strona główna
2023-04-03 

Pozyskaliśmy kolejne środki na realizacje projektu OZEiPR


3 kwietnia 2023 r. „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania wraz ze Stowarzyszenie Lokalną Grupą Działania - Przymierze Jeziorsko ” podpisała ze Samorządem Województwa Łódzkiego umowę przyznania pomocy na realizuję projekt współpracy pn. „Odnawialne Źródła Energii i Promocja Regionu” o akronimie OZEiPR.

Wartość przyznanej pomocy to 348 084 zł.  z tego dla:

  • „Między Prosną a Wartą” – Lokalnej Grupy Działania – 188 084 zł;
  • Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” – 160 000 zł.

Celem realizowanego przez nasze LGD projektu jest: Wzmocnienie kapitału społecznego wśród mieszkańców partnerskich krajowych LGD w zakresie promocji obszarów oraz ochrony środowiska i odnawialnych źródeł pozyskiwania energii w terminie do końca grudnia 2023r.

W ramach projektu zrealizowane zostaną 2 główne zadania realizowanego symetrycznie przez obie LGD tj.:

  • zadanie pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego lokalnych liderów w zakresie promocji oraz ekologii poprzez udział w wyjeździe studyjnym”.  W ramach zadania planowane jest zorganizowanie dla lokalnych liderów z terenu „Między Prosną a Wartą” – Lokalnej Grupy Działania oraz Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” 5-dniowego wyjazdu studyjnego do partnerskiej lokalnej grupy działania z Hiszpani. Nasz zagraniczny partner – GRUPO DE ACCIÓN LOCAL GUADALTEBA  przekaże nam praktyczną wiedzę z zakresu zintegrowanej promocji obszaru oraz działań proekologicznych poprzez zaprezentowanie dobrych praktyk w tym zakresie stosowanych na swoim obszarze. Uczestnicy wyjazdu uzupełnią i poszerzą wiedzę teoretyczną dzięki czemu zdobędą kompleksowe kompetencje.

oraz

  • zadanie pn. „Promowanie zachowań proekologicznych wśród mieszkańców - zakup pojemników na zużyte nakrętki”. W ramach zadanie zostanie zakupionych 16 pojemników na zużyte nakrętki: 8 sztuk przez "Między Prosną a Wartą" – LGD oraz 8 sztuk przez Stowarzyszenie "LGD - Przymierze Jeziorsko".

Ponadto każda z LGD zrealizuje 1 odmienne zadanie. Nasza LGD „Między Prosną a Wartą”  w maju br. przeprowadzi „Szkolenie lokalnych liderów w zakresie OZE - Odnawialne źródła energii” . Udział w szkoleniu, które będzie poprzedzać wyjazd studyjny pozwoli na przygotowanie uczestników do wyjazdu, a przez to do lepszego i bardziej efektywnego uczestnictwa w wyjeździe.

Nasi krajowi partnerzy Stowarzyszenie „LGD – Przymierze Jeziorsko w ramach projektu planują „Zakup gadżetów promocyjno  - ekologicznych” tj. parasoli, toreb, długopisów, pendrive, kubków, pojemników na baterie, zgniatarek do plastiku oraz głośników.

W realizację projektu współpracy zaangażowany będzie partner zagraniczny tj. LGD  GUADALTEBA, którego rolą będzie dzielenie się swoimi doświadczeniami z pozostałymi partnerami projektu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.


wróć

Copyright © 2007-2010 by WS