Między prosną a Wartą
strona główna
Kontakt z nami:

Aby otrzymać odpowiedź
proszę wpisać adres e-mail
(pole nie obowiązkowe):

Poniżej prosimy wpisać
wynik działania 2+3

Wieruszów, 14.01.2010r.

STOWARZYSZENIE „MIĘDZY PROSNĄ A WARTĄ” – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA OGŁASZA NABÓR NA PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO
DO SPRAW PROJEKTÓW

 

 1. Wymagania konieczne:
  • Obywatelstwo państwa członkowskiego UE (w przypadku cudzoziemców biegła znajomość języka polskiego)
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • Wykształcenie wyższe
  • Brak prawomocnych wyroków sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
  • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika biurowego
 2. Wymagania pożądane:
  • Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych
  • Znajomość założeń Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  • Znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą”
  • Znajomość Statutu Stowarzyszenia
 3. Opis stanowiska pracy:
 4.  Do podstawowych obowiązków pracownika administracyjnego należy:

  • wykonywanie zadań określonych dla danego stanowiska pracy w terminie oraz zgodnie z przepisami prawa, należytą starannością i rzetelnością
  • obsługa beneficjentów działania 413 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi IV Leader na lata 2007-2013
  • informowanie mieszkańców obszaru oraz podmiotów gospodarczych
  • o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania wniosków o przyznanie pomocy w ramach programu Leader na lata 2007-2013 Oś IV Leader
  • przestrzeganie aktów normatywnych i innych przepisów niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań
  • należyte i wyczerpujące zbieranie materiałów stanowiących podstawę do załatwienia sprawy oraz korzystanie ze wszystkich ogólnie dostępnych środków przekazu i gromadzenie informacji w tym z poczty elektronicznej i internetu
  • informowanie bezpośredniego przełożonego o przeszkodach w realizacji zadań
  • reprezentowanie, w uzgodnieniu z przełożonym, stanowiska w zakresie prowadzonych spraw
  • przechowywanie przydzielonych akt zadań we właściwym porządku
  • wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów i spraw wynikających z toku pracy oraz występowanie z wnioskami do przełożonych
  • właściwy stosunek do interesantów i współpracowników
  • wykonuje inne zadania polecone przez Zarząd

   

 5. Wymagane dokumenty:
  • List motywacyjny
  • Życiorys
  • Kserokopie świadectw pracy
  • Kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
  • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
  • Oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych
  • Kwestionariusz osobowy
  • Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • Zaświadczenie lekarskie poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika biura
  • Dodatkowe dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Stowarzyszenia z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracownika administracyjnego do spraw projektów  Lokalnej Grupy Działania  w terminie do dnia 29 stycznia 2010 roku do godz. 14.00.

Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.lgd-wieruszow.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia w Wieruszowie przy ul. Rynek 1-7.(pokój nr 26)

Otwarcie ofert odbędzie się 01.02.2010r. o godz. 9.00

Od godz. 12.00 w dniu 01.02.2010r. odbędą się rozmowy kwalifikacyjne.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997. Nr 133, poz. 883).

 

Ogłoszenie w formacie pdf

NEWSLETTER
 
 
środa 26  stycznia  2022Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona Internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Copyright © 2007-2010 by WS