strona główna
2018-12-11 

Renowacja cmentarza w Węglewicach zakończona


Operacja została zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opisana operacja stanowi tzw. „dobrą praktykę” oznacza to, że może być inspiracją dla innych organizacji oraz lokalnych społeczności do podjęcia działań na rzecz identyfikowania i rozwiązywania problemów.

 

Za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Węglewic „ Biała Góra” otrzymało środki na realizację operacji: „Ocalić od zapomnienia – renowacja starego cmentarza w Węglewicach”.

Beneficjent otrzymał pomoc w ramach budżetu „Między Prosną a Wartą” – LGD w wysokości 96 500 zł. Stanowi to 100% kosztów poniesionych przez beneficjenta. Wkład własny nie był wymagany.

Czas realizacji operacji: od września 2017 r. do października 2018 r.

W ramach operacji zostały zrealizowane zadania:

  1. Renowacja drzewostanu o wartości historycznej,
  2. Renowacja nagrobków o wartości historycznej,
  3. Odtworzenie traktów pieszych i nasadzenia zieleni,
  4. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych.

Celem projektu jest renowacja nieużytkowanego starego cmentarza w Węglewicach, udostępnienie go wszystkim zainteresowanym, a przede wszystkim zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Na starym cmentarzu znajdują się nagrobki i drzewostan o wartości historycznej; są liczne ślady historii naszej wsi. Chcemy ocalić to od zapomnienia. Projekt powstał z inicjatywy społeczności lokalnej. Już tradycją jest wspólne porządkowanie cmentarza, zwłaszcza przed Świętem Zmarłych jak i otaczanie opieką grobów naszych lokalnych bohaterów , poległych w walkach narodowowyzwoleńczych. Poprzez wspólne działania (zarówno członków rady parafialnej, członków stowarzyszenia, dzieci i młodzieży, nauczycieli, strażaków i niezrzeszonych mieszkańców wsi) chcemy budować wzajemne zaufanie i przekonanie, że razem możemy zrobić więcej. Celem naszego projektu jest też budowanie w młodym pokoleniu dumy z przeszłości i historii naszej wsi jak też kształtowanie odpowiedzialności za kultywowanie tradycji i ochronę dziedzictwa.

W ramach projektu zostały odnowione we współpracy z konserwatorem zabytków, cztery nagrobki o szczególnej wartości historycznej:

  • Antoniego Sulimierskiego, który zmarł w 1861r. (najstarszy nagrobek),
  • Michaiła Pozd'jewa (napis cyrylicą z 1905r.),
  • Ildefonsa Kozłowskiego, powstańca styczniowego,
  •  Walentego Pacyny, (ofiary cywilnej wojny, zamordowanego w 1943r.).

Wykonano też prace porządkowe, w tym odtworzenie traktów pieszych, celem udostępnienia interesującej nekropolii, swoistego parku pamięci, mieszkańcom i turystom, dokonano również renowacji drzewostanu.


wróć
  

Ta strona przeglądana była 1977286 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS