Uwaga!

Po uruchomieniu generatora wniosków, w sekcji:
A. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OPERACJI DO FINANSOWANIA
w polu 2. Nazwa LGD:
należy wpisać: "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania

Generator Wniosku - otwórz

Uwagi dotyczące generatora wniosku proszę przesyłać na adres mailowy: delegowane@arimr.gov.pl.
Uwaga powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego, opis problemu
wraz ze zrzutem ekranowym (pint screen)×

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operacje w zakresie - infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna.

Data publikacji ogłoszenia 02.01.2017 r.
Numer ogłoszenia o naborze 6/2017
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy od 16.01.2017 do 31.01.2017
Czas przyjmowania wniosków od godz.8.00 do godz. 14.00 od poniedziałku do piątku
Miejsce składania wniosków  o przyznanie pomocy "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania
98-400 Wieruszów, Rynek 1-7, pok. 26
Sposób składania wniosków o przyznanie pomocy Wnioski należy złożyć bezpośrednio w biurze LGD:
-  w formie papierowej w 2 egzemplarzach,
-  w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu (fakultatywnie),
osobiście przez wnioskodawcę lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną
Forma wsparcia refundacja części poniesionych kosztów kwalifikowalnych
Wysokość wsparcia do 300 000,00 zł
Intensywność pomocy
 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 • do poziomu 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą,
 • do poziomu 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych podmiotów.
Zakres tematyczny naboru Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej    (§2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia LSR 1)
Warunki udzielenia wsparcia
 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym naboru
 3. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) „Między Prosną a Wartą” poprzez:
 •  realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
 • Zgodność z PROW 2014-2020 2
Warunki dodatkowe udzielenia wsparcia obowiązujące w naborze

W zakresie budowy i przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, o których jest mowa w par. 2 ust.1 pkt. 6 i 7 rozporządzenia LSR, pomocy w ramach LSR nie mogą otrzymać gminy, ani instytucje kultury, dla której organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zapisem w LSR. LSR jest dostępna na stronie: www.lgd-wieruszow.pl/strategia
a także jest dostępna w biurze LGD

Kryteria wyboru operacji Kryteria wyboru operacji do finansowania oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium zamieszczone są na stronie: www.lgd-wieruszow.pl/kryteria
a także są dostępne w biurze LGD
Minimalna liczba punktów konieczna do wybrania operacji do finansowania 13 punktów
Lista wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami
 2. Informacja o zgodności operacji z celami przekrojowymi (na załączniku udostępnionym przez LGD)
 3. Uzasadnienie Wnioskodawcy do kryterium wyboru operacji nr 6 (na załączniku udostępnionym przez LGD)
 4. Oświadczenie o utworzeniu miejsca/miejsc pracy  (na załączniku udostępnionym przez LGD)
Limit środków w naborze 495 760,00 zł
Miejsce i sposób udostępnienia dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie pomocy

Lokalna Strategia Rozwoju "Między Prosną a Wartą" oraz dokumenty aplikacyjne (formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz biznesplanu, formularz wniosku o płatność, wzór umowy o udzielenie wsparcia), a także inne dokumenty wymagane w naborze znajdują się na stronie internetowej: www.lgd-wieruszow.pl,
a także w biurze LGD

Informacje dodatkowe Przebieg procesu oceny i wyboru operacji do finansowania w Ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” opisuje Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR dostępna na stronie internetowej: www.lgd-wieruszow.pl/procedury
a także w biurze LGD

1) Rozporządzenie LSR - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. zmianami.

2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Komunikat Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony (MP poz. 541).


Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania 94-800 Wieruszów
ul. Rynek 1-7 pok. 26 i 26A, pod numerami telefonu 62 781 39 29 lub 62 781 39 28

Do pobrania: ogłoszenie w formacie pdf

ZAŁĄCZNIKI:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz
 • Generator Wniosku - otwórz

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. - otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz

9) Narzędzia pomocnicze:

 • Wyliczanie momentu bazowego (.excel)

10) Zalączniki dodatkowe wymagane przez LGD

 • Informacja o zgodności operacji z celami przekrojowymi (.docx) - otwórz
  (załącznik niewymagany dla operacji niespełniających kryteriów nr 5 lub 9, lub 10)
 • Uzasadnienie Wnioskodawcy do kryterium wyboru operacji nr 6(.docx) - otwórz
  (załącznik niewymagany dla operacji niespełniających kryterium nr 6)
 • Oświadczenie o planowanych do utworzenia miejsca/miejsc pracy (.docx) - otwórz
  (załącznik niewymagany dla operacji niespełniających kryterium nr 7)