strona główna
2021-02-17 

Warsztat refleksyjny w LGD


Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR
„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania przeprowadzi warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania (i jego efektów) oraz zmian w otoczeniu LSR tak, by lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają się one do osiągnięcia celów. Wyniki ewaluacji wewnętrznej będą podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań — jeśli to będzie konieczne — oraz będą stanowić wkład w ewaluację zewnętrzną.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 17 lutego 2021 r. w Sali Sesji (sala nr 27) Urzędu Miasta i Gminy Wieruszów o godz. 10.00.

Do udziału w warsztacie zaproszeni zostali przedstawiciele „Między Prosną a Wartą” – LGD, a także przedstawiciele wnioskodawców oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, KRUS‑u, ARiMR-u, ODR-u, jak również przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Warsztat będzie przebiegał zgodnie z następującym scenariuszem:

 1. 1.    Prezentacja postępu finansowego i rzeczowego

Dyskusja nt.: Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

 • Jeżeli nie, to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?
 • Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?
 • Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?

 

 1. 2.    Prezentacja postępu realizacji wskaźników LSR

Dyskusja nt.: Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?

 • Czy zbierane dane są wiarygodne a źródła trafne?
 • Jeśli nie, to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?

 

 1. 3.    Prezentacja postępów w realizacji procesu naborów wniosków

Dyskusja nt.:  Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca? W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

 • W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków budzi wątpliwość?
 • Jeżeli nie, to jak odbije się to na realizacji celów LSR?
 • Co można zrobić, by podnieść jakość wniosków?

W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

 • Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?
 • Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować?

W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

 • Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?
 • Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?
 • Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?

Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

 • Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie, by podnieść ich użyteczność?

 

 1. 4.    Prezentacja dotycząca funkcjonowania biura LGD

Dyskusja nt.: Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

 

 1. 5.    Podsumowanie

Dyskusja nt.: Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR;


wróć

Copyright © 2007-2010 by WS