strona główna
 

Lokalna Strategia Rozwoju


Już od końca 2014 roku „Między Prosną a Wartą” - LGD przygotowywała się do podjęcia działań w ramach PROW 2014-2020. Lokalni liderzy oraz pracownicy biura i przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w szkoleniach dotyczących nowego okresu programowania. W 2015 roku rozpoczęły się prace zmierzające do przygotowania nowej lokalnej strategii rozwoju, która jest podstawą do uczestnictwa nasze LGD w działaniach objętych PROW 2014-20120 w zakresie działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Jesienią 2015 roku przeprowadziliśmy konsultacje społeczne z mieszkańcami wszystkich gmin objętych działaniem naszej LGD. Przeprowadzone zostały też badania ankietowe. Każdy mieszkaniec mógł wyrazić swoją opinię w ważnym dla niego temacie.

Celem tych działań było zidentyfikowanie problemów tj. zjawisk i okoliczności utrudniających życie mieszkańcom obszaru LGD  oraz ograniczających jego rozwój.  

W oparciu o głosy lokalnej społeczności, a także własną diagnozę przeprowadzoną na podstawie danych statystycznych opracowana została Lokalna Strategia Rozwoju tj. dokument, który wskazuje kierunki rozwoju obszaru „Między Prosną a Wartą”.

Celem ogólnym Strategii jest:

„Rozwój lokalny obszaru „Między Prosną a Wartą” oparty o lokalne zasoby oraz kapitał społeczny mieszkańców”.

Cele szczegółowe wyznaczają trzy kierunki rozwoju. Są to: wzrost kompetencji społecznych i osobistych mieszkańców, poprawa sytuacji ekonomicznej oraz zwiększenie dostępności infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej. W strategii cele zostały określone następująco:

  1. Wzrost kompetencji mieszkańców w zakresie wykorzystania lokalnego potencjału na rzecz rozwoju obszaru LSR oraz rozwoju własnego osób zamieszkujących ten obszar.

  2. Zwiększenie możliwości uzyskiwania dochodów przez mieszkańców obszaru „Między Prosną a Wartą”

  3. Wzrost dostępności infrastruktury rekreacyjnej, sportowej, turystycznej i kulturalnej

Z tymi celami zgodne są wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane w Strategii.

Cel 1:

  • Inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego i osobistego
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Cel 2:

  • Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej

Cel 3:

  •  Budowa lub przebudowa obiektów rekreacyjnych, turystycznych lub kulturalnych

Opis celów i przedsięwzięć

Cel szczegółowy nr 1 określa mieszkańców jako społeczność o wyższych kompetencjach w zakresie kształtowania swojego otoczenia. Będzie to społeczność o wyższym stopniu kapitału społecznego, czyli społeczność zdolna do podejmowania współpracy opartej o wzajemne zaufanie, z silnymi relacjami między członkami i grupami. w wyniku inicjatyw podejmowanych i realizowanych przez lokalną społeczność nastąpi poprawa stanu materialnych i niematerialnych zasobów kulturowych (w tym np. wyposażenie obiektów służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, doposażenie organizacji i instytucji działających w sferze kultury, poprawa stanu obiektów wartościowych historycznie i kulturowo). Wzrośnie również stopień tożsamości lokalnej poprzez zwiększenie wiedzy o lokalnym dziedzictwie historycznym i kulturowym.

Do tego celu został przypisany wzrost aktywności mieszkańców spowodowany działaniami aktywizującymi prowadzonymi przez LGD, a również realizacją projektu/ów własnych i projektu współpracy.

Przedsięwzięcie 1.1 obejmuje operacje polegające na podejmowaniu oraz realizowaniu działań angażujących grupy osób przy wykorzystaniu metod kształtujących relacje i sieci wzajemnego zaufania, budujących lojalność, czyli wpływające na rozwój kapitału społecznego. Są to gównie zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących, w tym metod innowacyjnych. Zajęcia te zostaną ukierunkowane na rozwój własny uczestników, np. wzrost wiedzy (w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu), prowadzenie zdrowego stylu życia, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań, wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Działania te wpłyną na wzrost kompetencji uczestników, tj. wzrost wiedzy, umiejętności oraz na kształtowanie pozytywnych postaw wobec własnego otoczenia.

Z uwagi na metody oraz tematykę zajęć prowadzonych podczas realizacji operacji objętych tym przedsięwzięciem stanowi ono wyjątkowo efektywny instrument oddziaływania na osoby z grup defaworyzowanych. Operacje tego typu będą angażować również osoby z tej grupy.

W ramach tego przedsięwzięcia przewidziano też działania LGD w ramach aktywizacji oraz projektu/ów własnych, a także projektu współpracy. Działania te będą nastawione na wzrost kapitału społecznego uczestników.

Wszystkie operacje realizowane w ramach tego przedsięwzięcia muszą wpływać na budowę kapitału społecznego.

Przedsięwzięcie 1.2 obejmuje operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego poprzez:

-        poprawę stanu wyposażenia obiektów oraz zespołów funkcjonujących w sferze kultury, a w szczególności w obszarze dziedzictwa lokalnego,

-        upowszechnianie dziedzictwa lokalnego,

-        zachowanie lokalnych tradycji i zwyczajów oraz poprawę stanu obiektów ważnych dla historii oraz kultury obszaru objętego LSR.

 

Cel szczegółowy nr 2 określa obszar objęty LSR jako przyjazny dla osób aktywnych w zakresie działalności gospodarczej, gdzie można uzyskać wsparcie dla swoich inwestycji, tych planowanych i już realizowanych. Po osiągnięciu tego celu nastąpi również wzrost możliwości podjęcia pracy przez osoby, które nie chcą prowadzić własnej działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie 2.1 obejmuje operacje polegające na tworzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej. w ramach tych operacji będą tworzone miejsca pracy, zarówno w formie samozatrudnienia jak i na zasadach określonych w Kodeksie Pracy. w powiązaniu z działaniami organizacyjnymi i inwestycyjnymi prowadzone mogą być szkolenia nakierowane na wzrost kompetencji osób realizujących operacje.

 

Cel szczegółowy nr 3 określa obszar objęty LSR jako miejsce sprzyjające wszechstronnej aktywności poprzez szeroką dostępność do infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej. w trakcie realizacji tego celu powstaną nowe obiekty oraz rozbudowane, odbudowane lub przebudowane będą obiekty istniejące. Dostępność ciekawej i nowoczesnej infrastruktury poprawi jakość życia mieszkańców obszaru i zachęci do jego odwiedzania osoby z poza obszaru LGD.

Przedsięwzięcie 3.1 obejmuje operacje polegające na budowie i przebudowie infrastruktury służącej rekreacji, turystyce oraz kulturze.

Szczegółowe informacje o i jej celach oraz przedsięwzięciach można znaleźć w  Lokalnej Strategii RozwojuTa strona przeglądana była 1977466 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS