Uwaga!

Po uruchomieniu generatora wniosków, w sekcji:
A. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OPERACJI DO FINANSOWANIA
w polu 2. Nazwa LGD:
należy wpisać: "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania

Generator Wniosku - otwórz

Uwagi dotyczące generatora wniosku proszę przesyłać na adres mailowy: delegowane@arimr.gov.pl.
Uwaga powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego, opis problemu
wraz ze zrzutem ekranowym (pint screen)×

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania (LGD) realizując Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".
Uwaga:
Operacja będzie realizowana przez „Między Prosną a Wartą” – Lokalną Grupę Działania jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.lgd-wieruszow.pl nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.
Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w zakresie zgodnym z zakresem planowanej operacji własnej.

Data zamieszczenia informacji 18.08.2017 r.
Numer informacji 1/2017/OW

A. Informacje o operacji własnej LGD

Zakres tematyczny operacji Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
(§2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia LSR 1)
Cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR, które będzie realizować operacja własna.

Cel ogólny nr I : Rozwój lokalny obszaru „Między Prosną a Wartą” oparty o lokalne zasoby oraz kapitał społeczny mieszkańców

Cel szczegółowy I.1 : Wzrost kompetencji mieszkańców w zakresie wykorzystania lokalnego potencjału na rzecz rozwoju obszaru LSR oraz rozwoju własnego osób zamieszkujących ten obszar.

Przedsięwzięcie I.1.1 : Inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego i osobistego

Planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji operacji własnej wskaźniki

Wskaźnik produktu: Liczba operacji w zakresie wzrostu kompetencji ukierunkowanych na rozwój lokalny lub osobisty  - 1 szt.

Wskaźnik rezultatu:  Liczba osób uczestniczących w operacjach/spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych – nie mniej niż 35 osób

Wysokość środków na realizację operacji Wysokość środków na realizację operacji wynosi: 50 000,00 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł, zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia LSR.
Kryteria wyboru operacji Kryteria wyboru operacji do finansowania oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium zamieszczone są na stronie: www.lgd-wieruszow.pl/kryteria, a także są dostępne w biurze LGD
Minimalna liczba punktów konieczna do wybrania operacji do finansowania 2 punkty (w przypadku realizacji operacji jako operacja własna LGD)
Informacje dodatkowe Przebieg postępowania w związku operacjami własnymi LGD w Ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” opisuje Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR dostępna na stronie internetowej: www.lgd-wieruszow.pl/procedury, a także w biurze LGD

B. Informacje o zasadach zgłaszania zamiaru realizacji operacji przez podmioty inne niż LGD

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji 30 dni od zamieszczenia informacji
Czas przyjmowania zgłoszeń od godz. 8.00 do godz. 14.00 od poniedziałku do piątku
Miejsce składania zgłoszenia "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania 98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7, pok. 26
Sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej, na formularzu, będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu osobiście przez zgłaszającego, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.
Wymagania dotyczące operacji

Operacja planowana przez podmiot inny niż LGD musi:

  • być zgodna z zakresem planowanej operacji własnej LGD,
  • realizować cele, przedsięwzięcia i wskaźniki,

określone w sekcji A

Wymagania dotyczące podmiotu zgłaszającego zamiar realizacji operacji Podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji musi być uprawniony do wsparcia, tj. spełniać definicję beneficjenta określoną w § 3 Rozporządzenia LSR.
Lista dokumentów pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający jest uprawniony do wsparcia znajduje się TUTAJ

1) Rozporządzenie LSR - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. zmianami.

2) PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Komunikat Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony (MP poz. 541).

3) LSR - Lokalna Strategia Rozwoju "Między Prosną a Wartą".


Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania zamiaru realizacji operacji można uzyskać w Biurze „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania 94-800 Wieruszów ul. Rynek 1-7 pok. 26 i 26A, pod numerami telefonu 62 781 39 29 lub 62 781 39 28

Do pobrania: informacja w formacie pdf

ZAŁĄCZNIKI:

  • Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadajacej zakresowi operacji własnej LGD otwórz