strona główna
2017-09-14 

Zmiany w ustawie o rozwoju lokalnym


Uwaga. Od 2 września 2017 roku weszły w życie zmiany Ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (ustawy o rlks).

Zmiany zostały wprowadzone przez Ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawę o rlks).

Nowe brzmienie ustawy o rlks wprowadza zmiany istotne dla przebiegu procesu oceny i wyboru wniosków o pomoc finansową w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata  2014-2020.

Zmiany polegają między innymi na:

  1. Wprowadzeniu zasady, że jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku konieczne będzie uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, to LGD wezwie podmiot ubiegający się o wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.
  2. Wprowadzeniu możliwości wycofania protestu od wyniku oceny operacji złożonego przez wnioskodawcę. Protest można wycofać na dowolnym etapie jego rozpatrywania.

Zmiany te mają zastosowanie w trakcie bieżących naborów tj. : 7/2017, 8/2017 i 9/2017.
Zmiany nie wpływają na zasady składania wniosków w bieżących naborach.

Czytaj więcej


wróć

Ta strona przeglądana była 1010521 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS