strona główna

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych nr:  5/2017/K

Data ogłoszenia:  21.11.2017

Podstawa konsultacji:  Procedura Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i procedury zmian poszczególnych załaczników do LSR

Przedmiot konsultacji:  zmiany LSR i załączników do LSR

Zmieniane dokumenty:  Lokalna Strategia Rozwoju, Ankieta monitorująca, Plan działania, Budżet, Plan komunikacji

Opis zmian i uzasadnienie:

„Między Prosną a Wartą” – LGD dokonała zmian treści Lokalnej Strategii Rozwoju oraz załączników do tego dokumentu. Zmiany  są konieczne z uwagi na dostosowanie zapisów LSR do zmienionych przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. zmianami.

Zmiany mające wpływ na treść LSR to:

  • zmiana określenia zakresu tematycznego ujętego w par. 2.1 p. 6 rozporządzenia. Treść „budowa lub przebudowa” zastąpiono treścią „rozwój”. W związku z tą zmianą dokonano zmian wszystkich zapisów LSR, które odwołują się do tego określenia.
  • umożliwienie jednostkom sektora finansów publicznych uzyskania dofinansowania operacji w wysokości mniejszej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych (do tej pory było to dofinasowanie w wysokości równej 63,63% kwoty kosztów kwalifikowalnych). Dokonano odpowiedniego zapisu w Rozdziale VI LSR.

Dokonano również zmian w załącznikach do LSR:

  • zmieniono Ankietę monitorującą postęp realizacji lokalnej strategii rozwoju w celu poprawienia jej czytelności
  • dokonano przesunięć środków w Planie działania. Zmieniono również harmonogram osiągania wskaźników,
  • uaktualniono Budżet w zakresie udziału pomocy otrzymanej przez jednostki sektora finansów publicznych w całkowitej kwocie pomocy udzielonej przez LGD.
  • uaktualniono Plan komunikacji z uwagi na przesunięcie terminu naboru wniosków o udzielenie grantów,

Zmiany wprowadzone w wersji 9 LSR oznaczono kolorem purpurowym i odpowiednią adnotacją.

Do pobrania:  Tutaj jest do pobrania zmieniony dokument.

(widoczne również w oknie poniżej)

Prosimy o zgłaszanie uwag do istniejących zapisów lub zaproponowanie zapisów dodatkowych.
Uwagi można przesłać za pomocą formularza, który znajduje się niżej lub za pośrednictwem naszej poczty e-mail - lgd.wieruszow@wp.pl.
Można również zgłaszać uwagi bezpośrednio w biurze LGD.

Uwaga! Konsultacje trwały do godz. 24.00 dnia 26.11.2017 r.

Konsultacje zostały zakończone

Formularz jest nieaktywny.

 

Temat:
Widomość:
Gmina:
W przypadku gdy widomość dotyczy w szczególny sposób jednej gminy prosimy o wypełnienie tego pola.
e-mail:
Tylko w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomosci z serwisu
 Ta strona przeglądana była 2103140 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS