strona główna

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych nr:  1/2019/K

Data ogłoszenia:  19.04.2019

Podstawa konsultacji:  Procedura Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i procedury zmian poszczególnych załaczników do LSR

Przedmiot konsultacji:  zmiany LSR i załączników do LSR

Zmieniane dokumenty:  Lokalna Strategia Rozwoju, Budżet, Plan działania, Plan komunikacji

Opis zmian i uzasadnienie:

I. W trakcie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” zaszły następujące okoliczności powodujące konieczność zmian w zapisach Lokalnej Strategii Rozwoju i załącznikach do strategii:

 1. W wyniku oceny przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stopnia realizacji lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy działania możliwe stało się podwyższenie budżetów niektórych LGD. Dzięki dobrym wynikom wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju "Między Prosną a Wartą" – LGD uzyskała bonus w postaci dodatkowych środków, które mogą zostać przeznaczone na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Kwota bonusu wynosi 620 000,00 zł. Planowane jest przeznaczenie tej kwoty na wsparcie operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Wsparcie w tym zakresie zostało przewidziane w LSR i wynika z diagnozy obszaru objętego działaniem LGD.

 2. W związku z oceną wstępnych wyników wdrażania i postępu w realizacji LSR, a także na podstawie prognozowanych wyników jednego z projektów grantowych stwierdzono, że w ramach przedsięwzięcia  1.1.2  Zachowanie dziedzictwa lokalnego przekroczony został wskaźnik Liczba podmiotów należących/działających w sferze kultury, które zostały ulepszone/wyposażone, a jednocześnie pozostały niewykorzystane środki na wsparcie operacji. W celu wykorzystania tych środków planowane jest ogłoszenie naboru wniosków na wsparcie operacji w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego – operacje inwestycyjne.
II. Aby umożliwić ogłoszenie kolejnych naborów na wsparcie operacji w ramach PROW 2014-2020 w oparciu o LSR konieczne jest uaktualnienie LSR poprzez wprowadzenie następujących zmian:

1. Zmiany w treści LSR:
 1. w Tab. 26 Tabela celów i wskaźników LSR zmianie ulega wartość wskaźnika rezultatu dla celów szczegółowych - Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach projektów otrzymujących wsparcie. Stara wartość – 30 szt., nowa wartość – 38 szt.
 2. w Tab. 26 Tabela celów i wskaźników LSR zmianie ulega wartość wskaźnika produktu – Liczba podmiotów należących/działających w sferze kultury, które zostały ulepszone/wyposażone. Stara wartość – 10 szt., nowa wartość – 13 szt.
 3. w Tab. 26 Tabela celów i wskaźników LSR zmianie ulega wartość wskaźnika produktu – Liczba nowoutworzonych przedsiębiorstw. Stara wartość – 18 szt., nowa wartość – 26 szt.
2. Zmiany w załaczniku nr 3 do LSR - Plan działania:
 1. w kolumnie dotyczącej kamienia milowego 2022 – 2023 w wierszu Liczba nowoutworzonych przedsiębiorstw ulegają zmianie Wartość z jednostką miary i Planowane wsparcie (zł) odpowiednio z 2 szt. na 10 szt. i z 140 000,00 zł na 760 000,00 zł,
 2. w kolumnie dotyczącej kamienia milowego 2022 – 2023 w wierszu Liczba podmiotów należących/działających w sferze kultury, które zostały ulepszone/wyposażone ulega zmianie Wartość z jednostką miary z 10 szt. na 13 szt.,
 3. zmianie wartości wszystkich parametrów powiązanych ze zmienionymi wartościami.
3. Zmiany w załaczniku nr 4 do LSR - Budżet LSR na lata 2016-2022 oraz Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020:
 1. zwiększa się kwota całkowita przeznaczona na poddziałanie 19.2 PROW 2014-2020 z 5 700 000,00 na 6 320 000,00;
 2. zmieniają się wartości związane ze zmienioną kwotą całkowitą.
4. Zmiany w załączniku nr 5 do LSR - Plan komunikacji:
 1. zaktualizowano termin ogłoszenia naborów wniosków o wsparcie operacji oraz termin spotkania z potencjalnymi wnioskodawcami.

Planowane zmiany w LSR i załącznikach oznaczono kolorem zielonym.

Do pobrania:  Tutaj są do pobrania zmienione dokumenty

(widoczne również w oknie poniżej)

Prosimy o zgłaszanie uwag do istniejących zapisów lub zaproponowanie zapisów dodatkowych.
Uwagi można przesłać za pomocą formularza, który znajduje się niżej lub za pośrednictwem naszej poczty e-mail - lgd.wieruszow@wp.pl.
Można również zgłaszać uwagi bezpośrednio w biurze LGD.

Uwaga! Konsultacje trwały do godz. 24.00 dnia 29.04.2019 r.

Konsultacje zostały zakończone

Formularz jest nieaktywny.

 

Temat:
Widomość:
Gmina:
W przypadku gdy widomość dotyczy w szczególny sposób jednej gminy prosimy o wypełnienie tego pola.
e-mail:
Tylko w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomosci z serwisu
 Ta strona przeglądana była 2103176 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS