strona główna
2019-02-13 

Usługi geodezyjne i klasyfikacyjne


Operacja została zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opisana operacja stanowi tzw. „dobrą praktykę” oznacza to, że może być inspiracją dla innych organizacji oraz lokalnych społeczności do podjęcia działań na rzecz identyfikowania i rozwiązywania problemów.

 

Za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej  otrzymała środki na realizację operacji: „Usługi geodezyjne i klasyfikacyjne „gst” inż. Gabriela Strzała”.

Beneficjent otrzymał pomoc w ramach budżetu „Między Prosną a Wartą” – LGD w wysokości 50 000 zł. Kwota ta stanowi tzw. "premię" do wykorzystania przez beneficjenta. Wkład własny nie był wymagany.

Czas realizacji operacji: od 17 kwietnia 2018 r. do grudnia 2018 r.

W ramach operacji założona została działalność gospodarcza. Utworzone zostało jedno miejsce pracy (samozatrudnienie). Zakupiono wyposażenie i materiały niezbędne do prowadzenia działalności m.in.: odbiornik geodezyjny, tachimetr bezlustrowy oraz komputerowy program geodezyjny.

 


  

Copyright © 2007-2010 by WS