Między prosną a Wartą
strona główna
Kontakt z nami:

Aby otrzymać odpowiedź
proszę wpisać adres e-mail
(pole nie obowiązkowe):

Poniżej prosimy wpisać
wynik działania 2+3

Wieruszów, 24.07.2009r

STOWARZYSZENIE „MIĘDZY PROSNĄ A WARTĄ” – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA OGŁASZA NABÓR
NA KIEROWNIKA BIURA
STOWARZYSZENIA ”MIĘDZY PROSNĄ A WARTĄ” – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

1.Wymagania konieczne:
 • Obywatelstwo państwa członkowskiego UE (w przypadku cudzoziemców biegła znajomość języka polskiego)
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Wykształcenie wyższe
 • Brak prawomocnych wyroków sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym
2.Wymagania pożądane
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym ( minimum 1 rok)
 • Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych
 • Znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju "Między Prosną a Wartą"
 • Znajomość Statutu Stowarzyszenia
 • Znajomość Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach
 • Znajomość Ustawy o rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
3.Opis stanowiska pracy :

              Kierownik Biura kieruje pracami Biura oraz sprawuje z upoważnienia Zarządu ogólną administrację Biura, czuwa także nad prawidłową organizacją pracy wszystkich ciał statutowych LGD.

 Kierownik Biura w szczególności:

 • organizuje pracę zespołu Biura i podejmuje czynności mające na celu zapewnienie należytych warunków wykonywania przez zespół swych zadań
 • nadzoruje rzetelność, poprawność i terminowość wykonywania przez pracownika zespołu zadań i obowiązków oraz sprawuje nadzór nad dyscypliną pracy
 • zapewnia wykonywanie poleceń Zarządu dotyczących kierunków pracy zespołu Biura i sposobu załatwiania spraw
 • zapewnia równomierne obciążenie pracowników zespołu Biura zadaniami, przy uwzględnieniu, w miarę możliwości, ich specjalizacji
 • zapewnia zasadność i poprawność pism wychodzących z Biura
 • organizuje spotkania robocze pracowników zespołu i inicjuje ich doszkalanie
 • informuje pracowników zespołu o poleceniach Zarządu oraz wskazaniach pod adresem zespołu
 • udziela pracownikom zespołu wyjaśnień i pomocy, zwłaszcza gdy uzasadnia to szczególna zawiłość sprawy lub trudność w dokonaniu ustaleń faktycznych
 • przygotowuje w terminie wyznaczonym przez Zarząd okresowe sprawozdania z działalności zespołu Biura
 • zapewnia realizację uprawnień pracowniczych i obowiązków pracodawcy
 • wykonuje inne zadania polecone przez Zarząd

 

4.Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny
 • Życiorys
 • Kserokopie świadectw pracy
 • Kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • Kwestionariusz osobowy
 • Oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych
 • Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Zaświadczenie lekarskie poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym
 • Dodatkowe dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • Dodatkowe dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Stowarzyszenia z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Biura w terminie do dnia 10 sierpnia 2009 do godz.14.00.

            Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.lgd-wieruszow.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia w Wieruszowie przy ul. Rynek 1-7.(pokój nr 26)

Otwarcie ofert odbędzie się 17.08.2009r. o godz. 10.00.
Od godz. 12.00 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997. Nr 133, poz. 883).

Ogłoszenie w formacie pdf

NEWSLETTER
 
 
środa 26  stycznia  2022Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona Internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Copyright © 2007-2010 by WS