Między prosną a Wartą
strona główna
Kontakt z nami:

Aby otrzymać odpowiedź
proszę wpisać adres e-mail
(pole nie obowiązkowe):

Poniżej prosimy wpisać
wynik działania 2+3

News sch1_1
sch1_2
sch1-3

Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /arc/ankiety/ankieta1.php on line 92

Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /arc/ankiety/ankieta1.php on line 93

Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /arc/ankiety/ankieta1.php on line 94
ac--pop--22sch1_1
2sch1_2
2sch1-3

ANKIETA

1. Czy możliwe jest stworzenie spójnego obszaru "Między Prosną a Wartą ?"

TAK NIE NIE WIEM

2. Czy jesteś gotów być członkiem Stowarzyszenia "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania ?

TAK NIE NIE WIEM

3. Czy jesteś gotów włączyć się aktywnie w realizację Lokalnej Strategii Rozwoju ?

TAK NIE NIE WIEM

4. W jaki sposób możesz pomóc w jej wdrażaniu ?

5. W jakiej działasz organizacji: społecznej, zawodowej, innej (formalnej lub nieformalnej) ?

6. Czy i w jaki sposób Twoja organizacja mogłaby włączyć się w realizację Lokalnej Strategii Rozwoju ?

7. Jakich korzyści podziewasz się po realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

a) osobistych.

b) dla rozwoju obszaru, na którym żyjesz.

8. Wymień czynniki świadczące o podobieństwie obszarów 9 gmin; Bolesławiec, Czastary, Galewice, Klonowa, Lututów, Łubnice, Wieruszów, Złoczew. Podaj w kolejności tych czynników, gdzie podobieństwo jest największe.

9. Jakie zasoby (przyrodnicze, kulturalne, gospodarcze, inne) są najważniejszym atutem rozwojowym obszaru "Między Prosną a Wartą" ?

10. Jakie są największe problemy i bariery w rozwoju obszaru "Między Prosną a Wartą" ?

11. Jakie kierunki rozwoju powinny być realizowane na obszarze "Między Prosną a Wartą" ?

12. Jakie znaczenie dla rozwoju może mieć program LEADER ?

13. Jakie działania powinna podjąć Lokalna Grupa Działania, aby wspierać rozwój gospodarczy tego obszaru ?

14. Jakiego rodzaju działania władz lokalnych, Lokalnej Grupy Działania wpłynęłyby najbardziej na podniesienie poziomu/jakości Twojego życia ?

15. Wymień najważniesze Twoim zdaniem bariery dla rozwoju gospodarczego obszaru, na ktorym żyjesz.

16. Czy w trakcie swojej kariery zawodowej korzystałeś ze wsparcia urzędu pracy, OHP,agencji zatrudnienia ?

TAK NIE

Jeśli TAK, kto go udzielił, jakiego rodzaju to było wsparcie i kiedy miało miejsce ostatni raz ?

17. Czy w Twom otoczeniu (miejscowość, osiedle, dzielnica) są osoby bierne zawodowo ?

TAK NIE

Jeśli TAK, to co Twoim zdaniem jest przyczyną ich bierności zawodowej ?

18. Czy podnosiłeś/aś swoje kwalifikacje zawodowe w ciągu ostatnich lat ?

TAK NIE

Jeśli TAK, to w jaki sposób (np. szkolenia, studia, itp.) i z czyjej inicjatywy (np. inicjatywa własna, pracodawcy, urzędu pracy, inna)? Jeśli NIE to dlaczego ?

Dane osobowe (podanie tych danych nie jest konieczne)
Gmina Imię i nazwisko Adres Telefon / e-mail
Podając dane osobowe osoba wysyłajaca ankietę wyraża zgodę na wykorzystanie jej danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem ankietyzacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona Internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Copyright © 2007-2010 by WS