Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.

Data publikacji ogłoszenia 13.08.2019 r.
Numer ogłoszenia o naborze 2/2019
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy od 02.09.2019 do 27.09.2019
Czas przyjmowania wniosków od godz. 8.00 do godz. 14.00 od poniedziałku do piątku
Miejsce składania wniosków  o przyznanie pomocy "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania
98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7, pok. 26
Sposób składania wniosków o przyznanie pomocy Wnioski należy złożyć bezpośrednio w biurze LGD:
-  w formie papierowej w 2 egzemplarzach,
-  w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu (fakultatywnie),
osobiście przez wnioskodawcę lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną
Forma wsparcia refundacja części lub całości poniesionych kosztów kwalifikowalnych
Wysokość pomocy - do 300 000,00 zł,
- w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – bez limitu.
Intensywność pomocy
 • do poziomu 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 • do poziomu 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą,
 • do poziomu 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych podmiotów.
Zakres tematyczny naboru Zachowanie dziedzictwa lokalnego    (§2 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia LSR 1)
Warunki udzielenia wsparcia
 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym naboru
 3. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) „Między Prosną a Wartą” poprzez:
 •  realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
 • Zgodność z PROW 2014-2020 2
Warunki dodatkowe udzielenia wsparcia obowiązujące w naborze

Nie określa się warunków dodatkowych udzielenia wsparcia

Kryteria wyboru operacji Kryteria wyboru operacji do finansowania oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium zamieszczone są na stronie: www.lgd-wieruszow.pl/kryteria, a także są dostępne w biurze LGD
Minimalna liczba punktów konieczna do wybrania operacji do finansowania 13 punktów
Lista wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami
 2. Uzasadnienie Wnioskodawcy do kryterium wyboru operacji nr 6 (na załączniku udostępnionym przez LGD)
Limit środków w naborze 135 649,00 zł
Miejsce i sposób udostępnienia dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie pomocy

Lokalna Strategia Rozwoju "Między Prosną a Wartą" oraz dokumenty aplikacyjne (formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz biznesplanu, formularz wniosku o płatność, wzór umowy o udzielenie wsparcia), a także inne dokumenty wymagane w naborze znajdują się na stronie internetowej: www.lgd-wieruszow.pl, a także w biurze LGD

Informacje dodatkowe Przebieg procesu oceny i wyboru operacji do finansowania w Ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” opisuje Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR dostępna na stronie internetowej: www.lgd-wieruszow.pl/procedury, a także w biurze LGD

1) Rozporządzenie LSR - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) z późn. zmianami.

2) PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Komunikat Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony (MP poz. 541).

3) LSR - Lokalna Strategia Rozwoju "Między Prosną a Wartą".


Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania 94-800 Wieruszów
ul. Rynek 1-7 pok. 26 i 26A, pod numerami telefonu 62 781 39 29 lub 62 781 39 28

Do pobrania: ogłoszenie w formacie pdf

UWAGA!
W związku ze zmianą serwisu internetowego arimr.gov.pl, gdzie zamieszczone są odnośniki do materiałów związanych z naborem wniosków o dofinansowanie, odnośniki zamieszczone na naszej stronie nie odnoszą się bezpośrednio do wskazanych dokumentów

TUTAJ jest dostępna strona serwisu arimr.gov.pl zawierająca wszystkie aktualne dokumenty aplikacyjne i inne materiały związane z naborem wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

ZAŁĄCZNIKI:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) - otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) - otwórz

5) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z - otwórz

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz

8) Załączniki dodatkowe wymagane przez LGD

 • Załącznik LGD nr 3 - Uzasadnienie Wnioskodawcy do kryterium wyboru operacji nr 6 (.docx) - otwórz
  (załącznik niewymagany dla operacji niespełniających kryterium nr 6)