strona główna

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych nr:  1/2018/K

Data ogłoszenia:  20.09.2018

Podstawa konsultacji:  Procedura Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i procedury zmian poszczególnych załaczników do LSR

Przedmiot konsultacji:  zmiany LSR i załączników do LSR

Zmieniane dokumenty:  Lokalna Strategia Rozwoju, Plan działania, Plan komunikacji

Opis zmian i uzasadnienie:

„Między Prosną a Wartą” – LGD planuje dokonanie zmian treści Lokalnej Strategii Rozwoju oraz załączników do tego dokumentu.

Zmiany są konieczne z uwagi na dostosowanie zapisów LSR oraz załączników do warunków realizacji LSR, a także z uwagi na konieczność usunięcia zauważonych błędów.

Zmiany w treści LSR:

  • w Tab. 25 (str. 48) w pozycji Koszty bieżące – nie ujęte w tabeli celów i wskaźników LSR w wierszu Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD poprawiono wpis w kolumnie Wartość docelowa. Zmiana jest spowodowana większą niż planowana liczbą uczestników szkoleń.
  • w Tabeli celów i wskaźników LSR (str. 50) w wierszu 1.1.1 zmieniono zapisy w kolumnach: „Sposób realizacji” i „Źródło danych/sposób pomiaru”. Zmiany są spowodowane omyłkami podczas poprzedniej aktualizacji LSR, a także realizacją w ramach konkursu operacji, która  pierwotnie planowana była jako operacja własna LGD,
  • w Tabeli celów i wskaźników LSR  (str. 50) w wierszu 1.1.2 zmieniono zapis w kolumnie Wartość końcowa 2023 rok, a także zmieniono zapis w wierszu SUMA. Zmiany to zostały omyłkowo pominięte przy wcześniejszej aktualizacji LSR.

Zmiany w załącznikach do LSR:

  • w Załączniku nr 3 do LSR Plan działania (str. 73) zmieniono określenie przedsięwzięcia oraz nazwy wskaźnika w wierszu dotyczącym celu szczegółowego nr 3 (treść „budowa lub przebudowa” zastąpiono treścią „rozwój”., treść „zbudowanych lub przebudowanych” zastąpiono treścią „rozwiniętych”). Zmiana ta została omyłkowo pominięta przy wcześniejszej aktualizacji tego załącznika.
  • Zaktualizowano Plan komunikacji na lata 2016-2020 z uwagi na przesunięcie terminów naborów wniosków. Zmiany dotyczą II półrocza 2018 r. i I półrocza 2019 r.

Planowane zmiany w LSR i załącznikach oznaczono kolorem brązowym i odpowiednią adnotacją.

Do pobrania:  Tutaj jest do pobrania zmieniony dokument.

(widoczne również w oknie poniżej)

Prosimy o zgłaszanie uwag do istniejących zapisów lub zaproponowanie zapisów dodatkowych.
Uwagi można przesłać za pomocą formularza, który znajduje się niżej lub za pośrednictwem naszej poczty e-mail - lgd.wieruszow@wp.pl.
Można również zgłaszać uwagi bezpośrednio w biurze LGD.

Uwaga! Konsultacje trwały do godz. 24.00 dnia 27.09.2018 r.

Konsultacje zostały zakończone

Formularz jest nieaktywny.

 

Temat:
Widomość:
Gmina:
W przypadku gdy widomość dotyczy w szczególny sposób jednej gminy prosimy o wypełnienie tego pola.
e-mail:
Tylko w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomosci z serwisu
 Ta strona przeglądana była 2103122 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS