
 • gminy miejsko-wiejskie z wyłączeniem miast, liczących do 20 tys. mieszkańców
 • gminy miejskie liczace nie więcej niż 5 tys. mieszkańców
7. Jakie są głowne kierunki działań możliwe do realizacji w trakcie wdrażania LSR ?
Główne kierunki działań 2007-2013 zostały ustalone w trakcie negocjacji z Unią Europejską. Są to:
 • poprawa jakości życia
 • zwiększenie różnorodności gospodarczej
 • zwiększenie liczby miejsc pracy
 • aktywizacja mieszkańców
 • wzmocnienie kapitału społecznego
 • zachowanie i lepsze wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
8. Jakie operacje moga być dofinansowane w ramach wdrażania LSR ?
W ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju mogą być dofinasowane operacje opisane Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a w szczególności:
 • operacje prowadzace do tworzenia lub rozwijania przez rolnikow pozarolniczych żródeł dochodów
 • operacje zmierzające do powstawania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw tworzących miejsca pracy dla mieszkańców wsi
 • operacje związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesieniem atrakcyjności turystycznej i gospodarczej obszarów wiejskich.
 • inne operacje (tzw. małe projekty) nie spelniajace powyższych kryteriów, a zgodne z kierunkami rozwoju zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju.
9. Kto może ubiegać się o dofinansowanie operacji w ramach wdrazania LSR ?
O dofinasowanie operacji w ramach wdrażania LSR moga ubiegać się osoby fizyczne prowadzące dzialalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowści prawnej prowadzace działalność gospodarczą.
10. Co to jest Oś 4 PROW ?
Oś 4 (tzw. oś LEADER) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to działania ukierunkowane na budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszrach wiejskich. Charakterystyczne dla tego podejścia jest oddolne, partnerskie rozwiązywnie problemów lokalnej społeczności. Wszystkie działania są wpisane w Lokalną Strategię Rozwoju, a ich realizacja jest kordynowana przez Lokalną Grupę Działania
11. Jeżeli na jakimś obszrze nie ma Lokalnej Grupy Działania, to kto wdraża Oś 4 ?
Jeżeli na danym obszarze nie ma Lokalnej Grupy Działania lub nie została stworzona Lokalna Strategia Rozwoju dla tego obszaru, to nie jest tam wdrażana Oś 4 PROW.

TUTAJ  można zadać pytanie
NEWSLETTER
 
 
środa 12  czerwca  2024Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona Internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Copyright © 2007-2010 by WS