Uwaga.  Od 2 września 2017 roku weszły w życie zmiany Ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (ustawy o rlks).

Nowe brzmienie ustawy o rlks wprowadza zmiany istotne dla przebiegu procesu oceny i wyboru wniosków o pomoc finansową w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata  2014-2020.

Zmiany polegają między innymi na:

 1. Wprowadzeniu zasady, że jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku konieczne będzie uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, to LGD wezwie podmiot ubiegający się o wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.
 2. Wprowadzeniu możliwości wycofania protestu od wyniku oceny operacji złożonego przez wnioskodawcę. Protest można wycofać na dowolnym etapie jego rozpatrywania.

Zmiany te mają zastosowanie w trakcie bieżących naborów tj.: 7/2017, 8/2017 i 9/2017.
Zmiany nie wpływają na zasady składania wnosków w bieżących naborach

Czytaj więcej     Zamknij to okno

×

Informacja o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym - otwórz

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - premie 50 000,00 zł.

Data publikacji ogłoszenia 16.08.2017 r.
Numer ogłoszenia o naborze 9/2017
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy od 04.09.2017 do 18.09.2017
Czas przyjmowania wniosków od godz. 8.00 do godz. 14.00 od poniedziałku do piątku
Miejsce składania wniosków  o przyznanie pomocy "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania
98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7, pok. 26
Sposób składania wniosków o przyznanie pomocy Wnioski należy złożyć bezpośrednio w biurze LGD:
-  w formie papierowej w 2 egzemplarzach,
-  w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu (fakultatywnie),
osobiście przez wnioskodawcę lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną
Forma wsparcia płatność zryczałtowana (premia)
Wysokość wsparcia 50 000,00 zł
Zakres tematyczny naboru Podejmowanie działalności gospodarczej    (§2 ust.1 pkt.2a Rozporządzenia LSR 1)
Warunki udzielenia wsparcia
 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym naboru
 3. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) „Między Prosną a Wartą” poprzez:
 •  realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
 • Zgodność z PROW 2014-2020 2
Kryteria wyboru operacji Kryteria wyboru operacji do finansowania oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium zamieszczone są na stronie: www.lgd-wieruszow.pl/kryteria, a także są dostępne w biurze LGD
Minimalna liczba punktów konieczna do wybrania operacji do finansowania 8 punktów
Lista wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami
 2. Informacja o przynależności do grupy defaworyzowanej (na załączniku udostępnionym przez LGD)
 3. Zaświadczenie potwierdzające okres zameldowania wnioskodawcy na terenie LGD
 4. Opinia o innowacyjności potwierdzająca stopień spełnienia kryterium nr 2
Limit środków w naborze 200 000,00 zł
Miejsce i sposób udostępnienia dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie pomocy

Lokalna Strategia Rozwoju "Między Prosną a Wartą" oraz dokumenty aplikacyjne (formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz biznesplanu, formularz wniosku o płatność, wzór umowy o udzielenie wsparcia), a także inne dokumenty wymagane w naborze znajdują się na stronie internetowej: www.lgd-wieruszow.pl, a także w biurze LGD

Informacje dodatkowe Przebieg procesu oceny i wyboru operacji do finansowania w Ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” opisuje Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR dostępna na stronie internetowej: www.lgd-wieruszow.pl/procedury, a także w biurze LGD

1) Rozporządzenie LSR - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. zmianami.

2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Komunikat Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony (MP poz. 541).


Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania 94-800 Wieruszów
ul. Rynek 1-7 pok. 26 i 26A, pod numerami telefonu 62 781 39 29 lub 62 781 39 28

Do pobrania: ogłoszenie w formacie pdf

ZAŁĄCZNIKI:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z).

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r. - otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) zaktualizowana 31.05.2017 -otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel)
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

7) Załączniki dodatkowe wymagane przez LGD

 • Załącznik LGD nr 1P - Informacja o dedykowaniu operacji osobie/osobom z grupy defaworyzowanej (.docx) - otwórz
  (załącznik niewymagany dla operacji niespełniających kryterium nr 4)