strona główna
2021-09-21 

g_4


Projekt grantowy: Infrastruktura kulturalna i rekreacyjna na terenie LGD "Między Prosną a Wartą

L.p.

Grantobiorca

Nazwa zadania

1.

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI RADOSTÓW

Przebudowa sali OSP w Radostowie Pierwszym poprzez wykonanie nowego pokrycia dachowego

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Krajance

Termomodernizacja świetlicy OSP w Krajance wraz z zapleczem

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Przyworach

Docieplenie budynku Sali OSP w Przyworach wraz z odnowieniem schodów wejściowych

4.

OCHOTNICZA  STRAŻ POŻARNA DOBROSŁAW

Mała architektura - budowa placu rekreacyjnego w Dobrosławiu

5.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionce

Modernizacja Sali OSP w Kamionce poprzez wykonanie klimatyzacji i wentylacji

6.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wieruszowie

Zagospodarowanie placu zabaw w Kuźnicy Skakawskiej

7.

Gmina Sokolniki

Zagospodarowanie placu rekreacji przy boisku w Sokolnikach

W wyniku realizacji operacji powstaną dwa nowe miejsca/obiekty infrastruktury rekreacyjnej, a 5 obiektów infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej zostanie zmodernizowanych, poprzez co mieszkańcy terenu działania "Między Prosną a Wartą" będą mieć lepszy dostęp do tej infrastruktury.
Pomysł realizacji operacji wynika z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców podczas różnego rodzaju spotkań tak, więc służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. LGD posiada fiszkę projektową dla jednego zadania przewidzianego do realizacji, która została złożona na etapie tworzenia LSR, ponadto wszyscy grantobiorcy wykazali oddolność zadań przewidzianych do realizacji poprzez załączenie do wniosków o powierzenie grantów list inicjatorów zadań.

Zadanie nr 1:
Grantobiorca: STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI RADOSTÓW

Realizacja zadania pt. Przebudowa sali OSP w Radostowie Pierwszym poprzez wykonanie nowego pokrycia dachowego będzie polegała na remoncie i modernizacji dachu na sali OSP w Radostowie Pierwszym. Remont obejmie wymianę uszkodzonych belek i łat oraz wymianę zniszczonego pokrycia dachowego na nową blachę trapezową lub blachodachówkę. Dach zostanie wykonany na budynku w całości wykorzystywanym na cele kulturalno-rozrywkowych. Wykonanie nowego pokrycia dachowego jest konieczne celem zachowania pełnionej funkcji sali.

Zadanie nr 2:
Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Krajance

Realizacja zadania pt. "Termomodernizacja świetlicy OSP w Krajance wraz z zapleczem" będzie polegała na wykonaniu termomodernizacji świetlicy OSP w Krajance. Termomodernizacja będzie polegać na dociepleniu sufitu świetlicy OSP oraz dociepleniu nowo wybudowanego zaplecza (tj. ocieplony zostanie sufit i ściany zewnętrzne). Zamontowane zostaną dwie nagrzewnice wodne oraz wykonane zostanie modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy OSP Krajanka. Obecny stan świetlicy uniemożliwia w pełni na korzystanie z niej przez mieszkańców. Dzięki wykonaniu w/w prac remontowo - budowlanych z obiektu świetlicy dzieci i młodzież będą mogli korzystać przez cały rok, a nie tylko w sezonie wiosenno-letnim.

Zadanie nr 3:
Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Przyworach

Realizacja zadania pt. Docieplenie budynku Sali OSP w Przyworach wraz z odnowieniem schodów wejściowych będzie polegała na wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych sali OSP w Przyworach oraz odnowieniu schody wejściowych. Planowane prace polegać będą na przeprowadzeniu prac przygotowawczych czyli oczyszczeniu ścian i przygotowaniu do docieplenia, kolejno zostaną przeprowadzone prace dociepleniowe oraz zostaną odnowione schody wejściowe. Obecnie budynek sali OSP w Przyworach z zewnątrz jest w złym stanie technicznym. Mury nie są ocieplone, co powoduje, że ciepło z wewnątrz szybko ucieka. Projektowane docieplenie budynku umożliwi użytkowanie obiektu bez względu na zewnętrzne warunki atmosferyczne jak również zabezpieczy istniejący obiekt przed pleśnią i grzybem. Z obiektu świetlicy mieszkańcy będą mogli korzystać przez cały rok a nie tylko w sezonie wiosenno-letnim.

Zadanie nr 4:
Grantobiorca: OCHOTNICZA  STRAŻ POŻARNA DOBROSŁAW

Realizacja zadania pt. Mała architektura - budowa placu rekreacyjnego w Dobrosławiu będzie polegała na wybudowanie placu rekreacyjnego w Dobrosławiu, na  którym zostanie zlokalizowana siłownia zewnętrzna, huśtawka potrójna, altana drewniana o wymiarach 4 x 6 mb. oraz zostanie wykonane ogrodzenie panelowe o długości 150,0 mb.

Zadanie nr 5:
Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionce

Realizacja zadania pt. Modernizacja Sali OSP w Kamionce będzie polegała na wykonaniu instalacji klimatyzacyjnej na Sali OSP w Kamionce oraz instalacji wentylacyjnej w kuchni przy sali OSP w Kamionce. Obecnie sala nie posiada klimatyzacji a pomieszczenie kuchni nie posiada  sprawnej wentylacji ani okna, które mogłoby pełnić podobną funkcję. Planowane instalacje: klimatyzacyjną - zapewnią 3 urządzenia ścienne oraz agregaty zewnętrzne a wentylacyjną - wentylator dachowy. Sala jest wykorzystywana do prowadzenia działalności kulturalne, stanowi swego rodzaju Centrum Kultury dla mieszkańców Sołectw: Kamionka i Piaski.

Zadanie nr 6:
Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Wieruszowie

Realizacja zadania pt. Zagospodarowanie placu zabaw w Kuźnicy Skakawskiej będzie polegała na modernizacji zdegradowanej przestrzeni placu zabaw w Kużnicy Skakawskiej. Teren placu zabaw jest obecnie niezagospodarowany, wyposażony w mocno zużyte i stare zabawki, z których korzystanie nie jest bezpieczne dla dzieci. W ramach zadania planuje się zakup i montaż nowego zestawu zabawowego na plac zabaw.

Zadanie nr 7:
Grantobiorca: Gmina Sokolniki

Realizacja zadania pt. Zagospodarowanie placu rekreacji przy boisku w Sokolnikach będzie polegała na utworzeniu placu rekreacyjnego (obok istniejącego boiska piłkarskiego w Sokolnikach) o nawierzchni utwardzonej kostką betonową bezfugową o gr. 8cm na podsypce z kruszywa łamanego 0/31,5mm   (warstwa o gr. 20cm). Przy placu zamontowane zostaną 4 ławki parkowe. Na utworzonej nawierzchni wyznaczone zostaną pola do zabaw i gier podwórkowych dla dzieci w wieku od 4 do 15 lat. Powierzchnia użytkowa placu wyniesie ok. 200m2.

W ramach realizowanej operacji  grantobiorcy nie będą uzyskiwać dochodów, projekt ten jest projektem niekomercyjnym. W ramach operacji powstaną oraz zmodernizowane zostaną miejsca/obiekty, które  będą ogólnodostępne i nieodpłatnie udostępniane. Ponieważ operacja  realizowana jest w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, w celu wykazania, że operacja nie będzie miała charakteru komercyjnego, tj. nie będzie generowała zysku wszyscy grantobiorcy złożyli potwierdzenia niekomercyjnego charakteru operacji.Copyright © 2007-2010 by WS