Między prosną a Wartą
strona główna
Kontakt z nami:

Aby otrzymać odpowiedź
proszę wpisać adres e-mail
(pole nie obowiązkowe):

Poniżej prosimy wpisać
wynik działania 2+3

Wieruszów, 24.07.2009 r

STOWARZYSZENIE „MIĘDZY PROSNĄ A WARTĄ” – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA OGŁASZA NABÓR
NA PRACOWNIKA BIURA
STOWARZYSZENIA „MIĘDZY PROSNĄ A WARTĄ” – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

1.Wymagania konieczne:
 • Obywatelstwo państwa członkowskiego UE (w przypadku cudzoziemców biegła znajomość języka polskiego)
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Wykształcenie wyższe
 • Brak prawomocnych wyroków sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika biurowego
2.Wymagania pożądane:
 • Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych
 • Znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju "Między Prosną a Wartą"
 • Znajomość Statutu Stowarzyszenia
3.Opis stanowiska pracy:

 Do podstawowych obowiązków pracowników Biura należy:

 • wykonywanie zadań określonych dla danego stanowiska pracy w terminie oraz zgodnie z przepisami prawa, należytą starannością i rzetelnością
 • przestrzeganie aktów normatywnych i innych przepisów niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań
 • należyte i wyczerpujące zbieranie materiałów stanowiących podstawę do załatwienia sprawy oraz korzystanie ze wszystkich ogólnie dostępnych środków przekazu i gromadzenie informacji w tym z poczty elektronicznej i Internetu
 • informowanie bezpośredniego przełożonego o przeszkodach w realizacji zadań
 • reprezentowanie, w uzgodnieniu z przełożonym, stanowiska w zakresie prowadzonych spraw
 • przechowywanie przydzielonych akt zadań we właściwym porządku
 • wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów i spraw wynikających z toku pracy oraz występowanie z wnioskami do przełożonych
 • właściwy stosunek do interesantów i współpracowników
 • zgodne z przepisami i przeznaczeniem wykorzystanie powierzonego majątku Biura, zabezpieczenie go dostępnymi środkami przed zniszczeniem lub nieuzasadnionym obniżeniem wartości
 • wykonuje inne zadania polecone przez Zarząd
4.Wymagane dokumenty:  
 • List motywacyjny
 • Życiorys
 • Kserokopie świadectw pracy
 • Kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • Oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych
 • Kwestionariusz osobowy
 • Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Zaświadczenie lekarskie poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika biura
 • Dodatkowe dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Stowarzyszenia z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracownika biura Lokalnej Grupy Działania  w terminie do dnia 11 sierpnia 2009 roku do godz. 14.00.

            Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.lgd-wieruszow.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia w Wieruszowie przy ul. Rynek 1-7.(pokój nr 26)

Otwarcie ofert odbędzie się 17.08.2009r. o godz. 10.00.
Od godz. 12.00 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997. Nr 133, poz. 883.).

Ogłoszenie w formacie pdf

NEWSLETTER
 
 
środa 26  stycznia  2022Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona Internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Copyright © 2007-2010 by WS