Między prosną a Wartą
strona główna
Kontakt z nami:

Aby otrzymać odpowiedź
proszę wpisać adres e-mail
(pole nie obowiązkowe):

Poniżej prosimy wpisać
wynik działania 2+3

2012-04-18 

Małe projekty 2012


 

Zarzad Województwa Łódzkiego

na wniosek


 "Między Prosną a Wartą" -  Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania za pośrednictwem "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:
operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

      - termin składania wniosków: 07.05.2012  r. - 31.05.2012 r.

      - limit dostępnych środków: 360 575,05 zł

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie  "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania, ul.Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, pok. 26 lub 26A w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz.8.00- 14.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej  "Między prosną a Wartą" Lokalna Grupa Działania: www.lgd-wieruszow.pl, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: www.prow.lodzkie.pl.

Dodatkowo informacji udzielają:

Marzena Kaczmarek      Kierownik biura   tel.: 62 78 13 928, kom. 601 616 560

Pracownicy biura                                   tel.: 62 78 13 929, kom. 601 861 060

Można korzystać również z pośrednictwa poczty internetowej lgd.wieruszow@wp.pl

Ogłoszenie prasowe

LegislacjaUwaga !!!

Wnioski należy przygotować w trzech egzeplarzach, z których dwa składa się w LGD,
a jeden z potwierdzeniem złożenia pozostaje u wnioskodawcy.


 Podmiotem wdrażającym jest Samorząd Województwa.


WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

 

Wszystkie formularze niezbędne do złożenia kompletnego wniosku o przyznanie pomocy znajdują się w spakowanym pliku ZIP. Obowiązująca wercja wniosku - 6z. Wniosek jest przygotowany jako edytowalny formularz pdf. Do edycji niezbędny jest program Adobe Reader'a w wersji X (10.1.2) lub nowszej. Bezpłatne oprogramowanie można pobrać ze strony www.adobe.com.


Uwaga! Zasady pobierania i instalacji Adobe Reader'a w wersji X (10.1.2) lub nowszej zawiera Załącznik nr 1 do instrukcji znajdującej się wśród dokumentów aplikacyjnych.


W załączonym formularzu wniosku uwględnione są zmiany z dnia 18.04.2012 r.
- poprawiono słownik terytorialny, 
- usunięto błędy dotyczące walidacji pół 15.1.3, 15.5.5, 15.5.6 w Zakresie operacji,
W instrukcji doprecyzowane zostały zapisy dotyczące osoby fizycznej, która w związku z realizacją operacji planuje podjąć działalność gospodarczą lub rozwija działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczeniu w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.
Powyższe zmiany zawarte są w dokumentach z oznaczeniem 6z !


>>pobierz dokumenty aplikacyjne<<


Uwaga! Pola 1, 2, 3 wniosku zostały wypełnione przez LGD, nie należy zmieniać ich zawartości.

Do wniosku należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


Paczka zawiera:

 • Wniosek o przyznanie pomocy
 • Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
 • Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Wzór umowy przyznania pomocy
 • Wniosek o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta/ następcy prawnego beneficjenta
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjenta
 • Wzór umowy przyznania pomocy dla następcy

 


 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 

Uwaga! Od dnia 6 kwietnia 2012 r. Beneficjenci działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów mają obowiązek składania wraz z wersja papierową wniosku o płatność również wniosku w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.

 

Wszystkie formularze niezbędne do złożenia kompletnego wniosku o płatność znajdują się w spakowanym pliku ZIP


>>pobierz dokumenty<<

 

Paczka zawiera:

 • Wniosek o płatność w wersji 5z
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w wersji 5z
 • Załącznik nr 16 do wniosku o płatność
 • Załącznik nr 21b do wniosku o płatność
 • Załącznik nr 21d do wniosku o płatność
 • Wniosek o płatność w wersji 4z
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w wersji 4z
 • Wniosek o płatność w wersji 3z
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w wersji 3z
 • Sprawozdanie z realizacji operacji w wersji 4z
 • Sprawozdanie z realizacji operacji w wersji 1z-3z
 • Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji operacji
 • Ankieta monitorująca realizację operacji
 • Instrukcja wypełniania ankiety monitorującej realizację operacji

 

 


 

Dokumenty związane w wyborem wniosku przez LGD:

Wykaz dodatkowych niezbędnych dokumentów do wyboru małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, określone przez "Między Prosną a Wartą" Lokalna Grupa Działania


  Załącznik nr 1 

  Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

  Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza (wniosek w formacie *.doc)

 wróć
NEWSLETTER
 
 
poniedziałek 08  sierpnia  2022Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona Internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Copyright © 2007-2010 by WS