Uwaga.  Od 2 września 2017 roku weszły w życie zmiany Ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (ustawy o rlks).

Nowe brzmienie ustawy o rlks wprowadza zmiany istotne dla przebiegu procesu oceny i wyboru wniosków o pomoc finansową w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata  2014-2020.

Zmiany polegają między innymi na:

 1. Wprowadzeniu zasady, że jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku konieczne będzie uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, to LGD wezwie podmiot ubiegający się o wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.
 2. Wprowadzeniu możliwości wycofania protestu od wyniku oceny operacji złożonego przez wnioskodawcę. Protest można wycofać na dowolnym etapie jego rozpatrywania.

Zmiany te mają zastosowanie w trakcie bieżących naborów tj.: 7/2017, 8/2017 i 9/2017.
Zmiany nie wpływają na zasady składania wnosków w bieżących naborach

Czytaj więcej     Zamknij to okno

×

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20201

na realizację zadań w ramach projektu grantowego
w zakresie - infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna

1.
Data publikacji ogłoszenia
16.08.2018 r.
2.
Numer ogłoszenia o naborze
2/2018/G
3.
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy
od 03.09.2018 do 17.09.2018
4.
Czas przyjmowania wniosków
od godz. 8.00 do godz. 14.00 od poniedziałku do piątku
5.
Miejsce składania wniosków  o przyznanie pomocy
"Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania
98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7, pok. 26
6.
Sposób składania wniosków o  przyznanie pomocy
Wnioski należy złożyć bezpośrednio w biurze LGD2:
—  w formie papierowej w 2 egzemplarzach,
—  w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu (obligatoryjnie),
  osobiście przez wnioskodawcę lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną
7.
Zakres tematyczny projektu grantowego
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej    (§2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR 3)
8.
Planowane cele do osiągnięcia w  związku z realizacją projektu grantowego
Cel ogólny: Rozwój lokalny obszaru „Między Prosną a Wartą” oparty o lokalne zasoby
oraz kapitał społeczny mieszkańców

Cel szczegółowy: Wzrost dostępności infrastruktury rekreacyjnej, sportowej, turystycznej
i kulturalnej
9.
Nazwa i wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w  związku z realizacją projektu grantowego
Liczba rozwiniętych obiektów infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 7 szt.
10.
Limit środków w naborze
264 490,00 zł
11.
Zadania planowane do realizacji w  ramach projektu grantowego
Zadania polegające na rozwijaniu ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
12.
Miejsce upublicznienia kryteriów wyboru zadań
Kryteria wyboru zadań do finansowania oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium zamieszczone są na stronie www.lgd-wieruszow.pl/kryteria , a także są dostępne w biurze LGD
13.
Minimalna liczba punktów konieczna do wybrania zadania do finansowania
14 punktów
14.
Miejsce udostępnienia dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o powierzenie grantu
Wzory dokumentów aplikacyjnych (formularz wniosku o powierzenie grantu, wzór umowy o powierzeniu grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu zawierającego sprawozdanie z realizacji przez grantobiorcę grantu/zadania) wymaganych w naborze znajdują się na stronie: www.lgd-wieruszow.pl oraz są dostępne w biurze LGD
15.
Wartość zadania
od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł
16.
Intensywność pomocy
do poziomu 100% kosztów kwalifikowanych
17.
Minimalna kwota pomocy
5 000,00 zł
18.
Forma wsparcia
refundacja części lub całości poniesionych kosztów kwalifikowalnych
19.
Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru grantobiorców
Wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami
20.
Ramy czasowe realizacji zadań w ra-mach projektu grantowego
—  rozpoczęcie realizacji zadania – od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu
—  zakończenie realizacji zadania (tj. termin złożenia Wniosku o rozliczenie grantu przez
     grantobiorcę) – do 31.12.2019
21.
Informacje dodatkowe
Przebieg procesu oceny i wyboru zadań do finansowania (w tym zasady weryfikacji grantobiorców i zadań) opisuje Procedura wyboru i oceny grantobiorców, która jest dostępna na stronie internetowej www.lgd-wieruszow.pl/procedury , a także w biurze LGD

1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony (MP z 2015 roku poz. 541).

2) LGD — "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania

3) Rozporządzenie LSR - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. zmianami.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania 94-800 Wieruszów
ul. Rynek 1-7 pok. 26 i 26A, pod numerami telefonu 62 781 39 29 lub 62 781 39 28

Uwaga. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku o powierzenie grantu należy postępować wg instrukcji wypełniania wniosku, a także zapoznać się z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców i zasadami przyznawania punktów za spełnienie kryteriów wyboru

Do pobrania:

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

1) Wniosek o powierzenie grantu

 • Formularz wniosku o powierzenie grantu z załącznikami (.pdf)  - wersja 3 - otwórz
 • Formularz wniosku o powierzenie grantu z załącznikami (.xlsx) - wersja 3 - otwórz

     Załączniki dodatkowe do wniosku o powierzenie grantu

 • Dokumentacja potwierdzająca spełnienie kryterium nr 6 - Realizacja projektu przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców
  i wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania
  - należy załączyć odpowiednią dokumentację (np. listy obecności na spotkaniach, dokumentacja fotograficzna, protokoły)
 • Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych  - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu (wersja 1) - otwórz

3) Umowa o powierzenie grantu

 • Formularz umowy o powierzenie grantu (.pdf) - wersja 2 - otwórz

4) Wniosek o rozliczenie grantu

 • Formularz wniosku o rozliczenie grantu (.pdf) - wersja 2 - otwórz
 • Formularz wniosku o rozliczenie grantu (.excel) - wersja 2 - otwórz