Między prosną a Wartą
strona główna
Kontakt z nami:

Aby otrzymać odpowiedź
proszę wpisać adres e-mail
(pole nie obowiązkowe):

Poniżej prosimy wpisać
wynik działania 2+3

Poniżej przedstawimy odpowiedzi na pytania dotyczące naborów wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Proszę kliknąć na pytanie

2. Czy celem projektu w ramach działania 413 Małe projekty moźe być np: remont świetlicy wiejskiej sam w sobie?

Zgodnie z zapisem instrukcji wypełniania wniosku należy szczegółowo określić  cel, jaki stawia sobie wnioskodawca przystepujący do realizacji operacji i uzasadnić w jaki sposób wpływa na osiągnięcie celów określonych w PROW na lata 2007-2013. tak więc cel określony jako "remont świetlicy wiejskiej" nie spełnia tego wymogu, zapis ten stanowi określenie rodzaju i zakresu planowanego przedsięwzięcia, a więc spełnia przesłanki tytułu operacji, choć wskazanym było by określenie gdzie będzie mieścić się ta świetlica.

Co do celu dla tak określonego tytułu można go określić jako jako:  "zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego w miejscowości ... poprzez wyremontowanie istniejącej świetlicy wiejskiej". Jednoczesnie należyw tym miejscu nawiazać  do tego w  jaki sposób realizacja operacji wpłynie na realizacje celów zawartych w Lokalnej Strategi Rozowju "Miedzy Prosną a Wartą" (co pozowli m.in. na określenie zgodności operacji z LSR). Tak więc można go określić jako: "Zachowanie lokalnego dziedzićtwa kulturalnego w miejscowości ... poprzez wyremontownie istniejącej świetlicy wiejskiej, co przyczyni się do realizacji jednego z celów określonych w LSR tj. "Podnoszenie warunków życia mieszkańców".

3. Czy każdy beneficjent musi załaczyć uchwałę rady gminy o przyznaniu środków na dofinansowanie małego projektu ?

Tak. Niezależnie od rodzaju beneficjenta (osoba fizyczna, stowarzyszenie, jednostka podległa JTS) musi przestawić uchwałę rady gminy o przyznaniu dofinansowania ze środków publicznych, jeżeli takie otrzyma.

4. Czy w ramach "Odnowy wsi" można wyremontować i/lub wyposażyć świetlicę profilaktyczną?

Tak. Działanie "Odnowa i rozwój wsi" przewiduje m.in. refundację kosztów:

  • budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków.
5. Czy w do wnosku złożonego w ramach "małych projektów" należy dołączyć uchwałę rady gminy o przyznaniu środków dla beneficjenta ?

Tak. Sekcja VIII p.B pp. 18 wniosku o dofinansowanie.

Uchwała musi zawierać wskazanie beneficjenta oraz nazwę operacji.

6. Jak długo może być realizowany mały projekt?

Mały projekt może być realizowany maksymalnie 2 lata.

7. Czy to prawda, że miejscowość może uzyskać więcej niż 500 tys. zł. pomocy na operacje z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi”?

Limit pomocy na jedną miejscowość w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wynosi 500 tys. zł.
Jednak w przypadku gdy miejscowość znajduje się na obszarze wdrażania lokalnej strategii rozwoju możliwe jest uzyskanie pomocy również z osi 4.- Leader z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - art. 12. ust. 1. pkt. 1. lit. a ustawy, z dnia 7 marca 2007 r., o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. nr 98, poz. 634).
Z tego wynika, że na operacje z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi” na jedną miejscowość możliwe jest uzyskanie pomocy w kwocie do 1 mln zł pod warunkiem, że miejscowość znajduje się na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju.
Analogiczna zależność występuje w przypadku pozostałych działań osi 3. wdrażanych przez oś Leader, czyli w przypadku działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

8. Gdzie wnioskodawca podpisuje umowę o przyznaniu dotacji?

Wnioskodawca podpisuje umowę o przyznaniu pomocy w zależności od rodzaju operacji:
• w Urzędzie Marszałkowskim/samorządowej jednostce właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji przypadku operacji z zakresu małych projektów oraz z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi”,
• w oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji w przypadku operacji z zakresu działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

9. W jaki sposób organizacja nie mająca siedziby na terenie LGD, ale prowadząca działalność na tym terenie ma to udokumentować , aby móc starać się o dotacje w danej LGD?

Dokumentami poświadczającymi prowadzenie działalności przez organizację na obszarze wdrażania danej LGD jest odpis z KRS (wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, w którym wskazane jest miejsce/obszar prowadzenia działalności.

10. Czy mieszkańcy miast będących w LGD mogą ubiegać się o dotację w ramach małych projektów?

Mieszkańcy miast znajdujących się na obszarze wdrażania LSR, czyli miast, które liczą:
• do 20 tys. mieszkańców w Gminie miejsko-wiejskiej,
• do 5 tys. mieszkańców w Gminie miejskiej,
mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach małych projektów

11. Czy beneficjentem małych projektów może być gmina a także instytucja kultury, zakład budżetowy lub szkoła, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego?

Tak gmina może być beneficjentem małych projektów.
Beneficjentem małych projektów może być również instytucja kultury, zakład budżetowy lub szkoła, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego pod warunkiem, że jest podmiotem będącym osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości pranej, której ustawy nadają zdolność prawną, która posiada siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzi działalność na tym obszarze.

12. Gdzie będą składane wnioski o płatność i czy dopuszcza się ich przesłanie pocztą?

Wnioski o płatność będą składane w miejscu wskazanym w informacji na stronie internetowej odpowiedniej instytucji wdrażającej, czyli Urzędu Marszałkowskiego/samorządowej jednostki albo OR ARiMR. Nie przewiduje się składania wniosków za pośrednictwem poczty ze względu na konieczność ostemplowania załączonych do wniosku faktur.

13. Jak wpisać kreseczki w polach wniosku o płatność (wersja Excel)?
  1. Należy zastosować najnowszy wniosek o płatność (znajduje się na stronie LGD).
  2. W celu wpisania kresek lub wartości 0,00 należy wpisać w dane pole znak ' (ten który jest pod znakiem cudzysłowu tj. ") a następnie postawić kreskę lub kreski ewntualnie wpisać 0,00.

 

14. Czy można otrzymać zaliczkę na realizację operacji

W związku z licznymi pytaniami odności możliwość otrzymania środków finansowych w postaci wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach działań osi 4 Leader PROW 2007-2013 wynika z ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 304, Nr 214, poz. 1349).

Informujemy, że ustawa przewiduje dwa instrumenty:

1. środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – „środki z ARiMR”,

2. środki z budżetu państwa w formie oprocentowanej pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego – „pożyczka z BGK”,

z których beneficjent może skorzystać, ale nie musi.

Beneficjent może skorzystać z jednego lub z dwóch instrumentów razem. Procedura ubiegania się o wyprzedzające finansowanie jest osobna i odmienna dla tych dwu instrumentów.

Środki z ARiMR mogą być przekazane do wysokości udziału krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), czyli do 20% przyznanej pomocy. (art. 10c ust. 2)

Pożyczka z BGK może być udzielona do wysokości udziału środków z EFRROW, czyli do 80% przyznanej pomocy. (art. 10d ust. 3)

O środki z ARiMR mogą ubiegać się beneficjenci działań: (art. 10c ust. 1)

· Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – beneficjenci operacji z zakresu małych projektów oraz operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

· Wdrażanie projektów współpracy – wszyscy (LGD)

· Funkcjonowanie lokalnej grupy działania – wszyscy (LGD).

O pożyczkę z BGK mogą ubiegać się beneficjenci działań: (art. 10d ust. 1-2)

· Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – tylko jednostki samorządu terytorialnego

· Wdrażanie projektów współpracy – wszyscy (LGD)

· Funkcjonowanie lokalnej grupy działania – wszyscy (LGD).

Aby otrzymać środki z ARiMR należy we wniosku o przyznanie pomocy w ramach danego działania wypełnić odpowiednią rubrykę oraz złożyć wypełniony zgodnie z instrukcją wniosek o wyprzedzające finansowanie.

Środki przekazane zostaną na podstawie umowy przyznania pomocy w ramach danego działania.

Aby otrzymać pożyczkę z BGK należy złożyć do Banku Gospodarstwa Krajowego stosowny wniosek. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej BGK.

Szczegółowe warunki i tryb, w tym terminy, udzielania pożyczek z BGK, rozliczania oraz zwrotu tych pożyczek określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 156, poz. 968)Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /arc/kontakt/wiadomosc4.php on line 6

Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /arc/kontakt/wiadomosc4.php on line 12

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function eregi() in /arc/kontakt/wiadomosc4.php:13 Stack trace: #0 /arc/strony/lsr_info2.php(113): include() #1 /arc/sys2.php(31): include('/arc/strony/lsr...') #2 /arc/kol_3.inc(7): include('/arc/sys2.php') #3 /arc/index2.php(247): require('/arc/kol_3.inc') #4 {main} thrown in /arc/kontakt/wiadomosc4.php on line 13