strona główna
2020-11-30 

Zajęcia edukacyjno-historyczne dla dzieci z terenu Gminy Bolesławiec


Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu grantowego "Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego". Grantodawcą była Lokalna Grupa Działania "Między prosną a Wartą".

Projekt grantowy został zrealizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opisane zadanie stanowi tzw. „dobrą praktykę” oznacza to, że może być inspiracją dla innych organizacji oraz lokalnych społeczności do podjęcia działań na rzecz identyfikowania i rozwiązywania problemów.

 

Grantobiorca: STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŻDŻARY I WIEWIÓRKA

Tytuł zadania: Zajęcia edukacyjno-historyczne dla dzieci z terenu Gminy Bolesławiec

Kwota grantu: 11 060,00 zł

W ramach zadania przeprowadzono zajęcia:

1.Zabytki historyczno-kulturowe Gminy Bolesławiec. Zajęcia pozwoliły poznać zabytki: kościół w Żdżarach, Piaskach, Bolesławcu, cerkiew w Chróścinie Pałac Łopuchina w Chróścinie, ruiny zamku średniowiecznego w Bolesławcu, Rynek w Bolesławcu. Odbyły się: zajęcia klasowe, wyjścia terenowe, wyjazd rowerowy, warsztaty klasowe promujące kulturowe dziedzictwo kulinarne związane z kiszeniem ogórków i przygotowywania z nich przetworów na zimę

2.Szlak bursztynowy naszym dziedzictwem:

- warsztaty bursztynu, zakres warsztatów- prelekcja o bursztynie ( między innymi: pochodzenie bursztynu, największe okazy, nazwy bursztynu w innych językach, szlak bursztynowy, itp.),

-  pokaz bursztynu i inkluzji,- poznanie właściwości fizycznych i chemicznych bursztynu,- zajęcia plastyczne polegające na tworzeniu rysunków z pyłu bursztynowego

-  zajęcia terenowe - rajd Szlakiem bursztynowym na terenie Gminy Bolesławiec; przebyto trasę orieenteringową "Gola"

Został  przeprowadzony konkurs plastyczny i fotograficzny dla uczestników zajęć. Zostały rozdane nagrody dla laureatów - 20 osób.

3. Piękno przyrody w Gminie Bolesławiec. Zajęcia pozwoliły poznać rośliny, zwierzęta, grzyby rzadkie i chronione występujące na terenie Gminy Bolesławiec, ich znaczenie dla środowiska i lokalnej społeczności.

Został przeprowadzony konkurs plastyczny i fotograficzny z nagrodami dla uczestników zajęć.

4. Walka o polskość na terenie Gminy Bolesławiec. Zajęcia pozwoliły poznać miejsca i ludzi zasłużonych dla utrzymania i walki o polskość na tym terenie. Przeprowadzono:

-  zajęcia klasowe.

-  zajęcia terenowe - wyjazd rowerowy

Wszystkie zajęcia klasowe i terenowe były organizowane wg zasad bhp i zgodnie z zasadami organizowania turystyki i zasadami oświatowymi.

Wykorzystano zaplecze techniczne (w tym: sale sprzęt komputerowy, projektor) Szkoły Podstawowej w Żdżarach.

Uczestnikami zadania były dzieci i młodzież (w wieku 7-15 lat) z Gminy Bolesławiec. Nabór uczestników się odbywał w sposób otwarty, poprzez zamieszczenie informacji o zadaniu na tablicach informacyjnych grantobiorcy, na terenie szkół Gminy Bolesławiec oraz na publicznych tablicach ogłoszeń, a także na stronie internetowej grantobiorcy.   

Grant jest zgodny z celem projektu grantowego poprzez wykorzystanie potencjału historycznego i kulturowego (m.in. tradycji kulturowych, wydarzeń historycznych) na rzecz rozwoju obszaru LSR w zakresie zachowania lokalnego dziedzictwa  kulturowego.
Grant jest zgodny z zakresem projektu grantowego poprzez promowanie wiedzy o historii i kulturze lokalnego środowiska, a przez to wzmocnienie świadomości mieszkańców z w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.
W ramach zadania grantobiorca nie uzyskiwał dochodu.


  

Copyright © 2007-2010 by WS