strona główna

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych nr:  2/2020/K

Data ogłoszenia:  02.06.2020

Podstawa konsultacji:  Procedura Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i procedury zmian poszczególnych załaczników do LSR

Przedmiot konsultacji:  zmiany LSR i załączników do LSR

Zmieniane dokumenty:  Lokalna Strategia Rozwoju, Budżet, Plan działania, Plan komunikacji, Kryteria wyboru operacji (podejmowanie działalności gospodarczej)

Opis zmian i uzasadnienie:

I. W trakcie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” zaszły następujące okoliczności powodujące konieczność zmian w zapisach Lokalnej Strategii Rozwoju i załącznikach do strategii:

 1. W związku ze zwiększeniem budżetu działania LEADER  możliwe stało się podwyższenie budżetów niektórych LGD. Dzięki dobrym wynikom wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju "Między Prosną a Wartą" – LGD może uzyskać dodatkowe środki w wysokości 630 000,00 zł, które mogą zostać przeznaczone na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Planowane jest przeznaczenie tej kwoty na wsparcie operacji w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej. Wsparcie w tym zakresach zostało przewidziane w LSR i wynika z diagnozy obszaru objętego działaniem LGD.
 2. W związku z oceną wstępnych wyników wdrażania i postępu w realizacji LSR, a także na podstawie prognozowanych wyników realizacji operacji  stwierdzono, że w ramach przedsięwzięcia  1.1.2  Zachowanie dziedzictwa lokalnego pozostanie niewykorzystana kwota w wysokości 759,00 zł. Z uwagi na niską wartość tej kwoty niemożliwe jest ogłoszenie naboru wniosków w ramach tego przedsięwzięcia. Planowane jest przesunięcie tej kwoty na realizację przedsięwzięcia 1.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej - zakres Podejmowanie działalnośći gospodarczej
 3. Dokonano przesunięcia kwoty 22 873,50 zł z przedsięwzięcia Rozwój obiektów rekreacyjnych, turystycznych lub kulturalnych na przedsięwzięcie Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej - zakres Podejmowanie działalności gospodarczej. Przesunięcia dokonano w celu pełnego wykorzystania środków budżetowych.

II. Aby umożliwić ogłoszenie kolejnych naborów na wsparcie operacji w ramach PROW 2014-2020 w oparciu o LSR konieczne jest uaktualnienie LSR poprzez wprowadzenie następujących zmian:


1. Zmiany w treści LSR:

 1. w Tab. 26 Tabela celów i wskaźników LSR zmianie ulega wartość wskaźnika rezultatu dla celów szczegółowych - Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach projektów otrzymujących wsparcie. Stara wartość – 38 szt., nowa wartość – 49 szt.
 2. w Tab. 26 Tabela celów i wskaźników LSR zmianie ulega wartość wskaźnika produktu – Liczba nowoutworzonych przedsiębiorstw. Stara wartość – 26 szt., nowa wartość – 37 szt.
 3. W rozdziale VII Plan działania w  tabeli Harmonogram działań z zakresu szkoleń i doradztwa dokonano zmian zapisów, które zostały omyłkowo pominięte przy aktualizacji załącznika nr 7 do umowy ramowej.

2. Zmiany w załączniku nr 3 do LSR - Plan działania:

 1. w kolumnie dotyczącej kamienia milowego 2022 – 2023 w wierszu Liczba nowoutworzonych przedsiębiorstw ulegają zmianie Wartość z jednostką miary i Planowane wsparcie (zł) odpowiednio z 10 szt. na 21 szt. oraz z 760 000,00 zł na 1 510 000,00 zł,
 2. w kolumnie dotyczącej kamienia milowego 2022 – 2023 w wierszu Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie na rozwój ulega zmianie Planowane wsparcie (zł) z 132 500,00 zł na 36 132,50 zł,
 3. w kolumnie dotyczącej kamienia milowego 2022 – 2023 w wierszu Liczba wydarzeń wpływających na zachowanie dziedzictwa lokalnego ulega zmianie Planowane wsparcie (zł) z 135 910,00 zł na 135 151,00 zł,
 4. w kolumnie dotyczącej kamienia milowego 2022 – 2023 w wierszu Liczba rozwiniętych obiektów infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej ulega zmianie Planowane wsparcie (zł) z 149 710,00 zł na 126 836,50 zł,
 5. zmianie ulegają wartości wszystkich parametrów powiązanych ze zmienionymi wartościami.

3. Zmiany w załączniku nr 4 do LSR - Budżet LSR na lata 2016-2022 oraz Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020:

 1. zwiększa się kwota całkowita przeznaczona na poddziałanie 19.2 PROW 2014-2020 z 6 320 000,00 na 6 950 000,00;
 2. zmieniają się wartości związane ze zmienioną kwotą całkowitą.
 3. Zaktualizowana zostały wartości w wierszach Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznychBeneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych poprzez uwzględnienie dodatkowych środków oraz uwzględnienie rzeczywistych wartości operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.

4. Zmiany w załączniku nr 5 do LSR - Plan komunikacji:

 1. wprowadzono możliwość ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR w II półroczu 2020 r.

III. Dokonano zmian w Kryteriach oceny operacji w ramach LSR "Między Prosną a Wartą" Poddziałanie 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 Rodzaj operacji: podejmowanie działalności gospodarczej

 1. Usunięto kryterium : Utworzone miejsca pracy.
 2. Uzasadnienie: W związku ze wzrostem płac zatrudnienie pracownika stanowi znaczne obciążenie prowadzonej działalności gospodarczej. W celu uzyskania dodatkowych punktów wnioskodawcy chętnie deklarowali dodatkowe etaty, czasami nie zastanawiając się czy będą w stanie je utrzymać. Poza tym beneficjenci sygnalizowali, że na lokalnym rynku pracy występuje brak pracowników chętnych do podjęcia pracy. Dlatego zrezygnowano z premiowania zatrudnienia dodatkowych pracowników.  

 3. Wprowadzono kryterium: Doświadczenie wnioskodawcy.
 4. Uzasadnienie: Z analizy składanych wcześniej wniosków o finansowanie podejmowania nowej działalności gospodarczej wynika, że niektóre operacje sprowadzały się jedynie do uzupełnienia działalności innych istniejących już podmiotów. Wnioski takie zwykle były składane przez osoby powiązane z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. W celu wyeliminowania takich sytuacji wprowadzono nowe kryterium.

 5. Wprowadzono kryterium: Działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub skrócenia łańcuchów dostaw nieprzetworzonej i niskoprzetworzonej żywności.
 6. Uzasadnienie: Kryterium wprowadzono w celu zwiększenia różnorodności prowadzonej działalności gospodarczej oraz z uwagi na rolniczy charakter obszaru LGD.

   

   

Do pobrania:  Tutaj jest do pobrania zmieniony dokument.

(widoczne również w oknie poniżej)

Prosimy o zgłaszanie uwag do istniejących zapisów lub zaproponowanie zapisów dodatkowych.
Uwagi można przesłać za pomocą formularza, który znajduje się niżej lub za pośrednictwem naszej poczty e-mail - lgd.wieruszow@wp.pl.
Można również zgłaszać uwagi bezpośrednio w biurze LGD.

Uwaga! Konsultacje trwały do godz. 24.00 dnia 14.06.2020 r.

Konsultacje zostały zakończone

Formularz jest nieaktywny.

 

Temat:
Widomość:
Gmina:
W przypadku gdy widomość dotyczy w szczególny sposób jednej gminy prosimy o wypełnienie tego pola.
e-mail:
Tylko w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomosci z serwisu
 Ta strona przeglądana była 2103129 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS