strona główna
2017-02-21 

Zaproszenie na Posiedzenie Rady LGD


Wieruszów, dnia 21.02.2017 roku

Członkowie Rady
„Między Prosną a Wartą”
– Lokalna Grupa Działania

W związku z zakończeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje  w zakresie:

 • podejmowania działalności gospodarczej - premie 50 000,00 zł (ogłoszenie o naborze nr 1/2017) 
 • podejmowania działalności gospodarczej - premie 70 000,00 zł (ogłoszenie o naborze nr 2/2017)
 • podejmowania działalności gospodarczej - premie 100 000,00 zł (ogłoszenie o naborze nr 3/2017)
 • rozwijania działalności gospodarczej (ogłoszenie o naborze nr 4/2017)
 • zachowania dziedzictwa lokalnego - operacje inwestycyjne (ogłoszenie o naborze nr 5/2017)
 • infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna (ogłoszenie o naborze nr 6/2017)

zapraszam na posiedzenie Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania, którego celem będzie wybór operacji do dofinansowania przez Organ Decyzyjny LGD. Otwarcie posiedzenia odbędzie się w dniu 1 marca 2017 r. (środa) o godz. 9:00 w siedzibie „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, sala nr 27 (tzw. sala sesji).

      W razie niemożności uczestniczenia w posiedzeniu organu decyzyjnego, jego członek jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie biuro LGD na 2 dni przed terminem posiedzenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w momencie rozpoczęcia posiedzenia organu decyzyjnego.
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Powitanie
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie podpisanej listy obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór sekretarza Posiedzenia Rady.
 5. Złożenie oświadczeń o poufności, deklaracji o zapoznaniu się z Regulaminem Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania i przestrzeganiu jego postanowień oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności podczas głosowania.
 6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów wniosków o dofinansowanie operacji prowadzonych przez LGD.
 7. Dyskusja oraz podjęcie decyzji w sprawie wyboru operacji objętych dofinansowaniem
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie.

Jednocześnie informuję, iż członkowie Organu Decyzyjnego w okresie 7 dni poprzedzających termin posiedzenia mają możliwość zapoznania się w biurze „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia w tym z wnioskami o dofinansowanie operacji, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Z poważaniem

Zenon Mruc
Przewodniczący Rady


wróć

Ta strona przeglądana była 984678 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS