Między prosną a Wartą
strona główna
Kontakt z nami:

Aby otrzymać odpowiedź
proszę wpisać adres e-mail
(pole nie obowiązkowe):

Poniżej prosimy wpisać
wynik działania 2+3

Wieruszów, 24.07.2009 r.

STOWARZYSZENIE „MIĘDZY PROSNĄ A WARTĄ” – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO
STOWARZYSZENIA ”MIĘDZY PROSNĄ A WARTĄ” – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
W WYMIRZE CZASU PRACY - 1/2 ETATU

1.Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo państwa członkowskiego UE (w przypadku cudzoziemców biegła znajomość języka polskiego)
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Wykształcenie wyższe
 • Brak prawomocnych wyroków za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku księgowego
2.Wymagania dodatkowe
 • Wykształcenie kierunkowe z zakresu rachunkowości lub ekonomii
 • Doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku księgowego (minimum 1 rok)
 • Znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju "Między Prosną a Wartą"
 • Znajomość Statutu Stowarzyszenia
3. Opis stanowiska pracy:
 • Prowadzenie księgowości Stowarzyszenia "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania.
 • Realizacja operacji finansowych gotówkowych i bezgotówkowych.
 • Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno - rachunkowym.
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych określonych odpowiednimi przepisami.
 • Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników Stowarzyszenia "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania.
 • Zgłaszanie nowo przyjętych pracowników Stowarzyszenia "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania do ubezpieczenia społecznego, przekazywanie zmian i wyrejestrowywanie z ubezpieczenia społecznego.
 • Naliczanie i terminowe odprowadzanie z list płac podatku dochodowego od osób fizycznych i prowadzenie innych rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych.
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego oraz Prezesa Stowarzyszenia.
4.Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny
 • Życiorys
 • Kserokopie świadectw pracy lub/i zaświadczenie z zakładu pracy poświadczające doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku księgowego
 • Kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • Kwestionariusz osobowy
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe
 • Zaświadczenie lekarskie poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku księgowego

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Stowarzyszenia z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko księgowego  w terminie do dnia 10 sierpnia 2009 roku, do godz.14.00

            Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.lgd-wieruszow.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia w Wieruszowie przy ul. Rynek 1-7.(pokój nr 26)

Otwarcie ofert odbędzie się 17.08.2009r. o godz. 10.00.
Od godz. 12.00 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997. Nr 133, poz. 883.).

Ogłoszenie w formacie pdf

NEWSLETTER
 
 
środa 26  stycznia  2022Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona Internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Copyright © 2007-2010 by WS