Uwaga.  Od 2 września 2017 roku weszły w życie zmiany Ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (ustawy o rlks).

Nowe brzmienie ustawy o rlks wprowadza zmiany istotne dla przebiegu procesu oceny i wyboru wniosków o pomoc finansową w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata  2014-2020.

Zmiany polegają między innymi na:

 1. Wprowadzeniu zasady, że jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku konieczne będzie uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, to LGD wezwie podmiot ubiegający się o wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.
 2. Wprowadzeniu możliwości wycofania protestu od wyniku oceny operacji złożonego przez wnioskodawcę. Protest można wycofać na dowolnym etapie jego rozpatrywania.

Zmiany te mają zastosowanie w trakcie bieżących naborów tj.: 7/2017, 8/2017 i 9/2017.
Zmiany nie wpływają na zasady składania wnosków w bieżących naborach

Czytaj więcej     Zamknij to okno

×

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operacje w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego.

1.
Data publikacji ogłoszenia
02.01.2018 r.
2.
Numer ogłoszenia o naborze
1/2018
3.
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy
od 17.01.2018 do 31.01.2018
4.
Czas przyjmowania wniosków
od godz. 8.00 do godz. 14.00 od poniedziałku do piątku
5.
Miejsce składania wniosków  o przyznanie pomocy
"Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania
98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7, pok. 26
6.
Sposób składania wniosków o przyznanie pomocy
Wnioski należy złożyć bezpośrednio w biurze LGD:
-  w formie papierowej w 2 egzemplarzach,
-  w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu (fakultatywnie),
osobiście przez wnioskodawcę lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną
7.
Forma wsparcia
refundacja części lub całości poniesionych kosztów kwalifikowalnych
8.
Wysokość pomocy
- do 300 000,00 zł,
- w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – bez limitu.
9.
Intensywność pomocy
 • do poziomu 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 • do poziomu 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą,
 • do poziomu 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych podmiotów.
10.
Zakres tematyczny naboru
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych    (§2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia LSR 1)
11.
Warunki udzielenia wsparcia
 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym naboru
 3. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) „Między Prosną a Wartą” poprzez:
 •  realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
 • Zgodność z PROW 2014-2020 2
12.
Warunki dodatkowe udzielenia wsparcia obowiązujące w naborze

Nie zostały określone

13.
Kryteria wyboru operacji
Kryteria wyboru operacji do finansowania oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium zamieszczone są na stronie: www.lgd-wieruszow.pl/kryteria, a także są dostępne w biurze LGD
14.
Minimalna liczba punktów konieczna do wybrania operacji do finansowania
13 punktów
15.
Lista wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami
 2. Uzasadnienie Wnioskodawcy do kryterium wyboru operacji nr 6 (na załączniku udostępnionym przez LGD)
16.
Limit środków w naborze
50 000,00 zł
17.
Miejsce i sposób udostępnienia dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie pomocy

Lokalna Strategia Rozwoju "Między Prosną a Wartą" oraz dokumenty aplikacyjne (formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz biznesplanu, formularz wniosku o płatność, wzór umowy o udzielenie wsparcia), a także inne dokumenty wymagane w naborze znajdują się na stronie internetowej: www.lgd-wieruszow.pl oraz w biurze LGD

18.
Informacje dodatkowe
Przebieg procesu oceny i wyboru operacji do finansowania w Ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” opisuje Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR dostępna na stronie internetowej: www.lgd-wieruszow.pl/procedury, a także w biurze LGD

1) Rozporządzenie LSR - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. zmianami.

2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Komunikat Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony (MP z 2015 roku poz. 541).


Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania 94-800 Wieruszów
ul. Rynek 1-7 pok. 26 i 26A, pod numerami telefonu 62 781 39 29 lub 62 781 39 28

Do pobrania: ogłoszenie w formacie pdf

ZAŁĄCZNIKI:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

4) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

8) Załączniki dodatkowe wymagane przez LGD

 • Załącznik LGD nr 3 - Uzasadnienie Wnioskodawcy do kryterium wyboru operacji nr 6 (.docx) - otwórz
  (załącznik niewymagany dla operacji niespełniających kryterium nr 6)