Między prosną a Wartą
strona główna
Kontakt z nami:

Aby otrzymać odpowiedź
proszę wpisać adres e-mail
(pole nie obowiązkowe):

Poniżej prosimy wpisać
wynik działania 2+3

2013-02-18 

Małe projekty 2013


Zarzad Województwa Łódzkiego

na wniosek

 "Między Prosną a Wartą" -  Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania za pośrednictwem "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:
operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

      - termin składania wniosków:  05.05.2014  r. - 19.05.2014 r.

      - limit dostępnych środków:   533 493,06 zł.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie  "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania, ul. Rynek 1-7, 98400 Wieruszów, pok.26 lub 26A w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 800 – 1400.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji, które zostały określone w LSR i kryteria wyboru operacji przez LGD, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR dostępne będą w siedzibie oraz na stronie internetowej  "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania: www.lgd-wieruszow.pl, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: www.lodzkie.pl.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD – uzyskanie minimum14 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju "Między Prosną a Wartą".

Uwaga!

Od 31 stycznia 2013 roku obowiązuje zmienione rozporządzenie dotyczące "małych projektów". Rozporządzenie zwiększa kwotę dofinansowania do 50 000,00 zł !!!

Obowiązujące przepisy prawne


Uwa­ga !!!

Wnio­ski na­le­ży przy­go­to­wać w trzech eg­ze­pla­rzach, z któ­rych dwa skła­da się w LGD,
a je­den z po­twier­dze­niem zło­że­nia po­zo­sta­je u wnio­sko­daw­cy
.

Do pobrania:

(plik z wnioskiem może nie otwierać się w niektórych przeglądarkach, należy wtedy zapisać go na komputerze, a następnie otworzyć w programie Acrobat Rider. Aby zapisać plik kliknąć prawy klawisz myszy i wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako")


Beneficjent PROW 2007-2013, w tym podmiot realizujący "mały projekt" może ubiegać się o zaliczkę na swoją operację. Do pobrania wzór wniosku oraz instrukcja jego wypełniania:

Czytaj więcej o zaliczkach


Uwaga!
W dniu 8 czerwca 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy z 30 marca 2012 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2012, poz. 577). Umożliwiła ona Wnioskodawcom ubieganie się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji.

  1. Wnioskodawcy, którzy ubiegają się o wsparcie od 8.06.2012r. (tj. od dnia wejścia w życie ww. zmiany ustawy) mają możliwość wnioskowania o wyprzedzające finansowanie poprzez złożenie wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy w wersji 6z, Załącznika do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
  2. Wnioskodawcy, którzy ubiegali się o wsparcie przed 8.06.2012r. i złożyli wnioski o przyznanie pomocy na poprzednich wersjach, jednak nie zostały jeszcze zawarte umowy przyznania pomocy, mają możliwość wnioskowania o wyprzedzające finansowanie poprzez złożenie w urzędzie marszałkowskim albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, gdzie został złożony wniosek o przyznanie pomocy, ww. wypełnionego Załącznika do Wniosku o przyznanie pomocy (..).

Do pobrania: Załącznik do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji


Informacji udzielają: 

Kierownik biura  LGD tel.:  62 78 13 928 i kom 601 616 560
Pracownicy biura
 LGD tel.:  62 78 13 929 i kom. 601 861 060
Można korzystać również z pośrednictwa poczty internetowej lgd.wieruszow@wp.pl .


wróć
NEWSLETTER
 
 
poniedziałek 08  sierpnia  2022Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona Internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Copyright © 2007-2010 by WS